Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Učitelství náboženství pro základní školy

Fakulta Cyrilometodějská teologická fakulta
Forma, typ studia kombinované, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 40
Studium garantuje Dřímal Ludvík, doc. Dr. Th.D.

Anotace

Program připravuje teoreticky i prakticky pro vykonávání samostatné pedagogické činnosti učitele náboženství (zvláště katolického) na základních školách nebo školských či vzdělávacích zařízeních včetně pastoračních center. Bude schopen pracovat s různými věkovými kategoriemi osob při rozvoji jejich osobnosti v oblasti náboženského vzdělávání a osobnostního růstu v duchovní oblasti. Bude vybaven též kompetencemi pro tvorbu programů s duchovní tematikou v souladu s moderními pedagogickými a psychologickými koncepcemi. V neposlední řadě by měl mít znalosti a dovednosti potřebné k vedení křesťanských společenství, být schopen provádět analýzu jejich potřeb a hledat a navrhovat vhodné způsoby řešení problémů.

Požadavky na přijetí

Ke studiu mohou být přijati ti uchazeči, kteří řádně ukončili studium v kterémkoli typu studijního programu. Přijímací zkouška se skládá z těchto částí:

 

Motivační pohovor (40 %)

Test z teologie a pedagogiky (40 %)

Prokázání znalosti cizího jazyka - ústní zkouška - prokázání základní znalosti anglického nebo německého jazyka (orientace v textu) (20 %)

 

Jednotlivé části přijímací zkoušky jsou bodovány a celkový počet bodů za všechny části přijímací zkoušky tvoří 100%. Výsledky za všechny části přijímací zkoušky se sčítají a dohromady tvoří celkový výsledek uchazeče u příjímací zkoušky. Podmínkou pro přijetí je dosažení alespoň 51 % úspěšnosti celkového výsledku uchazeče.

 

Forma a rozsah přijímací zkoušky mohou být upraveny rozhodnutím AS CMTF.

 

Doporučená literatura:

ČBK. Dokument o směřování katecheze a náboženského vzdělávání v České republice. Praha: ČBK, 2015;

ČÁP, Jan. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: UK, 1997;

SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2. vyd. Praha: Grada, 2011;

VALIŠOVÁ, Alena - KASÍKOVÁ, Hana a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2008.

Profil absolventa

Učitelství náboženství pro ZŠ.

Absolvent navazujícího magisterského programu bude teoreticky i prakticky kompetentní pro vykonávání samostatné pedagogické činnosti učitele náboženství (zvláště katolického) na základních školách nebo školských či vzdělávacích zařízeních včetně pastoračních center. Absolvent bude schopen pracovat s různými věkovými kategoriemi osob při rozvoji jejich osobnosti v oblasti náboženského vzdělávání a osobnostního růstu v duchovní oblasti. Bude vybaven též kompetencemi pro tvorbu programů s duchovní tematikou v souladu s moderními pedagogickými a psychologickými koncepcemi. V neposlední řadě by měl získat znalosti a dovednosti potřebné k vedení křesťanských společenství, být schopen provádět analýzu jejich potřeb a hledat a navrhovat vhodné způsoby řešení problémů.

 

Výstupy z učení:

1. Znalosti z oblasti pedagogiky, psychologie, teologie a začlenění těchto znalostí do teoretického rámce dalších souvisejících disciplín (teorie a praxe výuky náboženství, školní didaktika, diagnostika, práce s biblickými texty, sociální nauka církve, pastorální teologie, katechetika). Jedná se o prohloubení znalostí z bakalářského stupně.

2. Dovednost využít získané teoretické poznatky v praxi při samostatné práci s vybranou cílovou skupinou.

3. Způsobilosti pro práci pedagogického pracovníka v oblasti náboženského vzdělávání.

4. Schopnost koordinovat spolupráci s ostatními pracovníky v oblasti odhalování potřeb a hledání vhodných řešení.

Předpoklad uplatnitelnosti

Výuka náboženství otevřená vůči křesťanským konfesím a realizovaná v ekumenickém duchu, samostatné vedení a animace křesťanských společenství, organizace a řízení volnočasových aktivit se zaměřením na duchovní program.

Možné pracovní pozice

učitel náboženství, vychovatel, animátor

Zpět