Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Sociální práce

Fakulta Cyrilometodějská teologická fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 110
Studium garantuje Matulayová Tatiana, doc. PaedDr. Ph.D.

Anotace

Cílem je komplexně připravit absolventy na práci sociálních pracovníků, tzn. vybavit je veškerými teoretickými a praktickými znalostmi a kompetencemi pro výkon této náročné profese. Absolventi budou ovládat znalosti jednotlivých teoretických disciplín souvisejících se sociální prací, zejména zahrnutých v minimálním standardu vzdělávání v sociální práci, budou mít praktické zkušenosti ověřené a supervidované v praxi. Specifickým rozšířením studia je příprava na sociální práci realizovanou v církevních organizacích, zaměřená na křesťanské pojetí člověka a společnosti a na využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků.

Požadavky na přijetí

Studijní program je realizován ve spolupráci s CARITAS - Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci, elektronickou přihlášku je tedy nutno podat ve stejném termínu i na tuto školu (více na www.caritas-vos.cz).

Přijetí a zápis ke studiu na CARITAS- Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci je podmínkou k přijetí na CMTF UP.

Profil absolventa

Absolvent vzdělávacího programu je připraven pro sociální práci realizovanou v celém spektru organizací. Zvláštní důraz je kladen na motivační a identifikační předpoklady pro působení v křesťanských církevních službách. Integritě a praktičnosti vzdělání ve studijním programu napomáhá propracovaný systém reflektovaných praxí.

Absolvent je připraven pracovat ve všech relevantních oblastech sociální práce na zlepšení nebo obnovení schopnosti jednotlivců, rodin, skupin nebo komunit sociálně fungovat. Dokáže posilovat stabilní a harmonickou společnost, která respektuje lidská práva.

Studium staví na křesťanské antropologii, na pojetí člověka jako organicky nerozlučitelné bio-psycho-socio-spirituální jednotě a na sociální nauce církve. V průběhu studia si studenti vybírají podle svých osobních východisek, zájmů a budoucího uplatnění z nabídky volitelných předmětů, volitelných praxí a zaměření závěrečné práce.

Předpoklad uplatnitelnosti

Rozumí cíli a významu sociální práce z hlediska společnosti, zadavatele a z hlediska klientů; prokazuje znalost relevantních témat a pojmů teorií a metod sociální práce, sociální politiky, práva, psychologie, teorie sociálních deviací, křesťanské antropologie, filozofie a etiky, sociologie, zdraví a nemoci a dalších disciplín využívaných v sociální práci; prokazuje znalost aplikace teoretických přístupů a metod sociální práce s klienty (posouzení sociální situace klienta a formy intervence do životních situací konkrétních klientů - jedinců, rodin, skupin, nebo komunit); zná základní charakteristiky cílových skupin relevantních pro sociální práci; rozumí bio-psycho-socio-spirituální integritě člověka a jejímu významu pro sociální fungování klienta; v kontextu křesťanské antropologie rozumí klíčovým principům sociální práce, především důstojnosti člověka a požadavku sociální spravedlnosti, rozumí konceptu lidských práv v sociální práci; zná působnost a strukturu institucí a nástrojů systému sociální ochrany, zná platné právní předpisy související s výkonem charitativní a sociální práce; má základní znalosti z ekonomiky a projektového managementu v různých typech organizací; rozumí specifikům církevních poskytovatelů sociálních služeb.

Regulované povolání

ano

Možné pracovní pozice

Sociální pracovník

Odborný sociální pracovník v sociálních službách:

Typová pozice:

odborný sociální pracovník,

odborný asistent v sociálních službách,

odborný kontaktní pracovník v sociálních službách,

odborný resocializační pracovník,

poradce v sociálních službách,

samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách,

samostatný resocializační pracovník,

samostatný sociální pracovník,

koordinátor pečovatelské služby,

sociální pracovník v oblasti veřejné správy,

sociální pracovník v oblasti zdravotnictví,

sociální pracovník v oblasti poradenství včetně pedagogicko-psychologických poraden.

Zpět