Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Řízení volnočasových aktivit

Fakulta Pedagogická fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 20
Studium garantuje Chudý Štefan, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Studijní program Řízení volnočasových aktivit je zaměřen na pregraduální přípravu odborných pracovníků pro rozmanité oblasti edukace a řízení především ve volnočasových zařízeních a zařízeních zájmového vzdělávání v resortu školství a mimo něj, ale rovněž ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních. Svým zaměřením navazuje na bakalářský studijní obor Vychovatelství. Navazující magisterské studium programu Řízení volnočasových aktivit směřuje k prohloubení kompetencí ve specifických postupech v rámci edukace v oblasti volnočasových a zájmových zařízení, jejich řízení, organizace a plánování. s dětmi a mládeží ve školských zařízeních zájmového vzdělávání a ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních.

Požadavky na přijetí

Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2019) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia - úředně ověřenou kopii diplomu získaného v rámci bakalářského studia). Uchazeč, který nedoloží doklad o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci.

Podmínkou přijetí uchazeče ke studiu je úspěšné absolvování přijímacích testů (testy prostupnosti):

 

Test z pedagogicko-psychologických disciplín

Otázky v testu budou vycházet z okruhů ke státní závěrečné zkoušce z Pedagogiky a základů psychologie bakalářského oboru Vychovatelství garantovaného Ústavem pedagogiky a sociálních studií PdF UP. Test bude koncipován na základě okruhů platných v akademickém roce 2018/2019.

Bližší informace včetně doporučené literatury budou zavěšeny od ledna 2019 na adrese www.pdf.upol.cz - webové stránky Ústavu pedagogiky a sociálních studií.

 

Test z profilových disciplín

Otázky v testu budou vycházet z okruhů ke státní závěrečné zkoušce ze Sociální pedagogiky bakalářského oboru Vychovatelství garantovaného Ústavem pedagogiky a sociálních studií PdF UP. Test bude koncipován na základě okruhů platných v akademickém roce 2018/2019.

Bližší informace včetně doporučené literatury budou zavěšeny od ledna 2019 na adrese www.pdf.upol.cz - webové stránky Ústavu pedagogiky a sociálních studií.

Požadovaná zdravotní způsobilost

Není vyžadována specifická zdravotní způsobilost.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského oboru Řízení volnočasových aktivit bude schopen:

- charakterizovat trendy volnočasových aktivit ve společnosti,

- vytvářet a realizovat vzdělávací projekty,

- plánovat, realizovat a hodnotit po organizační, metodické a obsahové stránce širokou škálu volnočasových aktivit pro nejrůznější cílové skupiny,

- pozitivně ovlivňovat různé cílové skupiny při volbě a využití nabídky volnočasových aktivit,

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent studijního programu Řízení volnočasových aktivit se s ohledem na strukturu studijních předmětů uplatní jako výchovný pracovník se zaměřením nejen na věkovou kategorii dětství a mládí, ale bude připraven i na práci s dospělými a seniory, čímž reflektuje aktuální demografický vývoj vyspělých zemí. Podstatnou součást studijního plánu tvoří praxe (v celkovém rozsahu 320 hodin), při nichž studenti mohou aplikovat a prohloubit znalosti získané při studiu teoretických disciplín.

Regulované povolání

Nejedná se o regulované povolání.

Možné pracovní pozice

Absolvent navazujícího magisterského studia programu Řízení volnočasových aktivit bude kvalifikován pro výkon funkce pedagoga volného času, vychovatele a manažera:

- ve školských zařízeních zájmového vzdělávání (středisko volného času, školní družina, školní klub),

- ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát),

- v kulturních a vzdělávacích zařízeních mimo resort Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,

- v zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních,

- v nestátních neziskových organizacích nabízejících volnočasové aktivity dětem, mládeži, dospělým i seniorům,

- v komerčních organizacích nabízejících volnočasové aktivity.

Zpět