Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Mezinárodní sociální a humanitární práce

Fakulta Cyrilometodějská teologická fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 45
Studium garantuje Zogata Kusz Agnieszka, Mgr. et Mgr. Ph.D.

Anotace

Studijní program byl koncipován na základě analýzy vývoje sociálních problémů a potřeb praxe. Reaguje na požadavek humanitárních organizací na speciální a cílevědomou přípravu humanitárních pracovníků, požadavek institucí poskytujících pomoc menšinovým skupinám, migrantům či imigrantům a na Koncepci zahraniční rozvojové pomoci ČR.

Tříletý studijní program se skládá z předmětů společného profilujícího základu, podpůrných předmětů a povinně volitelných bloků. Podstatnou část studia tvoří praxe. Je zařazena do všech ročníků studia, přičemž v zimním období třetího ročníku je zařazena souvislá dvanáctitýdenní praxe, z níž aspoň větší část musí každý student absolvovat v zahraničí. Velká pozornost je věnována výuce cizích jazyků a vytváření příležitostí pro setkávání s odborníky působícími v terénu. Obsah studijního programu odpovídá minimálním standardům vzdělávání v sociální práci a zahrnuje základní obsah vzdělavání v mezinárodní humanitární pomoci inspirované Network on Humanitarian assistance (NOHA). Škola je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci.

Studijní program má interdisciplinární povahu. Jednotlivé disciplíny integrují své specifické obsahy do rámce teoretické i praktické sociální a humanitární práce.

Kromě výuky prostřednictvím přednášek, seminářů a cvičení obsahuje i netradiční výukové aktivity: zátěžový výcvik, psychosociální výcvik, výcvik v poskytování psychologické první pomoci, apod.

Studenti mohou využít široké nabídky volitelných předmětů. Jejich obsah navazuje na potřeby budoucího pracovního uplatnění.

Požadavky na přijetí

Ke studiu mohou být přijati ti uchazeči, jež úspěšně složili maturitní zkoušku a přijímací zkoušku. Přijímací zkouška se skládá z individuálního pohovoru. Hodnotícími kritérii pohovoru jsou motivace, osobnostní předpoklady, oborové zkušenosti, vystupování, komunikace.Část pohovoru je vedena v anglickém jazyce.

Jednotlivé části přijímací zkoušky jsou bodovány a celkový počet bodů za všechny části přijímací zkoušky tvoří 100 %. Výsledky za všechny části přijímacích zkoušek se sčítají a dohromady tvoří celkový výsledek uchazeče u příjímací zkoušky. Podmínkou pro přijetí je dosažení více než 50% úspěšnosti celkového výsledku uchazeče.

Profil absolventa

Absolvent vzdělávacího programu je připraven se podílet na sociální a humanitární práci v domácím i mezinárodním měřítku realizovanou v celém spektru organizací, druhů a forem pomoci a podpory. Absolvent účinně působí ve všech relevantních oblastech sociální práce s cílem zlepšit nebo obnovit schopnosti jednotlivců, skupin nebo komunit sociálně fungovat. Je rovněž schopen přispět k prevenci a řešení situací po katastrofách a hromadných neštěstích i k řešení globálních problémů na lokální úrovni, jako jsou chudoba, nucená migrace, a šíření infekčních chorob. Je připraven pracovat se zranitelnými a vyloučenými skupinami v různorodém kontextu, včetně citlivosti vůči jejich náboženské a kulturní odlišnosti. K tomu slouží důkladná komplexní teoretická a praktická průprava částečně realizovaná v zahraničí, postavená na úctě ke kulturním a duchovním hodnotám.

Předpoklad uplatnitelnosti

Orientuje se v metodách a technikách výzkumu v sociální práci.

Zná působnost a strukturu institucí a nástrojů sociálního zabezpečení.

Rozumí etickým a filosofickým východiskům sociální práce.

Orientuje se v právních předpisech v ČR i mezinárodních normách a smlouvách, souvisejících s výkonem sociální a humanitární práce.

Rozumí problematice kvality v sociálních službách.

Orientuje se v ekonomice neziskových organizací, včetně finančního managementu a orientuje se v projektovém cyklu.

Má znalosti z oblasti teorií a metod mezinárodní sociální práce specifických pro práci s menšinami, cizinci a vyloučenými skupinami. Uvědomuje si důležitost kontextu, ve kterém se pomáhá, zejména pak kulturních odlišností.

Orientuje se v základních sociologických kategoriích, v oblasti sociálních nerovností, sociální kontroly a deviace.

Orientuje se v globálních problémech a jejich provázanosti, zejména v problematice humanitárních katastrof, migrace, chudoby a hladu.

Zná systém krizové pomoci v ČR a fungování integrovaného záchranného systému ČR.

Ovládá odbornou terminologii a dobře komunikuje v angličtině a nejméně v jednom dalším cizím jazyku.

Rozumí vzájemné provázanosti somatických a psychosociálních problémů na sociální fungování klienta včetně kulturní podmíněnosti tohoto fungování.

Zná metody komplexního posouzení sociální situace klienta a formy intervence.

Orientuje se v problematice jednotlivých cílových skupin.

Zná specifické problémy a etická dilemata spojená s poskytováním humanitární a zahraniční pomoci.

Uvědomuje si, že nejdůležitějším článkem v procesu pomáhání je člověk, kterého potkalo neštěstí, klient neboli příjemce pomoci.

Regulované povolání

ano

Možné pracovní pozice

Sociální pracovník; humanitární pracovník: koordinátor zahraniční pomoci;

odborný sociální pracovník v sociálních službách:

Typová pozice:

- odborný asistent v sociálních službách,

- odborný kontaktní pracovník v sociálních službách,

- odborný resocializační pracovník,

- odborný sociální pracovník,

- poradce v sociálních službách,

- samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách,

- samostatný resocializační pracovník,samostatný sociální pracovník.

Zpět