Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Vychovatelství

Fakulta Pedagogická fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 30
Studium garantuje Andrysová Pavla, Mgr. Ph.D.

Anotace

Bakalářský studijní program Vychovatelství je zaměřen na přípravu odborných pracovníků pro rozmanité oblasti edukace v zařízeních zájmového vzdělávání, školských výchovných a ubytovacích zařízeních a zařízeních ústavní výchovy. V rámci studia jsou jeho cíle rozděleny na všeobecné kompetence (základní společenské procesy a významné pedagogické problémy v ČR a v zemích EU, společenskovědní teorie, struktura psychiky člověka, obecná struktura práva, postupy výchovně vzdělávacího procesu, zásady komunikace, evaluace pedagogické činnosti atd.) a odborné kompetence pro oblast vychovatelství (diagnostika potřeb a zájmů různých účastníků edukačních procesů, modely skupinové činnosti, prosociální chování, prevence sociálních patologických jevů, organizace a řízení činností edukačních procesů atd.).

Požadavky na přijetí

Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2019) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu úředně ověřenou kopii dokladu o absolvování předchozího stupně studia - maturitní vysvědčení). Uchazeč, který nedoloží osvědčení o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci.

Přijímací zkouška: Test studijních předpokladů (TSP).

https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/

Požadovaná zdravotní způsobilost

Není vyžádována specfická zdravotní způsobilost.

Profil absolventa

Absolvent bude kvalifikován pro výkon funkcí vychovatele ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, školských výchovných a ubytovacích zařízeních a zařízeních ústavní výchovy. Po absolvování studia bude schopen: analyzovat, interpretovat a porovnávat nejvýznamnější společenskovědní teorie (filozofické, sociologické, antropologické a pedagogicko-andragogické), objasnit význam základních etických principů při výkonu pomáhajících profesí, diagnostikovat potřeby a zájmy různých věkových a sociálních skupin účastníků edukačního procesu, vytvořit optimální modely skupinové činnosti účastníků edukačního procesu a individuální činnosti účastníků edukačního procesu se speciálními potřebami v rámci skupinového modelu, plánovat, organizovat, řídit a hodnotit činnosti účastníků edukačního procesu (zejména činnosti spadající do oblasti výchovy mimo vyučování - činnosti zájmové, herní, odpočinkové a rekreační), definovat a dodržovat zásady efektivní komunikace v edukačním procesu a optimálně komunikovat s účastníky edukačního procesu, působit preventivně a terapeuticky vůči sociálně negativním jevům mezi účastníky edukačního procesu.

Předpoklad uplatnitelnosti

Kvalifikačně je absolventa způsobilý pracovat na pozici pedagogického pracovníka - vychovatele a to na základě osvojení znalostí a dovedností z oblasti pedagogiky a psychologie, oborových složek s didaktikou (teorie a metodika výchovy) a souvislé praxe.

Regulované povolání

Vychovatel (Pedagog volného času).

Možné pracovní pozice

Absolvent studijního oboru bude působit jako vychovatel v následujících zařízeních:

- středisko volného času,

- školní družina,

- školní klub,

- domov mládeže,

- internát

- dětský domov.

Nezbytnou podmínkou uplatnění absolventů oboru Vychovatelství pro výkon funkce vychovatele v zařízeních ústavní výchovy je absolvování doplňujícího pedagogického studia speciální pedagogiky.

Zpět