Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Nanotechnologie

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Forma, typ studia prezenční, doktorské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok (podle počtu vyhlášených disertačních témat)
Studium garantuje Mašláň Miroslav, prof. RNDr. CSc.

Anotace

Nanotechnologie je interdisciplinární obor na rozhraní několika vědních disciplín, jako je fyzika, chemie, molekulární biologie, matematika a informatika. Vědecky zaměřený doktorský studijní program Nanotechnologie si klade za cíl vychovávat absolventy se samostatným a tvořivým přístupem k nanotechnologiím, kteří jsou schopni své znalosti z oblasti fyziky využít k experimentální práci v oborech orientovaných na vývoj a aplikace nových materiálů a nanomateriálů. Pro studenty je samozřejmostí, že zvládnou práci s náročnými špičkovými technologiemi a že jsou schopni se v oboru dále samostatně vzdělávat a rozvíjet studovanou tématiku. Těžištěm studia je vlastní výzkumná činnost, vedená zkušenými školiteli a konzultanty a vedoucí k vypracování dizertační práce. Studenti se v rámci svých disertačních prací budou věnovat výzkumu v oblasti fyzikálních metod přípravy nanomateriálů a nanostruktur, studia jejich fyzikálních vlastností (optické vlastnosti, elektrická vodivost, magnetismus, atd.), a jejich aplikací, zejména v katalýze, elektronice a fotonice.

Požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšně ukončené magisterské studium fyzikálního nebo chemického oboru na UP v Olomouci nebo jiné vysoké škole v ČR nebo v zahraničí. Zájemci o doktorské studium si vyberou rámcové téma disertační práce ze seznamu, který je zveřejněn na webových stránkách fakulty. Doporučuje se kontaktovat školitele, který téma vypsal, a informovat se o detailech.

Přihlášení uchazeči o doktorské studium absolvují přijímací pohovor, kde jsou ověřeny odborné znalosti i úroveň anglického jazyka.

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/#c1625

Vzdělávací cíle programu

Vědecky zaměřený doktorský studijní program Nanotechnologie si klade za cíl vychovávat absolventy se samostatným a tvořivým přístupem k nanotechnologiím, kteří jsou schopni své znalosti z oblasti fyziky využít k experimentální práci v oborech orientovaných na vývoj a aplikace nových materiálů a nanomateriálů. Cílem je dosáhnout toho, aby studenti byli schopni na základě studia vědecké literatury samostatně formulovat vědecký problém a naplánovat výzkumnou činnost vedoucí k řešení problému. Zároveň jsou u studentů rozvíjeny schopnosti prezentovat dosažené výsledky odborné i laické veřejnosti formou publikačních výstupů i formou ústních prezentací. K tomuto slouží jejich aktivní účast na seminářích, odborných konferencích a jejich zapojení do vzdělávacího procesu studentů bakalářských a magisterských studijních programů. K posílení jazykových kompetencí jsou využívány povinné výzkumné zahraniční stáže a účast na mezinárodních vědeckých setkáních.

Profil absolventa

Absolvent získá hluboké znalosti a zkušenosti dané zaměřením jeho disertační práce z oblasti fyzikálních metod přípravy nanostruktur, studia fyzikálních vlastností nanomateriálů, především mikroskopickými a spektrálními metodami.

Absolvent získá teoretické znalosti a experimentální dovednosti, které mu umožní samostatně vědecky pracovat v základním a aplikovaném výzkumu orientovaném na oblast nanomateriálů a nanotechnologií. Absolvent je schopen používat nejnovější teoretické a experimentální techniky. Je schopen provádět pokročilá měření a získané výsledky analyzovat s využitím moderních informačních technologií.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi mohou pokračovat v další vědecké práci na univerzitě nebo na jiném vědecko-výzkumném pracovišti v České republice i v zahraničí. Vybraní absolventi mohou také najít uplatnění jako post doktorští pracovníci na zahraničních výzkumných institucích či vysokých školách. Nabyté znalosti může absolvent uplatnit také ve vývojových laboratořích v různých podnicích a institucích se zaměřením na aplikace nanomateriálů, techniku, fyziku, chemii a biologii. Absolventi se též mohou uplatnit ve státních a veřejných institucích orientovaných na certifikaci a kontrolu výrobků a materiálů.

Možné pracovní pozice

Schopnosti a znalosti získané během doktorského studia programu Nanotechnologie umožňují absolventovi pokračovat v další vědecké práci na univerzitě nebo na jiném vědeckovýzkumném pracovišti. Vybraní absolventi mohou také najít uplatnění jako post doktorští pracovníci na zahraničních výzkumných institucích či vysokých školách. Nabyté znalosti může absolvent uplatnit také ve vývojových laboratořích v různých podnicích a institucích se zaměřením na aplikace nanomateriálů, techniku, fyziku, chemii a biologii.

Zpět