Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Náboženství se zaměřením na vzdělávání

Fakulta Cyrilometodějská teologická fakulta
Forma, typ studia kombinované, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 25
Studium garantuje Dřímal Ludvík, doc. Dr. Th.D.

Anotace

Program teoreticky i prakticky připravuje k vykonávání činností pastoračního asistenta, katechety zejména v oblasti pastoračních a katechetických aktivit. Při studiu bude kladen důraz na křesťanské hodnoty a výchovu k nim s ohledem na stále se měnící situaci ve společnosti. Cílem studia je získat vysokoškolskou kvalifikaci v oblasti náboženského vzdělávání se zaměřením na pastorační činnost.

Požadavky na přijetí

Ke studiu mohou být přijati ti uchazeči, jež úspěšně složili maturitní zkoušku a přijímací zkoušku. Přijímací zkouška se skládá z ústního pohovoru, ve kterém se zjišťuje orientace uchazeče v oblasti kultury, dějin a situace soudobé společnosti a dále jsou zjišťovány předpoklady pro studium oboru Náboženství se zaměřením na vzdělávání. Dále budou posuzovány doložené aktivity uchazeče v oblasti výchovy (vedení skupin dětí nebo mládeže, animátorství, dětské tábory apod.).

 

Jednotlivé části přijímací zkoušky jsou bodovány a celkový počet bodů za všechny části přijímací zkoušky tvoří 100%. Výsledky za všechny části přijímací zkoušky se sčítají a dohromady tvoří celkový výsledek uchazeče u příjímací zkoušky. Podmínkou pro přijetí je dosažení alespoň 51 % úspěšnosti celkového výsledku uchazeče.

 

Forma a rozsah přijímací zkoušky mohou být upraveny rozhodnutím AS CMTF UP.

 

Doporučená literatura:

RATZINGER, Joseph. Úvod do křesťanství. Kostelní Vydří: KNA, 2007;

ŠPIDLÍK, Tomáš. Prameny světla. Roma-Velehrad: Refugium, 2005;

MACKERLE, Adam. Než budete číst Bibli podruhé. České Budějovice: TF JU, 2014.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Náboženství se zaměřením na vzdělávání bude teoreticky i prakticky připraven k vykonávání činností pastoračního asistenta, zejména v oblasti pastoračních aktivit. Bude schopen podílet se na pastoračních a volnočasových aktivitách pro účastníky všech věkových skupin. Při studiu bude kladen důraz na křesťanské hodnoty a výchovu k nim s ohledem na stále se měnící situaci ve společnosti. Cílem studia je získat vysokoškolskou kvalifikaci v oblasti náboženského vzdělávání se zaměřením na pastorační činnost.

 

Výstupy z učení:

1. Znalosti z oblasti náboženství a začlenění těchto znalostí do širšího teoretického rámce souvisejících disciplín (katechetika, religionistika, filozofie, pedagogika, psychologie, speciální pedagogika).

2. Dovednosti využít získané teoretické poznatky v praxi při práci s danou cílovou skupinou účastníků.

3. Způsobilosti pro práci asistenta ve výuce náboženství a asistenta v církevních zařízeních a organizacích.

4. Způsobilosti pro práci katechety ve farnosti.

Předpoklad uplatnitelnosti

Příprava, organizace a realizace všech typů katechetické činnosti, a to jak v rovině farní, tak také děkanátní. Moderování a animace různých druhů skupin a společenství. Podíl na pastoračních aktivitách dle pokynů nadřízeného pastoračního pracovníka.

Možné pracovní pozice

Možné pracovní pozice: 1. katecheta (jednotlivé specializace pro katechetickou práci s dětmi, dospívajícími, dospělými, seniory). 2. pastorační asistent (pracuje ve svěřené oblasti dle pokynů nadřízeného pastoračního pracovníka, nebo jako člen určitého grémia (pastorační rada farnosti).

Zpět