Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Muzikoterapie

Fakulta Pedagogická fakulta
Forma, typ studia kombinované, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 20
Studium garantuje Kantor Jiří, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Základní cíl studijního programu je prostřednictvím pregraduálního studia připravit odborně vzdělané profesionály v oblasti muzikoterapie. Vzdělávací program je koncepčně inspirován modelem "vídeňské školy" a obsahuje teoretickou přípravu, sebezkušenostní část, supervize a praxi. Vídeňský model byl zohledněn ve výběru předmětů muzikoterapeutického základu, sebezkušenostní přípravy (min. 200 hodin hudební a přibližně 100 hodin nehudební sebezkušenosti) i praxe (minimálně 520 hodin). Hudebně sebezkušenostní část bude vedena vídeňskými lektory. Všichni vyučující v sebezkušenostní části mají současně psychoterapeutické i muzikoterapeutické vzdělání a působí jako externí lektoři bez paralelních výukových vztahů v jiných předmětech. Požadavkem pro supervizory je navíc vzdělání v klinické supervizi a zápis v registru supervizorů Evropské asociace supervize. Obligátní součástí studia naopak není individuální sebezkušenostní příprava či individuální supervize, vzdělání ve hře na hudební nástroje či vlastní terapie studentů. Program spojuje klinickou i neklinickou orientaci - klinicky orientované předměty jsou vyučovány převážně zahraničními lektory.

Charakter studijního programu:

" Silná mezinárodní orientace, která se projevuje v zastoupení předních odborníků z několika evropských i mimoevropských univerzitních pracovišť, např. z Vídně, z Lovaně, z Jyväskylä, z Augsburgu, z Mnichova, z Bar Ilanu atd.

" Silné zaměření na problematiku speciálních vzdělávacích potřeb.

" Z hlediska muzikoterapeutické teorie má program integrativní charakter, staví primárně na psychodynamických základech (např. na belgické škole hudební psychoanalýzy), ale studenti získají také přímou zkušenost s kognitivně-behaviorální muzikoterapií, humanistickou muzikoterapií, s vývojově orientovanou muzikoterapií atd.

Požadavky na přijetí

Ke studiu budou přijímáni pouze bakalářských studijních oborů v programech speciální pedagogika, psychologie, léčebná pedagogika a zahraniční bakalářské studijní programy muzikoterapie.

Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2019) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia - úředně ověřenou kopii diplomu získaného v rámci bakalářského studia). Uchazeč, který nedoloží doklad o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci.

Přijímací zkouška:

Profilový test (více informací naleznete na uss.upol.cz

Nutnost zaslání životopisu se zdůrazněním předchozích absolvovaných výcviků, kurzů, supervize a praxe. Životopis zasílejte na adresu jiri.kantor@upol.cz do 1. 6. 2019.

Ústní pohovor s praktickou zkouškou hudebních dovedností. Po uchazečích je požadována schopnost ovládat minimálně jeden hlavní hudební nástroj (není však podmínkou absolvování základního uměleckého vzdělání) a schopnost improvizace na perkusivní laděné a neladěné nástroje. Vzhledem k tomu, že součástí studia není výuka hry na nástroj (která je však nezbytná pro muzikoterapeutickou praxi), bude tato schopnost zjišťována v rámci přijímacího řízení. Ze stejných důvodů bude v rámci ústního pohovoru zjišťována vybavenost uchazeče v oblasti cizích jazyků.

V případě počtu uchazečů, který výrazně nepřekročí kapacitu studijního programu, může děkanka fakulty uchazečům o studium prominout přijímací zkoušku.

Profil absolventa

Primární vzdělání absolventů v určité regulované profesi vymezuje možnosti výkonu praxe také v rámci muzikoterapie a jejich konkrétní uplatnění v určitém typu institucí, u určitých skupin osob atd. Dle této primární kvalifikace se předpokládá uplatnění absolventů v těchto rezortech a institucích:

" Školství - školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i běžné školy (kde absolventi mohou pracovat s celými třídami, studijními skupinami nebo individuálně s žáky se SVP, popř. jinou relevantní indikací), dále školská poradenská pracoviště, střediska výchovné péče, diagnostické ústavy, dětské domovy atd.

" Sociální služby - střediska rané péče, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, denní stacionáře atd.

" Neziskové organizace s relevantním zaměřením poskytovaných služeb.

" Zdravotnictví - uplatnění v nemocnicích (zejména v psychiatrických nemocnicích, v oblasti neurorehabilitace a geriatrie), v rehabilitačních ústavech, léčebnách, lázních, na odděleních následné péče, v dětských centrech atd. Uplatnění ve zdravotnických institucích předpokládá, že má muzikoterapeut navíc zdravotnické vzdělání či specializaci v klinické psychologii, klinické logopedii atd.

 

Absolvent vzdělávacího programu je dostatečně profesně i osobnostně zralý muzikoterapeut, který zodpovědně přistupuje k osobám, s nimiž pracuje, dodržuje etické principy své profese, umí spolupracovat v různých interdisciplinárních týmech a rozumí potřebě soustavného sebevzdělávání a rozvoje. Kromě znalostí různých hodnotících procedur a manualizovaných intervenčních postupů zná limity vlastního působení. Je schopen reflexe svých interakcí a dlouhodobě se vyvíjejících profesních vztahů s druhými osobami (včetně osob, s nimiž provádí terapii).

Předpoklad uplatnitelnosti

Vzhledem k tomu, že profese muzikoterapie není v České republice legislativně regulována, je podmínkou k přijetí do tohoto studijního programu vzdělání minimálně na úrovni bakalářského stupně ve speciální pedagogice, psychologii, léčebné pedagogice (paralela speciální pedagogiky v některých zahraničních zemích, např. na Slovensku) nebo v muzikoterapii (prostřednictvím zahraničního vzdělávacího programu).

Absolvování magisterského programu neopravňuje absolventy k vykonávání praxe ve zdravotnictví (bez současného zdravotnického vzdělání), neboť muzikoterapie doposud nebyla v České republice zařazena mezi zdravotnické nelékařské profese. Nicméně je pravděpodobné, že v některých zemích EU profesní asociace uznají toto vzdělání jako ekvivalent jejich vlastního vzdělání pro muzikoterapii v klinické oblasti (jedná se o běžnou praxi vzájemného uznávání vzdělávacích programů odpovídajících mezinárodním standardům EMTC mezi členskými zeměmi Evropské muzikoterapeutické asociace), s velkou pravděpodobností však budou po žadatelích požadovat doplnění dílčích požadavků.

Možné pracovní pozice

Primární vzdělání absolventů v určité regulované profesi vymezuje možnosti výkonu praxe také v rámci muzikoterapie a jejich konkrétní uplatnění v určitém typu institucí, u určitých skupin osob atd. Dle této primární kvalifikace se předpokládá uplatnění absolventů v těchto rezortech a institucích:

" Školství - školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i běžné školy (kde absolventi mohou pracovat s celými třídami, studijními skupinami nebo individuálně s žáky se SVP, popř. jinou relevantní indikací), dále školská poradenská pracoviště, střediska výchovné péče, diagnostické ústavy, dětské domovy atd.

" Sociální služby - střediska rané péče, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, denní stacionáře atd.

" Neziskové organizace s relevantním zaměřením poskytovaných služeb.

" Zdravotnictví - uplatnění v nemocnicích (zejména v psychiatrických nemocnicích, v oblasti neurorehabilitace a geriatrie), v rehabilitačních ústavech, léčebnách, lázních, na odděleních následné péče, v dětských centrech atd. Uplatnění ve zdravotnických institucích předpokládá, že má muzikoterapeut navíc zdravotnické vzdělání či specializaci v klinické psychologii, klinické logopedii atd.

Zpět