Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Teologické nauky

Fakulta Cyrilometodějská teologická fakulta
Forma, typ studia kombinované, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 40
Studium garantuje Kopeček Pavel, doc. Ing. Th.D.

Anotace

Studijní program Teologické nauky je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v oblasti katolické teologie. Studium vede nejen k systematickému bádání a reflexi křesťanské víry, ale i ke zvažování a promýšlení aktuálních výzev současného světa a nově kladených otázek v perspektivě dialogu s lidmi nejrůznějších kultur a hodnotového zaměření.

Získaný filozofický a teologický základ poskytuje absolventu navazujícího magisterského stupně široké všeobecné vzdělání v oblasti teologie včetně prakticky zaměřené průpravy, což lze uplatnit také ve službě trvalého jáhna nebo specifických laických službách v církvi.

Požadavky na přijetí

Ke studiu mohou být přijati ti uchazeči, kteří řádně ukončili studium v kterémkoli typu studijního programu. Přijímací zkouška se skládá z testu z teologie (znalosti zejména Písma sv., dogmatické teologie vč. patrologie a morální teologie, nadto ze současného života katolické církve u nás a ve světě) a z motivačního pohovoru.

 

Jednotlivé části přijímací zkoušky jsou bodovány a celkový počet bodů za všechny části přijímací zkoušky tvoří 100%. Výsledky za všechny části přijímací zkoušky se sčítají a dohromady tvoří celkový výsledek uchazeče u příjímací zkoušky. Podmínkou pro přijetí je dosažení alespoň 51 % úspěšnosti celkového výsledku uchazeče.

 

 

Forma a rozsah přijímací zkoušky mohou být upraveny rozhodnutím akademického senátu CMTF UP.

 

Doporučená literatura:

1) POSPÍŠIL, C. V., Ježíš z Nazareta, Pán a spasitel, Praha: Krystal, 2011 /4. vydání/

2) POSPÍŠIL, C. V., Jako v nebi, tak i na zemi: Náčrt trinitární teologie, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2017 /3. vydání/

3) AMBROS, P., Kam směřuje česká katolická církev?, Řím-Velehrad: Refugium, 1999.

4) AMBROS, P., Pastorální teologie I. Fundamentální pastorální teologie I, Olomouc: UP, 2002.

5) SOKOL, J. Malá filozofie člověka a Slovník filozofických pojmů, Praha: Vyšehrad, 1998

6) THEINER, J., Die Entwicklung der Moraltheologie zur eigenständigen Disziplin, Regensburg, 1970.

7) HRDINA, A., Kanonické právo, Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2011 /2.vydání/

8) MAREČEK, P., Kristus a účast židů i pohanů na ,,smlouvách' Božího zaslíbení..., Olomouc: UP, 2009.

9) TICHÝ, L., Úvod do Nového zákona, Druhé přepracované vydání, Svitavy: Trinitas, 2003.

10) SCHATZ, K., Všeobecné koncily. Ohniska církevních dějin, Brno: CDK, 2014.

11) OPATRNÝ, A., Pastorace v postmoderní společnosti, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Teologické nauky se vyznačuje dobrou orientací ve filosofii, religionistice, dějinách křesťanství a v katolické teologii. Disponuje znalostí a chápáním bohatství evropských myšlenkových (filosoficko-teologických) tradic a jejich souvislostí s křesťanským pohledem na svět. Je schopen samostatně promýšlet přínos specificky křesťanských hodnot pro soudobou společnost na základě znalosti pramenů křesťanského zjevení - Písma a Tradice. Má základní znalost současné náboženské scény a je schopen se v ní v zásadních bodech orientovat. Díky prakticky zaměřeným předmětům je vybaven potřebnými praktickými znalostmi a dovednostmi pro realizaci trojí oblasti služby věřícího společenství: liturgia, katechesis (euangelia), diakonia, a to jak pro službu v církevním prostředí (včetně trvalého jáhenství), tak také v sekulárním prostředí.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent tohoto oboru nachází uplatnění ve vzdělávacích, sociálních a kulturních institucích, a to jak církevních, tak i občanských. Otevřeny mu bývají též profese, které předpokládají obecný rozhled, náboženské znalosti a přístupy, komunikační schopnosti a flexibilitu.

Možné pracovní pozice

Pastorační asistent nebo kazatel některé z křesťanských církví, učitel náboženství, katecheta, pracovník v charitativně sociální oblasti (Charita, Diakonie, ADRA apod.), pracovník v neziskových organizacích zaměřených na kulturní, vzdělávací a sociální činnost.

Zpět