Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Analytická chemie

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 20
Studium garantuje Barták Petr, doc. RNDr. Ph.D.

Anotace

Analytická chemie je jedním ze základních chemických oborů. Jejím úkolem je zkoumání vlastností látek a chemických dějů s cílem využit je v kvalitativní i kvantitativní analýze chemických individuí i jejich směsí. Studijní obor zahrnuje teoretické předměty a praktická cvičení pokrývající všechny základní oblasti a metody analytické chemie.

Profesní profily absolventů

Absolvent je vysokoškolským odborníkem, který splňuje požadavky kladené na analytické chemiky v průmyslové, zemědělské a zdravotnické praxi i v aplikovaném a základním výzkumu. Je schopen samostatně řešit analytické problémy i tvůrčím způsobem vyvíjet, rozvíjet a aplikovat analytické postupy. Dokáže rovněž komunikovat na mezioborové úrovni a zapojit se tak i do řešení komplexnějších mezioborových výzkumných problémů. Absolvent je rovněž připraven pro další studium v doktorském programu analytické chemie nebo příbuzném u nás i v zahraničí.

Kvalifikační požadavky

Získání 120 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení diplomové práce.

Požadavky na přijetí

Uchazeči jsou přijímáni na základě úspěšného složení písemné přijímací zkoušky z chemie (zahrnující obecnou a anorganickou, organickou, fyzikální a analytickou chemii). Bez přijímacích zkoušek jsou přijímáni absolventi bakalářského studijního programu Chemie, oborů s přímou prostupností (Chemie, Bioanorganická chemie, Bioorganická chemie a chemická biologie). Uchazečům - absolventům jiných oborů studijního programu Chemie může být přijímací zkouška prominuta na písemnou žádost, pokud jejich vážený studijní průměr z bakalářského stupně studia je menší nebo roven 1,5 a složí státní závěrečnou zkoušku s průměrem A ("výborně"), z toho z předmětu Analytická chemie mají prospěch A ("výborně").

www.ach.upol.cz

Vzdělávací cíle programu

Studium připravuje odborníky v oblasti analytické chemie. Studenti získají teoretické i praktické znalosti v různých oborech analytické chemie, které jim umožní samostatně vyvíjet a optimalizovat analytické postupy. Tyto znalosti jsou budovány na solidních základech matematiky, fyziky a všech základních chemických disciplín. V rámci volitelných předmětů si studenti mohou ještě dále prohloubit své dovednosti ve zvolném směru. Studium směřuje k rozvoji schopností samostatného uvažování, tvůrčí práce i ke schopnosti obhájit své přístupy v odborné diskusi. Absolvent je vysokoškolským odborníkem, který splňuje požadavky kladené na analytické chemiky v průmyslové, zemědělské a zdravotnické praxi i v aplikovaném a základním výzkumu. Rozvíjena je rovněž dovednost interdisciplinární komunikace. Studenti jsou připravováni jak pro zastávání funkcí kvalitních odborníků a řídících pracovníků, tak případně pro další rozvoj své odbornosti v dalším studiu.

Profil absolventa

Absolvent je vysokoškolským odborníkem, který splňuje požadavky kladené na analytické chemiky v průmyslové, zemědělské a zdravotnické praxi i v aplikovaném a základním výzkumu. Je schopen samostatně řešit analytické problémy i tvůrčím způsobem vyvíjet, rozvíjet a aplikovat analytické postupy. Dokáže rovněž komunikovat na mezioborové úrovni a zapojit se tak i do řešení komplexnějších mezioborových výzkumných problémů. Absolvent je rovněž připraven pro další studium v doktorském programu analytické chemie nebo příbuzném u nás i v zahraničí.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi mohou najít uplatnění v řídících funkcích chemických podniků a v řadě různých laboratoří chemických, klinických, farmaceutických, environmentálních, zemědělských, potravinářských a v laboratořích kontrolních institucí.

Možné pracovní pozice

Viz katalog.nsp.cz

Zpět