Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Sociologie - IA

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, doktorské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok
Studium garantuje Sýkorová Dana, doc. PhDr. Ph.D.

Anotace

Doktorský studijní program je zaměřen na systematické rozvíjení odborných znalostí a dovedností v oboru sociologie, tj. na hlubší porozumění sociologické teorii a metodologii, na rozvoj výzkumných kompetencí

a rovněž na zvládnutí pravidel vědecké a odborné komunikace. Kreditní systém v celkovém rozsahu 240 kreditů umožňuje přizpůsobit výběr povinně volitelných a volitelných předmětů konkrétnímu zaměření studujících především v rámci oboru, a zároveň otevírá možnosti pro získání širší interdisciplinární perspektivy.

Cílem doktorského studijního programu sociologie je připravit plně kvalifikované odborníky pro vědeckou práci v základním a aplikovaném výzkumu, pro práci pedagogickou či pro projektovou, koncepční a jinou vysoce odbornou tvůrčí práci v různých typech společenských institucí a organizací.

Požadavky na přijetí

Podmínkou pro přijetí do doktorského studia sociologie je dosažení magisterského vysokoškolského vzdělání

v tomto oboru. Oborová rada může povolit vykonání přijímací zkoušky rovněž uchazečům/uchazečkám, kteří absolvovali magisterské studium příbuzného oboru, resp. určit podmínky pro jejich připuštění ke zkoušce,

a následně je navrhnout děkanovi k přijetí. V případě absolventů příbuzného oboru stanoví oborová rada podmínky pro další průběh studia, konkrétně povinnost absolvovat Rozdílovou zkoušku ze sociologie.

Přijímací zkouška má ústní formu, těžištěm je rozprava o výzkumném projektu plánované disertační práce. Projekt v rozsahu 3?5 normostran je součástí přihlášky. Projekt musí obsahovat určení teoretického

či empirického výzkumného pole, cíl práce a výzkumnou otázku, stav teorie a výzkumu k vybrané problematice a zvolený metodologický přístup. Preferovány jsou projekty z následujících okruhů: sociologie náboženství; sociologie výchovy a vzdělávání; ekonomická sociologie; sociologie práce a podniku; sociologie rodiny; gerontosociologie; sociologie genderu; sociologie etnických a marginalizovaných skupin.

Uchazeči/uchazečky musejí v přijímacím pohovoru prokázat znalosti převyšující úroveň stanovenou pro státní závěrečnou zkoušku ze sociologie (příp. z dalšího sociálně vědního oboru, např. sociální a kulturní antropologie, sociální psychologie, politologie, religionistiky), které souvisejí se širším zaměřením budoucí disertační práce. Vyžadována je znalost alespoň jednoho světového cizího jazyka, přednostně angličtiny. Od uchazečů/uchazeček se očekává, že budou schopni představit plánovaný výzkumný záměr a adekvátně reagovat na otázky komise jak v českém, tak eventuálně v anglickém (či jiném světovém jazyce).

Uchazeči/uchazečky doloží dosavadní působení v oboru: publikované práce, přednášky apod., i případná vyjádření budoucích školitelů či doporučení jiných relevantních osob.

Uchazeči/uchazečky budou navrženi k přijetí děkanovi na základě zhodnocení výše uvedených dokumentů

a výsledků ústního pohovoru komisí pro přijímací řízení a oborovou radou.

http://www.ksoc.upol.cz/pro_studenty/doktorske_studium/dsp_oboru_sociologie.html

Vzdělávací cíle programu

Cílem doktorského studijního programu sociologie je připravit plně kvalifikované odborníky pro vědeckou práci v základním a aplikovaném výzkumu, pro práci pedagogickou či pro projektovou, koncepční a jinou vysoce odbornou tvůrčí práci v různých typech společenských institucí a organizací.

Profil absolventa

Absolventi doktorského studijního programu mají zevrubný přehled o současných sociologických teoriích a umí je zasadit do kontextu vývoje sociologického myšlení. Rozumí významu sociologických teorií pro interpretaci procesů sociální praxe, jsou schopni vybrat a aplikovat vhodnou teorii pro analýzu problému. Zvládají vědeckou metodologii a dokáží zpracovat náročný výzkumný projekt, navrhnout a aplikovat pokročilé výzkumné postupy v rámci kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Disponují také znalostmi a dovednostmi potřebnými pro práci s počítačovými programy pro analýzu obou základních typů dat. Nabyté znalosti jsou absolventi schopni uplatnit a dále rozvíjet tvůrčím způsobem tak, aby se mohli aktivně zapojit do činnosti domácí i zahraniční sociologické vědecké obce, resp. do mezinárodních výzkumných sítí a podílet se na řešení výzkumných i interdisciplinárních úloh. K mezinárodní participaci jim napomáhají rozvinuté jazykové dovednosti v minimálně jednom světovém jazyku.

Součástí odborných kompetencí absolventů je dovednost psát odborné texty dle platných standardů publikování - recenze, výzkumné zprávy, odborné časopisecké studie, monografie či kapitoly v nich; kvalifikovaně prezentovat svoje poznatky na odborných setkáních - workshopech, seminářích, sympoziích, konferencích

a kongresech; taktéž připravit a realizovat výuku předmětů v oboru sociologie.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi jsou způsobilí realizovat odborné expertízy a poradenské či evaluační projekty, předkládat návrhy

a doporučení k řešení sociálních problémů.

Zpět