Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Soukromé právo

Fakulta Právnická fakulta
Forma, typ studia kombinované, doktorské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 12 (max. 12 pro obě formy studia)
Studium garantuje Telec Ivo, prof. JUDr. CSc.

Anotace

Cílem je poskytnout přístup ke kvalitnímu postgraduálnímu vzdělávání pro ty nejtalentovanější absolventy magisterského studijního programu a připravit je pro akademickou či čistě vědeckou dráhu. Vzhledem k tomu, že se v současném světě stávají čím dál složitějšími vztahy společenské, soukromé mezilidské i mezistátní, stává se složitější také neakademická aplikace práva ve standardních právnických profesích, neboť právo je právě tím nástrojem, který tyto složité vztahy reguluje. Záměrem předkládaného studijního programu je tedy poskytnout hluboké znalostní vzdělání a rozvoj odborných dovedností a obecných způsobilostí nejen akademicky zaměřeným studentům, ale i těm, kteří se profesně zaměřují na aplikační praxi a současně mají předpoklady pro řešení tzv. hard cases, jež jsou v reálném světě čím dál častější. Studijní program je určen nastaven jako studijní program se specializacemi. Specializace umožňuje profilaci studentů doktorského studijního programu. Předměty společného základu jsou zaměřeny na základní znalosti a dovednosti, které musí mít každý absolvent doktorského studijního programu v oblasti právo bez ohledu na právní odvětví, v němž hodlá působit; předměty specializace se zaměřují na znalosti a dovednosti odpovídající zvolené specializaci. Studijní plán je možné charakterizovat jako tří pilířový. Předměty prvního pilíře jsou primárně zaměřeny na poskytnutí obecných teoretických poznatků. Druhý pilíř je tvořen předměty, které primárně prohlubují teoretické znalosti studenta v oblasti práva odpovídající specializaci Soukromé právo. Předměty třetího pilíře rozvíjejí především vědecké a akademické dovednosti studenta.

Požadavky na přijetí

Řádné ukončení magisterského studijního programu a absolvování příjímací zkoušky, při které jsou ověřovány znalosti ze zvolené právní specializace a připravenost k vědecké a tvůrčí činnosti. Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru.

Přílohou přihlášky je u absolventů právnických fakult jiných univerzit než UP úředně ověřená kopie diplomu o ukončení magisterského studijního programu v oboru a úředně ověřená kopie kopie Diploma Supplement / Dodatek k diplomu (případně Osvědčení o státní závěrečné zkoušce) nebo potvrzení o ukončení magisterského studijního programu v oboru. K přihlášce musí být přiloženy teze disertační práce v rozsahu 3 normostran (doporučujeme tyto teze předběžně projednat na příslušné katedře) a čestné prohlášení o tom, zda uchazeč byl, či nebyl v minulosti doktorandem na jiné fakultě UP nebo na jiné vysoké škole.

Podrobné informace o přijímacím řízení - viz odkaz: www.pf.upol.cz/studenti/studium/doktorske-studium/

http://www.pf.upol.cz/katedry-a-centra/katedry/

Požadovaná zdravotní způsobilost

Není vyžadována

Vzdělávací cíle programu

Program je zaměřen na rozvoj schopností vědecky pracovat ve zvolené oblasti. Jeho cílem je prohloubit odborné znalosti, posílit dovednosti a způsobilosti studenta tak, aby byl absolvent vysoce kvalifikovaným odborníkem v oblasti práva s potenciálem pro vědeckou činnost. Cílem programu je příprava excelentních právních odborníků s vynikající znalostí právní metodologie a argumentace a vynikajicí schopností vědecké práce a prezentace jejích výsledků.

Profil absolventa

Profil absolventa doktorského studijního programu navazuje na profil absolventa magisterského studijního programu v oblasti práva, od kterého se jako uchazeče o postgraduální program očekává odpovídající míra znalostí teorie práva, včetně právní metodologie, znalostí právních institutů a metod aplikace práva potřebných pro samostatný výkon odborných právnických a obdobných profesí. Absolvent doktorského studijního programu bude excelentním odborníkem v oblasti práva, který má hluboké znalosti právní metodologie, institutů Soukromého práva, jež mu umožní řešit i složité, strukturované právní problémy a případy ("hard cases"). Zároveň je schopen vědecké práce, ať už v primárním výzkumu či výzkumu aplikovaném, a výsledky jím provedeného výzkumu korektně prezentovat v podobě vědecky vysoce kvalitních publikací. Rovněž je schopen nabyté znalosti a dovednosti dále předávat v rámci pedagogické činnosti.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent průběžně prokazuje svoje nabyté znalosti a dovednosti při kolokviích, vyvrcholením doktorského studia je především obhajoba disertační práce. Disertační práce zpracovává nové téma či prezentuje nová řešení. Disertační práce nebo její podstatná část musí být před její obhajobou předložena vědecké obci prostřednictvím publikace v odborném tisku.

Regulované povolání

Tento obor není předpokladem pro výkon regulovaného povolání.

Možné pracovní pozice

Absolvent studijního programu může být zaměstnán u soudu, včetně soudů nejvyšších, které právě se nejčastěji setkávají s případy typu "hard cases", může působit v advokacii, a to i v rámci mezinárodních nebo specializovaných advokátních kanceláří, na vysokých školách zaměřených na studijní programy poskytující vzdělávání v právní oblasti nebo vědecko-výzkumných institucích.

Zpět