Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Sociální práce - specializace Sociální práce s rodinou

Fakulta Cyrilometodějská teologická fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 60
Studium garantuje Matulayová Tatiana, doc. PaedDr. Ph.D.

Anotace

Cílem je komplexně připravit absolventy na práci sociálních pracovníků zejména pro oblast sociální práce s rodinou jak v přímé praxi, tak na úrovni středního managementu, včetně prostředí církevních sociálních organizací. Filosofickým a hodnotovým východiskem studijního programu je křesťanské pojetí člověka a společnosti. Cílem je poskytnout studentům bezpečný prostor pro práci na sobě, vztahu k druhým a k využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků.

Požadavky na přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Sociální práce je absolvování bakalářského studia Sociální práce. Absolventi jiných oborů a programů (např. sociální pedagogika, psychologie, sociální a zdravotní péče) musí v přijímacím řízení doložit, že součástí jejich studia byly (nezávisle na rozsahu) rovněž tyto disciplíny: sociální práce, sociální politika, metody empirického výzkumu. Absolvování těchto disciplín uchazeč doloží přehledem absolvovaných předmětů (tzv. Diploma Supplement) s optickým zvýrazněním uvedených disciplín při prezenci u přijímací zkoušky.

 

Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu.

Všichni uchazeči se podrobí písemnému testu z doporučené literatury.

Podmínkou pro přijetí je dosažení alespoň 51 % úspěšnosti celkového výsledku uchazeče.

 

Doporučená literatura pro specializaci "Sociální práce s rodinou":

CAKIRPALOGLU, P. (2012) Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada.

FISCHER, O. (ed.) (2008) Úvod do filosofie pro pomáhající profese. Praha: Jabok.

KELLER, J. (2012) Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství.

KOPŘIVA, K. (1997) Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál.

KREBS, V. a kol.(2010) Sociální politika. Praha: Wolters Kluwer.

MAREŠ, P. (2000) Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: Sociologické nakladatelství.

MATOUŠEK, O. a kol. (2007) Základy sociální práce. Praha: Portál.

MATOUŠEK, O. a kol. (2008) Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál.

MATOUŠEK, O. a kol. (2010) Sociální práce v praxi. Praha: Portál.

NAVRÁTIL, Pavel. (2001) Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman.

SMÉKAL, V. (2012) Pozvání do psychologie osobnosti. Praha: Barrister&Principal.

ŠÍMA, A., SUK, M. (2012) Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. Praha: C. H. Beck.

TOMEŠ, I. (2010) Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál.

ÚLEHLA, I. (1996) Umění pomáhat. Písek: Renesance.

VÁGNEROVÁ, M. (2008) Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.

Doporučená literatura pro specializaci "Mezinárodní sociální a humanitární práce":

Stejná jako pro specializaci "Sociální práce s rodinou" plus následující tituly:

DUŠKOVÁ, L. a kol. (2011) Encyklopedie rozvojových studií. Olomouc, Přírodovědecká fakulta UP.

EASTERLY W. (ed.) (2008) Reinventing foreign aid. Cambridge, MA. London: The MIT Press.

JELÍNEK, P. a kol. (2006) Manuál projektového cyklu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Praha: Ústav mezinárodních vztahů pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

PRINCOVÁ, K. (2012) Úvod do zahraniční pomoci s důrazem na etiku jejího poskytování. Olomouc: CARITAS -VOŠ sociální, Olomouc.

Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response. The Sphere Project viz www.spherehandbook.com

Profil absolventa

V navazujícím magisterském programu všichni studenti absolvují předměty zaměřené na sociální práci jako vědu a profesi na ekonomickou, manažerskou a politickou dimenzi sociální práce. Studenti mají prostor v rámci povinně volitelných předmětů prohlubovat své sebepoznání, vztahy k druhým a rozvíjet komunikační dovednosti. Cílem studia specializace "Sociální práce s rodinou" je vybavit studenty schopností samostatně plánovat a provádět intervence do obtížných životních situací rodin, případně plánovat a inovovat programy intervence do životních situací ohrožených rodin.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent specializace "Sociální práce s rodinou" může nalézt uplatnění v roli kvalifikovaného sociálního pracovníka, koordinátora, manažera či supervizora.

Zpět