Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Sociální práce

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia kombinované, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 50
Studium garantuje Klimentová Eva, PhDr. Ph.D.

Anotace

Kombinované bakalářské studium Sociální práce je koncipováno jako specializované studium na základě požadavků praxe sociální práce a v souladu s požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Studium je zaměřeno na studium předmětů, ze kterých sociální práce vychází, zejména v jejich praktickém rámci, na posílení vazeb mezi těmito předměty s cílem dosáhnout dobré orientace absolventů v množství různých multidisciplinárně podmíněných problémů klientů. Z obecně orientovaného prvního ročníku, kde studium pokrývají zejména úvody do vztažných věd sociální práce, vycházejí předměty aplikovaných věd a jejich vyústění do prakticky zaměřených předmětů studia ročníku druhého. Završující třetí ročník je orientován téměř výhradně prakticistně s převahou nácviku dovedností v sociální práci. Při studiu je významným způsobem využíváno zkušeností studentů z jejich praktické výuky.

Profesní profily absolventů

Absolvent je vybaven základními teoretickými znalostmi v oborech psychologie, teorie a metody sociální práce, sociální politika, sociologie a právo a zejména teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z aplikovaných disciplín těchto oborů, jejichž zvládnutí má bezprostřední vliv na kvalitu výkonu sociální práce. Důraz je v průběhu studia kladen i na schopnost absolventa pokračovat v sebevzdělávání, rozvíjení odborných znalostí, schopností a dovedností. Absolvent umí efektivně využívat osobních a osobnostních zdrojů a účinně je také regenerovat. Je připraven pro kvalifikovaný výkon sociální práce ve veřejné správě i v nestátních neziskových organizacích. Absolvent bude rovněž nakloněn převzít odpovědnost za svůj profesní rozvoj a oceňovat přínos studiem nabytých poznatků a dovedností ve své praxi sociální práce a využívat jich ve své denní práci či jiném působení ve prospěch rozvoje sociální práce.

Absolvent oboru Sociální práce splňuje podmínky odborné způsobilosti k výkonu povo

Kvalifikační požadavky

Získání 180 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce.

Požadavky na přijetí

SPF Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědních disciplínách.

Písemný test (PT).

https://www.ksoc.upol.cz/

Vzdělávací cíle programu

Cílem studia je nabytí a rozvoj kompetencí pro kvalifikovaný výkon sociální práce ve státní správě, samosprávě i nestátních organizacích, podložených teoretickými znalostmi ze vztažných věd sociální práce, sociální práce jako samostatné vědecké disciplíny a praktickými dovednostmi v jednání s klienty i jinými subjekty, plánování, realizace a evaluace postupů sociální podpory, pomoci a péče.

Profil absolventa

Absolvent je vybaven základními teoretickými znalostmi v oborech psychologie, teorie a metody sociální práce, sociální politika, sociologie a právo a zejména teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z aplikovaných disciplín těchto oborů, jejichž zvládnutí má bezprostřední vliv na kvalitu výkonu sociální práce. Důraz je v průběhu studia kladen i na schopnost absolventa pokračovat v sebevzdělávání, rozvíjení odborných znalostí, schopností a dovedností. Absolvent umí efektivně využívat osobních a osobnostních zdrojů a účinně je také regenerovat. Je připraven pro kvalifikovaný výkon sociální práce ve veřejné správě i v nestátních neziskových organizacích. Absolvent bude rovněž nakloněn převzít odpovědnost za svůj profesní rozvoj a oceňovat přínos studiem nabytých poznatků a dovedností ve své praxi sociální práce a využívat jich ve své denní práci či jiném působení ve prospěch rozvoje sociální práce.

Absolvent oboru Sociální práce splňuje podmínky odborné způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka v souladu s par. 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Předpoklad uplatnitelnosti

Teoretické znalosti v oborech psychologie, teorie a metody sociální práce, sociální politika, sociologie a právo. Teoretické znalosti a praktické dovednosti z aplikovaných disciplín těchto oborů, jejichž zvládnutí má bezprostřední vliv na kvalitu výkonu sociální práce.

Dovednosti plánovat, realizovat a evaluovat proces sociální práce s různými cílovými skupinami sociální práce.

Kompetence efektivně využívat osobních a osobnostních zdrojů při realizaci sociální práce.

Absolvent oboru Sociální práce splňuje podmínky odborné způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka v souladu s par. 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Soubor povinných disciplín garantuje naplnění Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci dle Asociace vzdělavatelů v sociální práci, soubor povinně volitelných disciplín potom umožňuje profilaci studia podle (obvykle profesních) zájmů a potřeb studentů.

Regulované povolání

ANO

Možné pracovní pozice

Uplatnění absolventa se očekává na pracovních pozicích v oblasti výkonu sociální práce ve státní správě, samosprávě, příspěvkových organizacích i nestátních organizacích, které vyžadují kvalifikaci sociálního pracovníka v souladu s podmínkami odborné způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka v souladu s par. 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět