Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Sociální pedagogika - specializace Výchovné poradenství

Fakulta Pedagogická fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 30
Studium garantuje Čech Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.

Anotace

Cílem studia je vybavit absolventy teoretickými znalostmi z oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie, práva, filozofie, teorie řízení a metodologie, psychosociálními a komunikačními dovednostmi, schopnostmi organizovat, tedy tak, aby získali potřebné kompetence pro samostatnou výchovnou, projektovou, řídící a výzkumnou činnost v oblasti sociální pedagogiky.

Ve specializaci Výchovné poradenství bude kladen navíc důraz na přípravu pro edukační práci směřující k pozitivnímu rozvoji osobnosti dětí, mládeže, příp. mladých dospělých, bude se podílet na správném formování jejich postojů a hodnotové orientace, a participovat na utváření pozitivních sociálních vztahů dospívajících jako klíčového elementu úspěšné socializace, zdravého životního stylu a utváření vlastní sociální identity. Cílovou skupinou přitom budou jak děti z intaktní populace, pouze s dílčí okolností ohrožující zdravý vývoj jejich osobnosti a pozitivní socializaci, tak z velké části klienti ze sociálně znevýhodněného prostředí, příslušníci etnických a dalších minorit, jedinci se specifickými sociálními potřebami, dospívající v kritické životní situaci či extrémní skupiny dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných. Příprava bude směřovat k rozvoji profilu absolventa ve dvou rovinách - jedna cílí na sociálně výchovnou práci směřující k podpoře pozitivní socializace a předcházení vzniku a rozvoji rizikových faktorů limitujících úspěšnost socializace; druhá se zaměřuje na intervenční sociálně pedagogickou činnost, směřující ke schopnosti diagnostikovat problém, nabídnout podporu a poradenství, koordinovat odbornou pomoc a aktivně se podílet na eliminaci ohrožujících fenoménů v životě dospívajícího s cílem jeho úspěšné socializace, příp. resocializace.

Požadavky na přijetí

Ke studiu budou přijímáni pouze bakalářských studijních oborů v programech Pedagogika, Speciální pedagogika, Vychovatelství.

Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2021) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia - úředně ověřenou kopii diplomu získaného v rámci bakalářského studia). Uchazeč, který nedoloží doklad o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci.

Požadavky přijímací zkoušky:

1. test ze sociální pedagogiky na úrovni bakalářských vědomostí

2. motivační esej

Požadovaná zdravotní způsobilost

Není vyžadována specifická zdravotní způsobilost.

Profil absolventa

Výstupy z učení:

1. Znalosti z oblasti sociální pedagogiky a začlenění těchto znalostí širšího teoretického rámce souvisejících disciplín (obecná pedagogika, filozofie, psychologie, speciální pedagogika). Jedná se o prohloubení znalostí z bakalářského stupně.

" Má pokročilou znalost pojmů, teorií a metodických i metodologických přístup a pojmů ve výše uvedených disciplínách,

" Má znalosti pojmů, teorií a met. přístupů v oblasti spec. pedagogické diagnostiky,

" Má znalosti kom. strategií a přístupů u jedinců různých věkových skupin a z různého soc. prostředí, včetně základních edukačních a komunikačních postupů u jedinců se SVP,

" Má pokročilé znalosti historických i současných širších souvislostí soc. pedagogiky,

" Umí navrhnout a zrealizovat vlastní výzkumné šetření,

2. Dovednosti využít získané teoretické poznatky v praxi při samostatné práci s vybranou cílovou skupinou

" Umí navrhnout, vést a systematicky hodnotit realizaci způsobů pedagogicky adekvátního řešení pedagogických problémů a situací s ohledem na specifický ráz a potřeby řešení těchto problémů a situací,

" Je schopen připravit, realizovat a hodnotit projekty,

3. Způsobilosti pro práci pedagogického pracovníka v oblasti výchovného poradenství

" Má znalosti poradenských přístupů a metod a umí je používat v praxi,

4. Schopnost vést ostatní pracovníky při řešení mnohostranné pedagogické problematice.

" Umí vést ostatní při řešení mnohostranné pedagogické problematiky.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent navazujícího magisterského programu Sociální pedagogika bude vybaven jak po stránce teoretické, tak i praktické pro samostatnou a efektivní práci v oblasti sociální pedagogiky. Absolvent oboru bude profesionál vybavený kompetencemi zahrnujícími potřebné teoretické znalosti oboru, rozvinuté praktické sociální dovednosti a dílčí metodické a organizační schopnosti pro koordinaci odborné pomoci a intervence. Nedílnou součástí přípravy bude rozvoj osobnostních vlastností studenta, a to v rovině sebepoznání, sebereflexe a etiky v práci sociálního pedagoga. Vědomosti a dovednosti získá absolvent plněním očekávaných studijních povinností, které budou vyplývat s promyšlené skladby předmětů, která bude navazovat na odborný základ z bakalářského studia a bude jej dále hlouběji rozvíjet.

Možné pracovní pozice

Rámcové uplatnění absolventa Projektování a management:

Absolvent této specializace má především rozšířené kompetence pro poradenskou a preventivní práci, a to např. z hlediska kvalitního trávení volného času. Další typická možnost uplatnění je v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, kde prostřednictvím nabídky spontánních činností ve volném čase rizikových skupin dětí a mladistvých dochází k nabídce poradenství a sociálního servisu v řešení rizikové životní situace klienta. Stále ve větší míře můžeme očekávat uplatnění sociálních pedagogů v prostředí škol jako pracovníka školního poradenského pracoviště, který systémově řeší podporu integrace a úspěšné školní edukace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Stěžejní role sociálních pedagogů je také v neziskovém sektoru, v občanských sdruženích, nadacích apod., kde participují na podpoře specifických cílových skupin a minorit. Očekává se, že absolvent magisterského programu bude schopen vést tým lidí, podílejících se na systémové intervenci a poradenství, projektové skupiny, příp. instituce pro volný čas, preventivně-výchovnou péči, ústavní a ochrannou výchovu.

Zpět