Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Teologická studia maior

Fakulta Cyrilometodějská teologická fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium maior (hlavní) studijní program
Jedná se o studium s dvěma studijními zaměřeními a tento studijní program bude maior (hlavním) studijním programem, ve kterém student píše závěrečnou práci a ke kterému je nutné přibrat jiný minor (vedlejší) studijní program.
Tento studijní program lze také studovat ve variantě minoritního (vedlejšího) studijního programu
V kombinaci s... Divadelní studia minor
Filozofie minor
Historické vědy minor
Kulturní antropologie minor
Latinská filologie minor
Mediální studia minor
Religionistika minor
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 10
Studium garantuje Jonová Jitka, doc. PhDr. Th.D.

Anotace

Studijní program poskytuje vybrané předměty z programu Katolická teologie (zejména patrologie liturgika, morální teologie). Student se tak seznámí s dalšími oblastmi teologie, a tyto své poznatky propojí s druhou specializací.

Cílem studia je příprava odborníků, kteří dosáhli zároveň odbornosti v neteologickém humanitním oboru i solidního teologického vzdělání.

Studium je proto realizováno jako dvouoborové, v kombinaci se studijními programy jiných fakult Univerzity Palackého. Jako druhý obor jsou preferovány především humanitně zaměřené obory vyučované na filozofické fakultě.

Získaný filozofický a teologický základ poskytuje absolventu navazujícího magisterského stupně široké všeobecné vzdělání, speciálně v oblasti teologie.

Požadavky na přijetí

Absolventům bakalářského studijního programu Teologická studia (prezenční dvouoborové studium) na CMTF UP v Olomouci bude pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Teologická studia (prezenční dvouoborové studium) prominuta přijímací zkouška pro program Teologická studia. Uchazeč vykoná přijímací zkoušku pro druhý studijní program na FF UP v Olomouci dle pokynů zveřejněných touto fakultou. Absolventi jiných bakalářských a magisterských studijních programů obdobného zaměření absolvují přijímací zkoušku, která se skládá ze zkoušky z doporučené literatury a motivačního pohovoru, a přijímací zkoušku pro druhý program na FF UP v Olomouci dle pokynů zveřejněných touto fakultou.

úspěšnosti celkového výsledku uchazeče.

 

Doporučená literatura:

VLKOVÁ, Gabriela Ivana. Úvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona. 3. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012.

POKORNÝ, Petr, HECKEL, Ulrich, Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie, Praha: Vyšehrad, 2013.

POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. 3. vyd. Praha: Krystal OP; Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006.

PESCHKE, K.-H., Křesťanská etika, Praha: Vyšehrad 1999.

Profil absolventa

Absolvent oboru Teologická studia (NMgr.) si osvojil hlubší znalosti teologického myšlení. Je schopen tvůrčím způsobem promýšlet přínos křesťanství a jeho hodnot pro soudobou společnost na základě práce s teologickými prameny, které dokáže aktuálně interpretovat. Na základě vědecko-kritického myšlení dovede zprostředkovat vyvážený pohled na nejrůznější náboženská i společenská témata, stejně jako vidět kladné i stinné stránky křesťanské tradice. Absolvent je profilován rovněž výběrem z modulů povinně volitelných předmětů a volbou výběrových předmětů.

Získaný filozofický a teologický základ poskytuje absolventu navazujícího magisterského stupně široké všeobecné vzdělání.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent splňuje předpoklady pro uplatnění jak v církevním prostředí, tak mimo ně, a to včetně veřejné správy i terciární sféry, na pozicích, v nichž se vyžaduje dostatečná orientace v náboženských otázkách (např. žurnalistika, kulturní studia, historie, dějiny umění apod.).

Možné pracovní pozice

Učitel náboženství, katecheta, pastorační asistent, pracovník charitativně sociální instituce (Charita, Diakonie, ADRA apod.).

Zpět