Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Sociální pedagogika - specializace Projektování a management

Fakulta Pedagogická fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 30
Studium garantuje Potměšilová Petra, doc. PhDr. Mgr. Ph.D.

Anotace

Cílem studia je vybavit absolventy teoretickými znalostmi z oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie, práva, filozofie, teorie řízení a metodologie, psychosociálními a komunikačními dovednostmi, schopnostmi organizovat, tedy tak, aby získali potřebné kompetence pro samostatnou výchovnou, projektovou, řídící a výzkumnou činnost v oblasti sociální pedagogiky.

Ve specializaci Projektování a management bude kladen navíc důraz na: rozvoj kompetencí pro práci s dětmi a mládeží ve volném čase a pro práci s dalšími sociálními skupinami. Bude schopen u těchto cílových skupin rozvíjet jejich osobnost, podporovat je ve vytváření hodnot, postojů, ve zdravém životním stylu a v hledání smyslu života v souladu s hodnotami zdůrazňovanými v křesťanské tradici. Dále pak bude vybaven kompetencemi pro vytváření preventivních a intervenčních programů pro děti a mládež a pro děti a mládež v riziku, pro samostatné plánování aktivit a vytváření nových sociálně-výchovných strategií u všech výše uvedených sociálních skupin. V neposlední řadě by pak měl mít znalosti a dovednosti potřebné pro vedení lidí i organizací; měl by být schopen provádět analýzu potřeb a umět hledat finanční zdroje v rámci plánu rozvoje služeb a realizace projektů.

Požadavky na přijetí

Ke studiu budou přijímáni pouze bakalářských studijních oborů v programech Pedagogika, Speciální pedagogika, Vychovatelství.

Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2021) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia - úředně ověřenou kopii diplomu získaného v rámci bakalářského studia). Uchazeč, který nedoloží doklad o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci.

Požadavky přijímací zkoušky:

1. test ze sociální pedagogiky na úrovni bakalářských vědomostí

2. motivační esej

Požadovaná zdravotní způsobilost

Není vyžadována specifická zdravotní způsobilost.

Profil absolventa

Výstupy z učení:

1. Znalosti z oblasti sociální pedagogiky a začlenění těchto znalostí širšího teoretického rámce souvisejících disciplín (obecná pedagogika, filozofie, psychologie, speciální pedagogika). Jedná se o prohloubení znalostí z bakalářského stupně.

" Má pokročilou znalost pojmů, teorií a metodických i metodologických přístup a pojmů ve výše uvedených disciplínách,

" Má znalosti pojmů, teorií a met. přístupů v oblasti spec. pedagogické diagnostiky,

" Má znalosti kom. strategií a přístupů u jedinců různých věkových skupin a z různého soc. prostředí, včetně základních edukačních a komunikačních postupů u jedinců se SVP,

" Má pokročilé znalosti historických i současných širších souvislostí soc. pedagogiky,

" Umí navrhnout a zrealizovat vlastní výzkumné šetření,

2. Dovednosti využít získané teoretické poznatky v praxi při samostatné práci s vybranou cílovou skupinou

" Umí navrhnout, vést a systematicky hodnotit realizaci způsobů pedagogicky adekvátního řešení pedagogických problémů a situací s ohledem na specifický ráz a potřeby řešení těchto problémů a situací,

" Je schopen připravit, realizovat a hodnotit projekty,

3. Způsobilosti pro práci pedagogického pracovníka v oblasti volnočasových aktivit.

" Má pokročilé znalosti metod poznávání pedagogické i ped. psychologické diagnostiky a umí je využívat v praxi,

" Má znalosti poradenských přístupů a metod a umí je používat v praxi,

4. Schopnost vést ostatní pracovníky při řešení mnohostranné pedagogické problematice.

" Umí vést ostatní při řešení mnohostranné pedagogické problematiky.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent navazujícího magisterského programu Sociální pedagogika bude vybaven jak po stránce teoretické, tak i praktické pro samostatnou a efektivní práci v oblasti sociální pedagogiky. Absolvent oboru bude profesionál vybavený kompetencemi zahrnujícími potřebné teoretické znalosti oboru, rozvinuté praktické sociální dovednosti a dílčí metodické a organizační schopnosti pro koordinaci odborné pomoci a intervence. Nedílnou součástí přípravy bude rozvoj osobnostních vlastností studenta, a to v rovině sebepoznání, sebereflexe a etiky v práci sociálního pedagoga. Vědomosti a dovednosti získá absolvent plněním očekávaných studijních povinností, které budou vyplývat s promyšlené skladby předmětů, která bude navazovat na odborný základ z bakalářského studia a bude jej dále hlouběji rozvíjet.

Možné pracovní pozice

Rámcové uplatnění absolventa Projektování a management

1. Dům dětí a mládeže

2. Středisko volného času

3. Dětský domov

4. Školní družina, klub

5. Nízkoprahové zařízení

6. Charita

Zpět