Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Teologické nauky

Fakulta Cyrilometodějská teologická fakulta
Forma, typ studia kombinované, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 80
Studium garantuje Kopeček Pavel, doc. Ing. Th.D.

Anotace

Studijní program Teologické nauky je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v oblasti katolické teologie. Studium vede nejen k systematickému bádání a reflexi křesťanské víry, ale i ke zvažování a promýšlení aktuálních výzev současného světa a nově kladených otázek v perspektivě dialogu s lidmi nejrůznějších kultur a hodnotového zaměření.

Získaný filozofický a teologický základ poskytuje absolventu bakalářského stupně široké všeobecné vzdělání v oblasti teologie, což lze uplatnit také ve službě trvalého jáhna nebo specifických laických službách v církvi.

Požadavky na přijetí

Ke studiu mohou být přijati ti uchazeči, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku a přijímací zkoušku. Přijímací zkouška se skládá z testu z teologie a z motivačního pohovoru.

Jednotlivé části přijímací zkoušky jsou bodovány a celkový počet bodů za všechny části přijímací zkoušky tvoří 100%. Výsledky za všechny části přijímací zkoušky se sčítají a dohromady tvoří celkový výsledek uchazeče u příjímací zkoušky. Podmínkou pro přijetí je dosažení alespoň 51 % úspěšnosti celkového výsledku uchazeče.

 

Forma a rozsah přijímací zkoušky mohou být upraveny rozhodnutím akademického senátu CMTF UP.

 

Doporučená literatura:

1) Písmo svaté Starého a Nového zákona - ČEP, Praha: Česká biblická společnost, 2013.

2) Konstituce "Sacrosanctum concilium", "Lumen gentium" a "Dei Verbum", in: Dokumenty Druhého vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.

3) Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.

4) STÖRIG, H. J., Malé dějiny filozofie, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000.

5) ADAM, A. Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998.

6) ADAM, A., Liturgický rok. Historický vývoj a současná praxe, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008.

7) FRANZEN, A., Malé církevní dějiny. Třetí, doplněné a rozšířené vydání, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006.

8) RATZINGER, J., Úvod do křesťanství, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007.

9) KASPER, W., Uvedení do víry, Svitavy: Trinitas, 2004.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Teologické nauky v bakalářském stupni se vyznačuje základní orientací ve filosofii, religionistice, dějinách křesťanství a v katolické teologii. Disponuje znalostí a chápáním bohatství evropských myšlenkových (filosoficko-teologických) tradic a jejich souvislostí s křesťanským pohledem na svět. Je schopen promýšlet přínos specificky křesťanských hodnot pro soudobou společnost na základě znalosti pramenů křesťanského zjevení - Písma a Tradice. Má základní znalost latiny.

Absolventi mají předpoklady pro pokračování studia ve stejnojmenném navazujícím magisterském programu či v jiných humanitně zaměřených navazujících magisterských programech.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent tohoto oboru nachází uplatnění ve vzdělávacích, sociálních a kulturních institucích, a to jak církevních, tak i občanských. Otevřeny mu bývají též profese, které předpokládají obecný rozhled, náboženské znalosti a přístupy, komunikační schopnosti a flexibilitu.

Možné pracovní pozice

Pastorační asistent nebo kazatel některé z křesťanských církví, učitel náboženství, katecheta, pracovník v charitativně sociální oblasti (Charita, Diakonie, ADRA apod.), pracovník v neziskových organizacích zaměřených na kulturní, vzdělávací a sociální činnost.

Zpět