Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Přístrojová a počítačová fyzika

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 10
Studium garantuje Soubusta Jan, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Program nabízí studium v širokém spektru fyzikálních oborů s důrazem na technické znalosti a experimentální dovednosti.

Požadavky na přijetí

Přijímací zkouška z fyziky a matematiky v rozsahu učiva gymnázia. Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětům přijímací zkoušky. Stanovená podmínka pro prominutí přijímací zkoušky je průměr klasifikace na střední škole z fyziky menší nebo roven 2,00. Zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků SŠ, nezapočítává se maturita, u maturantů se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně.

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/#c1901

Vzdělávací cíle programu

Program připravuje absolventy pro uplatnění v praxi na výrobních a vývojových pozicích průmyslu i vědeckých a výzkumných institucích, ale poskytuje zároveň široký znalostní základ, který umožňuje pokračování v navazujícím magisterském studiu.

Profil absolventa

Absolvent získá potřebné znalosti v matematicko-fyzikálních oborech, přístrojové fyzice, programování a počítačovém modelování, v experimentální technice a měřicích metodách. Matematické předměty poskytnou potřebný základ pro úspěšné zvládnutí základního kursu fyziky. Fyzikální kurzy jsou doplněny fyzikálními praktiky, sloužícími k lepšímu pochopení studovaných problémů díky osobní experimentální zkušenosti. Program je dále profilován fyzikálními předměty zaměřenými na přístrojovou fyziku, experimentální měřící systémy a moderní materiály a technologie. Vhodnou volbou povinně-volitelných předmětů si absolvent může prohloubit znalosti z oblasti programování vč. programování laboratorní techniky, strojírenských technologií, optických technologií, nebo si prohloubit svůj fyzikální základ.

Úspěšní studenti jsou již průběhu bakalářského studia zapojováni do výzkumných týmů garantujících pracovišť a spolupracují na řešení výzkumných projektů vč. mezinárodních vědeckých kolaborací, zejména na technicky orientovaných pozicích.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent může pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná fyzika (popř. Nanotechnologie) nebo se uplatnit v praxi.

Možné pracovní pozice

pracovník oddělení výzkumu a vývoje nebo kontroly kvality v podnicích a firmách, operátor měřicích přístrojů nebo testovacích celků apod.; laborant nebo odborný pracovník ve výzkumných ústavech AV ČR nebo výzkumných VaVpI centrech (se zaměřením na aplikovanou fyziku nebo přístrojovou techniku) apod.

Zpět