Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Teologická studia maior

Fakulta Cyrilometodějská teologická fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium maior (hlavní) studijní program
Jedná se o studium s dvěma studijními zaměřeními a tento studijní program bude maior (hlavním) studijním programem, ve kterém student píše závěrečnou práci a ke kterému je nutné přibrat jiný minor (vedlejší) studijní program.
Tento studijní program lze také studovat ve variantě minoritního (vedlejšího) studijního programu
V kombinaci s... Anglická filologie minor
Andragogika minor
Archeologie minor
Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad minor
Archivnictví minor
Česká filologie minor
Čínská filologie minor
Divadelní studia minor
Evropská studia a diplomacie minor
Francouzská filologie minor
Filozofie minor
Filmová studia minor
Historické vědy minor
Italská filologie minor
Japonská filologie minor
Judaistika. Židovská a izraelská studia minor
Kulturní antropologie minor
Latinská filologie minor
Migrační studia minor
Muzikologie minor
Mezinárodní vztahy a bezpečnost minor
Německá filologie minor
Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad minor
Praktická nizozemská filologie minor
Obecná lingvistika a teorie komunikace minor
Politologie minor
Polská filologie minor
Politická komunikace a politický marketing minor
Portugalská filologie minor
Ruská filologie minor
Religionistika minor
Sociologie minor
Španělská filologie minor
Televizní a rozhlasová studia minor
Ukrajinská filologie minor
Uměnovědná studia minor
Vietnamská filologie minor
Teorie a dějiny výtvarných umění minor
Žurnalistika minor
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 30
Studium garantuje Jonová Jitka, doc. PhDr. Th.D.

Anotace

Studijní program poskytuje vybrané předměty z programu Katolická teologie (zejména z filosofie, biblistiky a dogmatické teologie. Student se tak seznámí s nejdůležitějšími oblastmi teologie, a tyto své poznatky propojí s druhou specializací.

Cílem studia je příprava odborníků, kteří dosáhli zároveň odbornosti v neteologickém humanitním oboru i základního teologického vzdělání.

Studium je proto realizováno jako dvouoborové, v kombinaci se studijními programy jiných fakult Univerzity Palackého. Jako druhý obor jsou preferovány především humanitně zaměřené obory vyučované na filozofické fakultě.

Získaný filozofický a teologický základ poskytuje absolventu bakalářského stupně široké všeobecné vzdělání, speciálně v oblasti teologie, a také předpoklady pro to, aby pokračoval ve stejnojmenném navazujícím magisterském studijním programu či v jiných humanitně zaměřených navazujících magisterských programech.

Požadavky na přijetí

Uchazeč vykoná přijímací zkoušku i na Filozofické fakultě UP, která realizuje druhý obor, jejž si uchazeč zvolil. Přijímací zkoušku z druhého oboru vykoná uchazeč podle pokynů zveřejněných Filozofickou fakultou UP, která výuku druhého oboru zajišťuje. Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky z obou oborů.

Přijímací zkouška na Cyrilometodějské teologické fakultě UP pro bakalářský studijní obor Teologická studia je realizována formou písemného odborného testu z teologie. K přijímací zkoušce jsou požadovány základní znalosti z teologických oborů, zejména Písma svatého (základní přehled o biblických knihách a biblických dějinách), základních dokumentů Druhého vatikánského koncilu, Katechismu katolické církve, církevních dějin (předpokládá se přehled o světových a českých dějinách na úrovni středoškolského učiva), liturgiky a současného života církve u nás a ve světě.

Jednotlivé části přijímací zkoušky jsou bodovány a celkový počet bodů za všechny části přijímací zkoušky tvoří 100 %. Výsledky za všechny části přijímacích zkoušek se sčítají a dohromady tvoří celkový výsledek uchazeče u příjímací zkoušky. Podmínkou pro přijetí je dosažení více než 50% úspěšnosti celkového výsledku uchazeče za přijímací zkoušku za CMTF.

 

Doporučená literatura pro přípravu k přijímací zkoušce na Cyrilometodějské teologické fakultě:

Písmo svaté Starého a Nového zákona

Konstituce "Lumen gentium" a "Dei Verbum", in: Dokumenty Druhého vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.

Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.

STÖRIG, H. J., Malé dějiny filozofie, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000.

ADAM, A. Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998.

ADAM, A., Liturgický rok. Historický vývoj a současná praxe, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008.

FRANZEN, A., Malé církevní dějiny. Třetí, doplněné a rozšířené vydání, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006.

Profil absolventa

Absolvent oboru Teologická studia (Bc.) se vyznačuje všeobecnou orientací ve filosofii, religionistice a v dějinách křesťanství. Získá teoretické základy v teologických disciplínách a předpoklady pro práci s biblickými a teologickými texty. Ovládá základy latiny.

Získaný filozofický a teologický základ poskytuje absolventu bakalářského stupně široké všeobecné vzdělání, speciálně v oblasti teologie.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent splňuje předpoklady pro uplatnění jak v církevním prostředí, tak mimo ně, a to včetně veřejné správy i terciární sféry, na pozicích, v nichž se vyžaduje dostatečná orientace v náboženských otázkách (např. žurnalistika, kulturní studia, historie, dějiny umění apod.).

Možné pracovní pozice

Absolvent nachází uplatnění v sociálních a kulturních institucích, a to jak církevní, tak i občanské společnosti. Jsou mu otevřeny profese, které předpokládají obecný rozhled, náboženské znalosti a přístupy, komunikační schopnosti a flexibilitu.

Zpět