Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Sociální pedagogika - specializace Prevence sociálně patologických jevů

Fakulta Pedagogická fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 30
Studium garantuje Čech Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.

Anotace

Sociální pedagogika se zabývá otázkami výchovného procesu a výchovnými oblastmi s důrazem na vliv prostředí. Jedná se především o výchovné působení v oblastech mimo vyučování a ve volném čase nejen u jedinců, kteří jsou ohroženi sociální exkluzí.

Pro společnou část studijního programu platí, že při studiu bude tedy kladen důraz na získání znalostí z oblasti sociální pedagogiky a začlenění těchto znalostí do širšího teoretického rámce souvisejících disciplín. Sociální pedagog pro své výchovné působení potřebuje znalosti z oblastí jako je obecná pedagogika, filozofie, psychologie a speciální pedagogika, tak aby byl vybaven potřebným teoreticko-filozofickým zázemím pro praxi. V rámci praktických seminářů pak bude kladen důraz na rozvoj potřebných dovedností, aby absolvent tohoto studijního programu měl všechny potřebné kompetence pro sociálně pedagogickou práci. Cílem studia je tedy nejen získání potřebných kompetencí pro výkon povolání v oblasti sociální pedagogiky, které je založeno na hlubokém teoretickém základě a následném převedení teoretických poznatků do praxe, ale také celkové prohloubení sociálního, kulturního, vzdělanostního přehledu absolventa.

Pro specializaci Prevence sociálně patologických jevů pak navíc: orientaci na sociální prevenci a směřování k rozvoji kompetencí studentů z hlediska práce s klientem v rizikové až kritické životní situaci, a to především v rovině primární selektivní a sekundární prevence, příp. prevence terciární a intervence.

Požadavky na přijetí

Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2021) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu úředně ověřenou kopii dokladu o absolvování předchozího stupně studia - maturitní vysvědčení). Uchazeč, který nedoloží osvědčení o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci.

Požadavky přijímací zkoušky:

Test studijních předpokladů.

www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/

Motivační esej..

Bližší informace o požadavcích na motivační esej budou zveřejněny na www.upss.upol.cz.

Požadovaná zdravotní způsobilost

Není vyžadována specifická zdravotní způsobilost.

Profil absolventa

Výstupy z učení:

1. Znalosti z oblasti sociální pedagogiky a začlenění těchto znalostí širšího teoretického rámce souvisejících disciplín (obecná pedagogika, filozofie, psychologie, speciální pedagogika):

" zná a umí aplikovat metodické a koncepční přístupy k poznávání a pedagogickému ovlivňování procesů a jevů pedagogické reality, s důrazem na oblast soc. pedagogiky,

" má základní znalosti metod poznávání ped. i pedagogicko-psychologické diagnostiky,

" má základní znalosti pojmů, teoriií a met. přístupů v oblasti spec. ped. diagnostiky - umí rozpoznat potřebu spec. odborné pomoci,

" má základní znalsoti komunikačních strategií a přístupů

" má znalosti historických i současných širších souvislostí soc. pedagogiky i pedagogiky jako celku,

2. Dovednosti využít získané teoretické poznatky v praxi při práci s vybranou cílovou skupinou.

" je schopen připravit a realizovat projekty,

" je schopen participovat na výzkumných aktivitách v oblasti soc. pedagogiky,

" je schopen základní interpretace výsledků výzkumu,

3. Způsobilosti pro práci pedagogického pracovníka zejména v prevence sociálně patologických jevů.

" umí navrhnout, vést a systematicky hodnotit realizaci způsobů pedagogiky adekvátního řešení v orientaci na sociální prevenci a směřování k rozvoji kompetencí studentů z hle-diska práce s klientem v rizikové až kritické životní situaci, a to především v rovině primární selektivní a sekundární prevence, příp. prevence terciární a intervence.

" umí využít poznatky z jiných oborů v mnohostranné ped. činnosti.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent studijního programu Sociální pedagogika bude teoreticky i prakticky připraven k vykonávání činností pedagogického pracovníka, zejména v oblasti prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování (širší pojetí sociální pedagogiky). Cílem studia je získat vysokoškolskou kvalifikaci v oblasti sociální pedagogiky se zaměřením na výchovně-preventivní činnost.

Regulované povolání

Nejedná se o regulované povolání.

Možné pracovní pozice

Rámcové uplatnění absolventa specializace Prevence sociálně patologických jevů:

Absolventi najdou uplatnění v zařízeních a institucích, kde je nutná cílená individuální práce s klientem z hlediska podpory jeho úspěšné socializace, dále reedukace a následné resocializace. Mezi tyto instituce řadíme nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, střediska výchovné péče, zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu (dětské domovy, diagnostické ústavy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy), orgány sociálně-právní ochrany dítěte. Uplatnit se mohou také jako terénní pracovníci, vyhledávající ohrožené jedince v jejich přirozeném prostředí, rovněž jako kurátoři pro děti a mládež, pracovníci probační a mediační služby, vychovatelé v sociálních službách. Profesní zařazení se očekává také v zařízeních pro výkon trestu odnětí svobody, a to přednostně v oddělení pro mladistvé a mladé dospělé. Důležité poslání sociálních pedagogů obdobně koncipovaných profilací je v nestátních institucích a organizacích, které se věnují podpoře jedinců v kritické životní situaci, např. lidé (mladiství) bez domova, drogově závislí, jedinci po výkonu trestu odnětí svobody apod. Předpokládá se také možnost uplatnění absolventů oboru ve školách jako pracovníka týmu školního poradenského pracoviště.

Zpět