Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Nanotechnologie

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 20
Studium garantuje Procházka Vít, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Program je koncipován jako akademický, je tvořen bloky teoretických předmětů z oblasti fyziky, matematiky, částečně chemie a nanotechnologií. Dále je doplněn praktiky, zaměřenými na získání experimentálních zkušeností.

Požadavky na přijetí

Fyzika a matematika v rozsahu učiva gymnázia. Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětům přijímací zkoušky. Stanovená podmínka pro prominutí přijímací zkoušky je průměr klasifikace na střední škole z fyziky a matematiky menší nebo roven 2,00. Zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků SŠ, nezapočítává se maturita, u maturantů se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně.

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/#c1901

Vzdělávací cíle programu

Absolventi prokazují znalosti fyzikálních a chemických základů nanotechnologií. Ovládají základní poznatky z experimentální fyziky, obecné a anorganické chemie a matematických metod. Mají zkušenosti s prováděním základních fyzikálních a nanotechnologických experimentů a jejich vyhodnocováním. Jsou schopni připravovat základní nanostruktury a charakterizovat jejich vlastnosti.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Nanotechnologie je vybaven znalostmi z předmětů základního kurzu fyziky, má přehled o nanomateriálech, jejich přípravě, vlastnostech a aplikacích. Absolvent je znalý základních experimentálních technik a metod pro charakterizaci nanomateriálů. Cílem bakalářského studia je připravit studenta na pokračování především v navazujícím magisterském programu Nanotechnologie s prostupností do dalších navazujících fyzikálních programů.

Předpoklad uplatnitelnosti

Předpokládá se uplatnění v průmyslu, vývoji, v základním i aplikovaném výzkumu, ve zkušebnách závodů, v řízení technologických procesů, při certifikaci výrobků, a to zejména tam, kde se využívá nanotechnologií. Absolvent má možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu programu Nanotechnologie, popř. Aplikovaná fyzika na PřF UP Olomouc s přímou prostupností.

Možné pracovní pozice

pracovník oddělení vývoje ve firmách a podnicích, pracovník ústavu akademie věd ČR, VaVpI center orientovaných na nanomateriály a nanotechnologie

Zpět