Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Televizní a rozhlasová studia maior

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium maior (hlavní) studijní program
Jedná se o studium s dvěma studijními zaměřeními a tento studijní program bude maior (hlavním) studijním programem, ve kterém student píše závěrečnou práci a ke kterému je nutné přibrat jiný minor (vedlejší) studijní program.
Tento studijní program lze také studovat ve variantě minoritního (vedlejšího) studijního programu
V kombinaci s... Program lze volně sdružovat s vybranými programy v nabídce maior (hlavní)/minor (vedlejší).
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 25
Studium garantuje Hanáčková Andrea, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Jádrem studia jsou teoreticky a historicky orientované předměty mapující způsoby uvažování o televizním a rozhlasovém médiu a jejich funkcích. Program seznamuje studenty se způsoby, jak analyzovat televizní a rozhlasovou produkci, dramaturgicky uchopovat fikční i faktuální seriálovou tvorbu v televizi a rozhlase, rozumět oblasti nových mediálních formátů či jak zkoumat oblast mediálního průmyslu, včetně takových problémů jakými jsou nové distribuční možnosti internetových televizí, internetové pirátství, měnící se divácké praktiky apod. Klíčovou část studia zabírá příprava směřující k vyhotovení diplomové práce, během které si student osvojí pokročilé metodologické postupy a naučí se je aplikovat v rámci konkrétního výzkumu.

Požadavky na přijetí

UP - Ústní pohovor - otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce. Písemný projekt uchazeči zašlou na adresu katedry nejpozději 2 týdny před konáním ústního pohovoru.

 

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ). Doporučuje se přinést i výtisk bakalářské práce.

https://kdfs.upol.cz/

Profil absolventa

Absolventi oboru budou disponovat základní teoretickou a terminologickou výbavou umožňující hlubší úvahy o fungování televizního a rozhlasového průmyslu, proměně jejich funkcí či dramaturgickém uchopení různorodých žánrů, pořadů a televizních či rozhlasových formátů. Mají přehled o historických proměnách TV a rozhlasového média na úrovni fungování institucí, orientují se v proměnách estetiky fikčních a faktuálních pořadů a jsou schopni tyto úrovně podrobovat vlastní kritické a dramaturgické analýze. Jsou schopni realizovat výzkum fungování mediálních institucí či jejich diváků.

Předpoklad uplatnitelnosti

Po absolutoriu se mohou uplatňovat v oblastech publicistiky, dramaturgických či akvizičních procesech v televizních a rozhlasových společnostech, ve sféře archivů,

televizní a rozhlasové distribuce, festivalového provozu, odborné vydavatelské činnosti, případně ve veřejné správě v oblasti kultury a komunikace. Absolventi jsou schopni samostatného odborného výzkumu, organizace týmové výzkumné práce, dokáží získávat a realizovat granty v oblasti výzkumu i živé kultury.

Možné pracovní pozice

TV a rozhlasový publicista, TV dramaturg/rozhlasový dramaturg, festivalový dramaturg, kulturní pracovník, kurátor, archivář, rozhlasový a TV produkční, rozhlasový a TV analytik, TV a rozhlasový výzkumník

Zpět