Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Muzikoterapie

Fakulta Pedagogická fakulta
Forma, typ studia kombinované, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 15
Studium garantuje Kantor Jiří, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Základní cíl tohoto unikátního studijního programu v České republice je prostřednictvím pregraduálního studia připravit odborně vzdělané profesionály v oblasti muzikoterapie. Vzdělávací program je koncepčně inspirován modelem "vídeňské školy" a obsahuje teoretickou přípravu, sebezkušenostní část (cca 300 hodin), supervize (více než 100 hodin) a praxi (min. 500 hodin). Všichni vyučující v sebezkušenostní části mají současně psychoterapeutické i muzikoterapeutické vzdělání a působí jako externí lektoři bez paralelních výukových vztahů v jiných předmětech. Požadavkem pro supervizory je navíc vzdělání v klinické supervizi a zápis v registru supervizorů Evropské asociace supervize. Obligátní součástí studia naopak není individuální sebezkušenostní příprava či individuální supervize, vzdělání ve hře na hudební nástroje či vlastní terapie studentů. Program spojuje klinickou i neklinickou orientaci - klinicky orientované předměty jsou vyučovány převážně zahraničními lektory, např. dr. E. Fitzthum (Rakousko), prof. V. Karkou, dr. P. Derrington (obě Velká Británie), prof. W. Mastnakem, prof. E. Weymannem, prof. K. Schumacher, prof. S. Metzner, doc. M. Voigt (všichni Německo), prof. J. de Backerem (Belgie), dr. M. Bronton-Mercade (Španělsko), dr. Laurien Hakvoort (Nizozemí) a dalšími.

Charakter studijního programu:

- Silná mezinárodní orientace, která se projevuje v zastoupení předních odborníků z několika evropských i mimoevropských univerzitních pracovišť, např. z Vídně, z Lovaně, z Jyväskylä, z Augsburgu, z Mnichova, z Bar Ilanu atd. Plánovanou součástí studia jsou také konference se studenty muzikoterapeutických programů z Rakouska, Japonska a dalších zemí.

- Silné zaměření na problematiku speciálních vzdělávacích potřeb.

- Z hlediska muzikoterapeutické teorie má program integrativní charakter, staví primárně na psychodynamických základech (např. na belgické škole hudební psychoanalýzy), ale studenti získají také přímou zkušenost s kognitivně-behaviorální muzikoterapií, humanistickou muzikoterapií, s vývojově orientovanou muzikoterapií atd.

Požadavky na přijetí

Přihlášky mohou podávat uchazeči:

1. se vzděláním min. bakalářského stupně ve speciální pedagogice (nebo učitelských oborech se státní závěrečnou zkouškou ze speciální pedagogiky), psychologii, léčebné pedagogice nebo v muzikoterapii.

2. se vzděláním min. bakalářského stupně v jiné profesi za předpokladu, že toto vzdělání je doplněno o kurzy či výcviky v muzikoterapii (včetně soukromých kurzů), které nejsou zakončeny bakalářským stupněm, ale celkově odpovídají standardům pro bakalářské studijní programy v muzikoterapii dle Evropské muziktoerapeutické konfederace (tj. uchazeč absolvoval min. 300 hodin vzdělání v muzikoterapii, popř. v psychoterapii s významným podílem muzikoterapeutického vzdělání). U těchto uchazečů může přijímací komise podmínit přijímací řízení ústním pohovorem pro ověření dostatečné úrovně teoretických předpokladů.

Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2021) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia - úředně ověřenou kopii diplomu získaného v rámci bakalářského studia). Uchazeč, který nedoloží doklad o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci.

Přijímací zkouška:

Profilový test z psychologie, speciální pedagogiky a muzikoterapie (více informací naleznete na uss.upol.cz

Nutnost zaslání životopisu se zdůrazněním hudebního vzdělání a hudebních dovedností, předchozích absolvovaných výcviků, kurzů, supervize a praxe. Životopis zasílejte na adresu jiri.kantor@upol.cz do 1. 6. 2020.

Ústní pohovor s praktickou zkouškou.

Po uchazečích je požadována schopnost ovládat minimálně jeden hlavní hudební nástroj (není však podmínkou absolvování základního uměleckého vzdělání) a schopnost improvizace na perkusivní laděné a neladěné nástroje. V rámci přijímacího řízení bude zjišťována vybavenost uchazeče v oblasti cizích jazyků.

Požadovaná zdravotní způsobilost

Není vyžadována specifická zdravotní způsobilost.

Profil absolventa

Absolvent vzdělávacího programu je dostatečně profesně i osobnostně zralý muzikoterapeut, který zodpovědně přistupuje k osobám, s nimiž pracuje, dodržuje etické principy své profese, umí spolupracovat v různých interdisciplinárních týmech a rozumí potřebě soustavného sebevzdělávání a rozvoje. Kromě znalostí různých hodnotících procedur a manualizovaných intervenčních postupů zná limity vlastního působení. Je schopen reflexe svých interakcí a dlouhodobě se vyvíjejících profesních vztahů s druhými osobami (včetně osob, s nimiž provádí terapii).

Předpoklad uplatnitelnosti

Vzhledem k tomu, že profese muzikoterapie není v České republice legislativně regulována, je potřebné k vykonávání této profese předchozí vzdělání v jiné příbuzné oblasti (např. ve speciální pedagogice, psychologii, léčebné pedagogice atd.).

Absolvování magisterského programu neopravňuje absolventy k vykonávání praxe ve zdravotnictví (bez současného zdravotnického vzdělání), neboť muzikoterapie doposud nebyla v České republice zařazena mezi zdravotnické nelékařské profese. Nicméně je pravděpodobné, že v některých zemích EU profesní asociace uznají toto vzdělání jako ekvivalent jejich vlastního vzdělání pro muzikoterapii v klinické oblasti (jedná se o běžnou praxi vzájemného uznávání vzdělávacích programů odpovídajících mezinárodním standardům EMTC mezi členskými zeměmi Evropské muzikoterapeutické asociace), s velkou pravděpodobností však budou po žadatelích požadovat doplnění dílčích požadavků.

Možné pracovní pozice

Primární vzdělání absolventů v určité regulované profesi vymezuje možnosti výkonu praxe také v rámci muzikoterapie a jejich konkrétní uplatnění v určitém typu institucí, u určitých skupin osob atd. Dle této primární kvalifikace se předpokládá uplatnění absolventů v těchto rezortech a institucích:

- Školství - školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i běžné školy (kde absolventi mohou pracovat s celými třídami, studijními skupinami nebo individuálně s žáky se SVP, popř. jinou relevantní indikací), dále školská poradenská pracoviště, střediska výchovné péče, diagnostické ústavy, dětské domovy atd.

- Sociální služby - střediska rané péče, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, denní stacionáře atd.

- Neziskové organizace s relevantním zaměřením poskytovaných služeb.

- Zdravotnictví - uplatnění v nemocnicích (zejména v psychiatrických nemocnicích, v oblasti neurorehabilitace a geriatrie), v rehabilitačních ústavech, léčebnách, lázních, na odděleních následné péče, v dětských centrech atd. Uplatnění ve zdravotnických institucích předpokládá, že má muzikoterapeut navíc zdravotnické vzdělání či specializaci v klinické psychologii, klinické logopedii atd.

Zpět