Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Sociologie maior

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium maior (hlavní) studijní program
Jedná se o studium s dvěma studijními zaměřeními a tento studijní program bude maior (hlavním) studijním programem, ve kterém student píše závěrečnou práci a ke kterému je nutné přibrat jiný minor (vedlejší) studijní program.
Tento studijní program lze také studovat ve variantě minoritního (vedlejšího) studijního programu
V kombinaci s... Program lze volně sdružovat s vybranými programy v nabídce maior (hlavní)/minor (vedlejší).
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 85
Studium garantuje Kubátová Helena, doc. PhDr. Ph.D.

Anotace

Bakalářské studium Sociologie lze je kombinovat s libovolným jiným oborem bakalářského studia akreditovaného na FF UP v Olomouci.

 

Bakalářské studium oboru Sociologie spojuje teoretické poznání v oblasti sociologické teorie, teorie základních oblastí společenského života (rodiny, výchovy, ekonomiky, náboženství atd.), metodiky a metodologie sociologických výzkumů a života české společnosti. Jeho páteřními disciplínami jsou: Dějiny sociologických teorií 19. a 20. století, Obecná sociologie, Metodika kvantitativního sociologického výzkumu, Základy statistiky, Základy demografie, Statistická analýza dat, Společenskovědní paradigmata a Sociologická praxe. Současně obsahuje přesahy do blízkých společenskovědních oborů, zejména historie, filozofie a antropologie. Ve výuce se prosazuje multiparadigmatický a interdisciplinární přístup k sociologickému vědění. Důraz je kladen zejména na adekvátní vymezení relevantních problémů či jednotlivých výzkumných témat, na přípravu výzkumných projektů a realizaci empirických výzkumů. Akcentována je schopnost studenta porozumět odborným textům, analyzovat jejich obsah a zahrnout jejich závěry či kritiku do vlastních studentských textů. Zvláštní důraz je kladen na propojení teorie, metodologie (metodiky) a praxe.

Požadavky na přijetí

SPF - Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách.

http://www.ksoc.upol.cz/

Požadovaná zdravotní způsobilost

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST - na FF neomezeno, žádáme vyplnit hromadně

Profil absolventa

Absolventi umí vymezit relevantní výzkumná témata, formulovat hypotézy, připravit výzkumné projekty, provést sběr dat, analyzovat data, posoudit jejich validitu a možnosti zobecnění výsledků výzkumu. Jsou schopni provádět sociologické výzkumy, formulovat doporučení zadavatelům a odběratelům sociologických výzkumů a jako experti posuzovat dění v české společnosti. Jsou také schopni produkovat vlastní texty ? analýzy, kritiky a projekty. Absolventi jsou vybaveni základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z řady teoretických i aplikovaných sociologických disciplín. Multiparadigmatický přístup k sociologickému vědění rozvíjí jejich schopnost srovnávat a kriticky myslet. Jsou schopni pokračovat v rozvíjení sociologických odborných znalostí, schopností a dovedností.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi disponují těmito odbornými teoretickými znalostmi: základy sociologických teorií, základní metody a techniky sběru sociologických dat, základní metody analýz a interpretace sociologických dat, demografie a filozofie. Absolventi disponují těmito praktickými dovednostmi: zpracování dat a informací získaných sociologickými výzkumy, interpretování výsledků sociologických výzkumů. Navrhování nástrojů sociální kontroly a jiných prostředků a metod ovlivňování sociálních situací a chování lidí. Příprava podkladů pro navrhování opatření ke změně analyzovaných sociálních jevů.

Regulované povolání

REGULOVANÉ POVOLÁNÍ - na FF vyplní pouze PCH a KSA

Možné pracovní pozice

Absolventovy dovednosti a znalosti mohou být uplatněny ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru. Uplatnění absolventů se očekává na pozici sociologa, který aplikuje teorie, metody a techniky sociologického výzkumu při studiu a popisu struktury sociálních systémů, populací, sociálních skupin a institucí. Provádí sociologické průzkumy včetně příslušných analýz, zajišťuje sběr dat a jejich sociologické interpretace. Studuje a sociologicky interpretuje statistická data v rámci daného referenčního rámce (např. trh práce apod.). Uplatnění absolventů se očekává také v oblastech koncepční, metodické a analytické práce, zpracovávání odborných stanovisek k projektům, provádění sociologických výzkumů zaměřených např. na oblast protidrogové prevence, prevence kriminality, na problematiku národnostních menšin, na problematiku trhu práce apod. Absolventi se mohou dále uplatnit na pozicích, které jsou spojeny s aplikací sociologie v personalistice, ve vztazích k veřejnosti, v reklamě, v městském plánování apod.

Zpět