Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Andragogika - čtyřletý

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia kombinované, doktorské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok
Studium garantuje Dopita Miroslav, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Doktorský studijní program Andragogika je zaměřen na vytváření tvůrčího vědeckého a výzkumného potenciálu v akčních polích andragogiky, tj. teoretických a empirických aspektů učení a vzdělávání dospělých v oblasti vzdělávání dospělých, kultury, personálního rozvoje a poradenství. Strukturace doktorského studijního programu andragogika je ovlivněna analýzou struktury andragogiky a analýzou studijních plánů doktorských studijních programů vzdělávání dospělých (andragogiky) v Severní Americe. Doktorský studijní program zaměřen na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele

Požadavky na přijetí

Přijímací zkouška obsahuje:

Zkoušku znalostí ze základních a současných trendů andragogiky,

Úspěšnou obhajobu výzkumného projektu disertační práce s důrazem na metodiku projektu.

Doktorský studijní program Andragogika je určen pro absolventy magisterského studia andragogiky nebo absolventy magisterského v jiných studijních programů - např. pedagogika, sociální vědy a ostatní společenské a humanitní vědy.

Během přijímacích zkoušek, budou sledovány tyto dovednosti:

Schopnost vědecko-výzkumné práce

schopnost prezentovat a obhájit výzkumný projekt disertační práce

schopnost komunikovat v angličtině a / nebo jiných cizích jazyků (německy, rusky ...) zvláště v rámci výzkumného tématu

https://www.ksoc.upol.cz/pro_uchazece/profily_studijnich_oboru/dsp_andragogika.html

Vzdělávací cíle programu

Cílem doktorského studijního programu oboru Andragogika je připravit vědecky kvalifikované odborníky. Jejich odborné kompetence se vykazují zejména schopností samostatné práce spočívající v původní recepci a tvůrčím rozvíjení vědeckých teorií na základě vlastního výzkumu. Na této bázi doktorské studium připravuje odborníky jak pro další vědeckou práci, tak pro koncepční a řídící činnosti na vyšších úrovních řízení. Studium vedle teoretických znalostí poskytuje i rozvoj projektových dovedností přesahujících rámec vzdělávání dospělých a rozšiřující andragogické myšlení. Tyto dovednosti předpokládají identifikaci vědeckého a výzkumného problému, jeho metodologické ukotvení a jeho objektivní interpretaci s využitím teoretických, kvalitativních i kvantitativných výzkumných strategií. S přihlédnutím k transdisciplinaritě a interdisciplinaritě diskursu andragogiky směřuje doktorský studijní program i k postižení širších souvislostí andragogiky v oboru sociálních a humanitních věd, zejména pedagogiky, sociologie a psychologie, včetně jejich vyústění do aplikovaných oblastí, jako je a teorie učení a vzdělávání dospělých, lidského rozvoje a teorie (sociálního a personálního) poradenství

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu má přehled o historickém vývoji i o současných teoretických a metodologických přístupech, akčních polí andragogiky a v rámci své specializace dané výzkumným problémem. Má přehled o aktuální světové odborné literatuře a dokáže s touto literaturou kvalifikovaně pracovat. Součástí odborných kompetencí je i schopnost prezentace a vědecké diskuse nad specifickými teoretickými a metodologickými problémy oboru, orientace v aktuálních diskursech andragogiky a dovednost projektovat a vést andragogické výzkumy

Předpoklad uplatnitelnosti

Důkladná znalost andragogické teorie, ověřená znalost a dovednost realizace sociálně vědního empirického výzkumu v oblasti vzdělávání dospělých, propracované dovednosti v oblasti tvorby, realizace a evaluace vzdělávacích projektů, lektorské dovednosti. Ověřené znalosti a dovednosti z oboru psychologie, sociologie, managementu a řízení lidských zdrojů pro vysoce koncepční práci v oblasti vzdělávání, jeho organizace a v oblasti řízení lidských zdrojů

Možné pracovní pozice

Získané kompetence umožňují absolventovi uplatnění zejména v pedagogické a vědeckobadatelské činnosti na vysokých školách a ve vědeckovýzkumných institucích, jejichž hlavním předmětem činnosti je vzdělávání dospělých, jejich personální rozvoj a poradenství. Další možnosti uplatnění jsou na místech koncepčních a řídících pracovníků v institucích, které spadají do akčních polí andragogiky, jako např. organizace sociálních služeb, kulturní organizace, organizace veřejné správy a zejména organizace zaměřující se na vzdělávání dospělých. Mezi možné pracovní pozice patří odborný asistent na vysoké škole, výzkumný pracovník v oboru, zaměstnanec veřejné správy, odborný konzultant, analytik vzdělávání, pracovník v oblasti vzdělávání, pracovník v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Zpět