Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Sociální pedagogika - specializace Výchova ve volném čase

Fakulta Pedagogická fakulta
Forma, typ studia kombinované, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 30
Studium garantuje Potměšilová Petra, doc. PhDr. Mgr. Ph.D.

Anotace

Sociální pedagogika se zabývá otázkami výchovného procesu a výchovnými oblastmi s důrazem na vliv prostředí. Jedná se především o výchovné působení v oblastech mimo vyučování a ve volném čase nejen u jedinců, kteří jsou ohroženi sociální exkluzí.

Pro společnou část studijního programu platí, že při studiu bude tedy kladen důraz na získání znalostí z oblasti sociální pedagogiky a začlenění těchto znalostí do širšího teoretického rámce souvisejících disciplín. Sociální pedagog pro své výchovné působení potřebuje znalosti z oblastí jako je obecná pedagogika, filozofie, psychologie a speciální pedagogika, tak aby byl vybaven potřebným teoreticko-filozofickým zázemím pro praxi. V rámci praktických seminářů pak bude kladen důraz na rozvoj potřebných dovedností, aby absolvent tohoto studijního programu měl všechny potřebné kompetence pro sociálně pedagogickou práci. Cílem studia je tedy nejen získání potřebných kompetencí pro výkon povolání v oblasti sociální pedagogiky, které je založeno na hlubokém teoretickém základě a následném převedení teoretických poznatků do praxe, ale také celkové prohloubení sociálního, kulturního, vzdělanostního přehledu absolventa.

Pro specializaci Výchova ve volném čase pak navíc: orientaci na metodickou práci ve volném čase, především ve volnočasových organizacích a zaměření na metodiky zájmových činností. Vzhledem k zaměření Cyrilometodějské teologické fakult bude dáván důraz na rozvoj hodnot a principů akcentovaných v křesťanské tradici a jejich využití ve výchovném procesu.

Požadavky na přijetí

Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2021) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu úředně ověřenou kopii dokladu o absolvování předchozího stupně studia - maturitní vysvědčení). Uchazeč, který nedoloží osvědčení o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci.

Požadavky přijímací zkoušky:

Test studijních předpokladů.

www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/

Motivační esej

Bližší informace o požadavcích na motivační esej budou zveřejněny na www.upss.upol.cz.

Požadovaná zdravotní způsobilost

Není vyžadována specifická zdravotní způsobilost.

Profil absolventa

Výstupy z učení:

1. Znalosti z oblasti sociální pedagogiky a začlenění těchto znalostí širšího teoretického rámce souvisejících disciplín (obecná pedagogika, filozofie, psychologie, speciální pedagogika):

" zná a umí aplikovat metodické a koncepční přístupy k poznávání a pedagogickému ovlivňování procesů a jevů pedagogické reality, s důrazem na oblast soc. pedagogiky,

" má základní znalosti metod poznávání ped. i pedagogicko-psychologické diagnostiky,

" má základní znalosti pojmů, teoriií a met. přístupů v oblasti spec. ped. diagnostiky - umí rozpoznat potřebu spec. odborné pomoci,

" má základní znalsoti komunikačních strategií a přístupů

" má znalosti historických i současných širších souvislostí soc. pedagogiky i pedagogiky jako celku,

2. Dovednosti využít získané teoretické poznatky v praxi při práci s vybranou cílovou skupinou.

" je schopen připravit a realizovat projekty,

" je schopen participovat na výzkumných aktivitách v oblasti soc. pedagogiky,

" je schopen základní interpretace výsledků výzkumu,

3. Způsobilosti pro práci pedagogického pracovníka zejména v oblasti volnočasových aktivit.

" umí navrhnout, vést a systematicky hodnotit realizaci způsobů pedagogiky adekvátního řešení ped. problémů a situací s ohledem na spec. ráz a potřeby řešení těchto problémů a situací,

" umí využít poznatky z jiných oborů v mnohostranné ped. činnosti.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent studijního programu Sociální pedagogika bude teoreticky i prakticky připraven k vykonávání činností pedagogického pracovníka, zejména v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže (širší pojetí sociální pedagogiky). Při studiu bude kladen důraz na výchovu k hodnotám a na etické aspekty výchovy. Cílem studia je získat vysokoškolskou kvalifikaci v oblasti sociální pedagogiky se zaměřením na vychovatelskou činnost a práci ve volnočasových zařízeních podle §16 a 17 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění novely č. 159/2010 Sb.

Regulované povolání

Nejedná se o regulované povolání.

Možné pracovní pozice

Rámcové uplatnění absolventa specializace Výchova ve volném čase:

1. Dům dětí a mládeže

2. Středisko volného času

3. Dětský domov

4. Školní družina, klub

5. Nízkoprahové zařízení

Zpět