Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Psychologie

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 65
Studium garantuje Šucha Matúš, doc. PhDr. Ph.D.

Anotace

Bakalářský studijní program psychologie je koncipován jako jednooborové studium, v souladu se standardy systému Europsycholog rozdělené do tří navazujících ročníků zakončených obhajobou bakalářské diplomové práce a státní bakalářskou zkouškou. Kurikulum se skládá z teoretických disciplín poskytujících informace o roli psychologie a psychologa v kontextu příbuzných vědních oborů (filozofie, etika, anatomie a fyziologie aj.), orientaci jednotlivých oblastech psychologie (kognitivní, sociální, vývojová, pedagogická a školní, klinická, psychologie práce a organizace, psychodiagnostika aj.) a rozvíjejících akademické a odborné dovednosti (celkově cca 70 % kurikula). Významnou součástí (cca 20 %) je taktéž vzdělání a výcvik v oblasti vědecké metodologie a statistiky, a předměty rozvíjející obecné způsobilosti zvyšující uplatnění absolventa na trhu práce (např. znalost cizího jazyka aj., celkově cca 10 % kurikula). Studenti mají také již během této fáze možnost absolvovat praxi z klinické psychologie a psychologie práce.

Studijní program je vhodný pro uchazeče, kteří plánují využití psychologických poznatků a dovedností v jiných oblastech praxe (např. zakázkový výzkum, média a marketing, sociální služby atp.) nebo pro ty, kteří chtějí sledovat profesní dráhu psychologa a pokračovat v jednooborovém navazujícím magisterském studiu.

Požadavky na přijetí

Přijímací řízení na prezenční bakalářské studium psychologie na FF UP je dvoukolové. V prvním kole uchazeč absolvuje test předpokladů ke studiu SPF a písemný test PT z psychologie. Pro postup do druhého kola musí uchazeč prokázat dostatečně rozvinuté předpoklady ke studiu a základní orientaci v oboru na úrovni středoškolského vzdělání. To znamená, že musí dosáhnout dostatečně vysokého celkového percentilu v obou testech, přičemž váhy pro výpočet celkového percentilu jsou 40 % percentilu ze SPF a 60 % percentilu z PT (tj. dle vzorce Celkový percentil - 0,4 x percentil ze SPF + 0,6 x percentil z PT). Do druhého kola postupuje cca 240 uchazečů s nejvyšším celkovým percentilem z testů (celkový počet postupujících se může v řádu jednotek mírně lišit, neboť stejného celkového percentilu může na hranici přijetí dosáhnout více uchazečů). Druhé kolo přijímacího řízení tvoří ústní přijímací pohovor. Uchazeč si s sebou musí přinést: I. občanský průkaz, nebo případně jiný oficiální doklad s fotografií (př. cestovní pas, řidičský průkaz); II. esej v maximálním rozsahu 2 normostran A4, tj. 3600 znaků včetně mezer, ve které popíše a) svou motivaci a důvody proč se hlásí na program psychologie, b) sebereflexi toho, proč je právě on/ona vhodným kandidátem/kou pro tuto profesi a c) oblasti, činnosti či povolání, ve kterých by chtěl/a znalosti psychologie ve svém budoucím profesním životě uplatnit; III) maturitní vysvědčení případně vysvědčení z posledního ukončeného ročníku střední školy (např. z 3. ročníku) k nahlédnutí nebo kopie těchto dokumentů (kopie NEMUSÍ být úředně ověřené!); IV) seznam prostudované literatury; V) doklady o absolvovaných stážích, praxích či kurzech, studentské odborné práce atp.; VI) stručný strukturovaný životopis (CV). Uchazeč u ústního pohovoru prokazuje znalosti a dovednosti důležité pro studium psychologie, což posuzuje minimálně tříčlenná komise na základě předložených materiálů a odpovědí uchazeče na dvě losované znalostní otázky z následujících oblastí: dějiny psychologie, obecná psychologie, vývojová psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie, základy klinické psychologie, psychologie práce a biologie člověka (detailní rozpis otázek lze nalézt na webu Katedry psychologie FF UP v sekci Uchazečům - Přijímací zkoušky - Bakalářské studium). Ústní přijímací zkouška je hodnocena v rozsahu 0 - 100 bodů. Body z ústní zkoušky a výsledný skór z písemných testů se poté přepočítají do celkového výsledku přijímacího řízení (opět v rozsahu 0 - 100 bodů) s tím, že celkový výsledek písemných testů v prvním kole má váhu 20 % a výsledek ústní části přijímacího řízení v druhém kole má váhu 80 %. K přijetí je poté navrženo cca 65 uchazečů (což je dáno kapacitou programu). Jsou to ti uchazeči o studium psychologie, kteří se na základě celkového výsledku přijímacího řízení umístili mezi nejlepšími.

http://psych.upol.cz/

Požadovaná zdravotní způsobilost

Specifické požadavky na zdravotní způsobilost nejsou. Pro uchazeče či studenty s hendikepem či speciálními vzdělávacími potřebami je možná spolupráce s Centrem podpory studentům se specifickými potřebami.

Profil absolventa

Kromě obecných způsobilostí popsaných níže zná absolvent bakalářského programu hlavní směry, teorie, myšlenky a psychologické disciplíny vč. jejich hlavních představitelů, odborné terminologie a terminologie používané v příbuzných oborech. Dovede popsat a klasifikovat psychické procesy, obsahy a stavy v souvislosti s vědomím, vnímáním, pozorností, myšlením, pamětí, motivací, emocemi a jazykovým vývojem, stejně jako mechanismy učení a faktory, které ho ovlivňují. Dokáže propojovat poznatky z teoretických i aplikovaných disciplín a aplikovat je v každodenní praxi, např. při vysvětlení fenoménů běžného života, a je schopen komunikace s odborníky z příbuzných oblastí (lékaři, pracovníci ve školství,atp.) a navázání interdisciplinární spolupráce.

Absolvent se též orientuje v oblasti psychického vývoje člověka, stejně jako v oblasti poruch psychického vývoje a postižení u dětí a ve specifikách životních podmínek a potřeb dětí a osob, které žijí v nepříznivých a ohrožujících podmínkách. Disponuje znalostmi z oblasti klinické psychologie a psychopatologie, zná základní klasifikace a projevy duševních onemocnění vč. možností jejich léčby i zásady a metody psychologické diagnostiky dospělých a dětí (individuální i skupinové, popř. v kontextu psychologie práce a organizace a pedagogické a školní psychologie). Dokáže vybrat vhodný diagnostický nástroj či sestrojit testovou metodu, zvolit postup vyšetření, sejmout anamnézu a administrovat vybrané metody, a následně je po zaškolení či pod dozorem školitele (klinického psychologa) vyhodnotit a základně interpretovat.

V různém kontextu (např. poradenství, diagnostika, výběr zaměstnanců, výzkum aj.) dokáže absolvent navázat kontakt s klientem, vést rozhovor a poskytovat zpětnou vazbu. Zná legislativní rámec práce psychologa, etické zásady a kodexy v psychologii a relevantní profesní organizace. Orientuje se v systému sociálních a poradenských zařízení a služeb, zná role a kompetence odborníků v příbuzných oblastech. Umí taktéž vyhledávat v databázích odborných textů, zná zásady psaní odborných zpráv a publikací vč. citačních norem a dovede kriticky zhodnotit silné a slabé stránky výzkumných studií. Zná základy metodologie výzkumu ve společenských vědách, základní přístupy a metody kvalitativní i kvantitativní analýzy dat, deskriptivní a inferenční statistiky vč. teorie pravděpodobnosti, psychometrie a teorie konstrukce testů a dotazníků. V různém kontextu (např. psychologie práce a organizace, pedagogická a školní psychologie, sociální psychologie aj.) dokáže navrhnout, provést a vyhodnotit jednoduchý kvantitativní, kvalitativní či smíšený výzkum nebo jednoduchý experiment a prezentovat jeho výsledky. Dovede používat statistický software a software pro zpracování dat kvalitativní povahy a rozumí jejich výstupům.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent bakalářského programu psychologie má rozvinuté komunikační a prezentační dovednosti, vč. schopnosti komunikace alespoň v jednom cizím jazyce, disponuje organizačními dovednostmi a schopností práce v týmu. Dovede se podílet na odborném vedení a facilitaci skupinové interakce, je schopný sebereflexe, kontinuálního seberozvoje a vzdělávání. Má rozvinuté analytické a kritické myšlení, schopnost kritické analýzy informací a zdrojů, dovede používat informační a komunikační technologie pro účely rešerše, výzkumu, analýzy dat a sdílení informací. Při jednání s lidmi jakož i při dalších svých činnostech (poradenství, diagnostika, výzkum, psaní odborných zpráv a publikací) dodržuje etické principy. Je proto připraven k výkonu povolání mimo oblast samostatné psychologické praxe, popř. k navazujícímu magisterskému jednooborovému studiu psychologie.

Regulované povolání

Absolvování jednooborového bakalářského studia ještě neopravňuje k výkonu samostatné profese psychologa, je však nutným předpokladem, chce-li uchazeč pokračovat v profesní dráze psychologa a později působit např. jako školní psycholog, klinický psycholog, manželský a rodinný poradce nebo dopravní psycholog.

Možné pracovní pozice

- samostatná práce v oblasti výzkumu např. v marketingu, školství či zdravotnictví

- v oblasti psychologie práce a organizace, řízení lidských zdrojů v soukromých, státních či neziskových organizacích (výběr a nábor zaměstnanců, vzdělávání, HR)

- poradce ve sdělovacích prostředcích, PR a reklamních agenturách

- asistent psychologa v různých oblastech psychologické praxe

- při absolvování dalších kurzů např. uplatnění v sociálních službách (linka důvěry, péče o osoby žijící v nepříznivých soc. podmínkách)

Zpět