Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Mediální studia se specializací na žurnalistická studia

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 20
Studium garantuje Valček Peter, doc. PhDr. Ph.D.

Anotace

Studijní program Mediální studia se specializací na žurnalistická studia se soustřeďuje na specifika žurnalistické profese a její role jak v širším kontextu mediální produkce, tak ve společnosti jako celku, jakož i procesy vzniku žurnalistického obsahu, jeho specifik a limitů.

 

V rámci specializace na žurnalistická studia je akcentováno jedno ze základních východisek mediálních studií, totiž že mezi různými typy mediálních obsahů hraje privilegovanou roli zpravodajství a jejím cílem je poskytnout studentům komplexní vědění o procesech spojených s produkcí zpravodajství, včetně nejnovějších trendů.

Požadavky na přijetí

UP - Přijímací zkoušky jsou realizovány ústní formou a mají podobu pohovoru a rozpravy nad záměrem projektu (formulář pro jeho vypracování viz webové stránky katedry; předložený projekt není zadáním magisterské diplomové práce a nijak s ní nutně nesouvisí - projekt, stejně jako jeho obhajoba během pohovoru, mají pouze ověřit předpoklady ke studiu). Pohovor je zaměřen na zjištění uchazečovy motivace a jeho předpokladů ke studiu oboru, na jeho dosavadní profilaci (studovaný bakalářský obor) a předmět jeho zamýšlené profilační oblasti (specializační linie, téma diplomové práce apod.), případně na jeho další zaměření. V průběhu pohovoru musí uchazeč prokázat především aktivní zájem o problematiku studia komunikace se zřetelem k širšímu interdisciplinárnímu kontextu, znalost základní oborové literatury, osobností oboru atp. V případě, že se uchazeč hlásí na jiný studijní program, než byl původní obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru Diploma Supplement svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

http://zurnalistika.upol.cz

Profil absolventa

Absolvent bude vzdělaným odborníkem na problematiku mediální produkce s předpoklady pro uplatnění jak v rovině teorie, tak v rovině aplikace a výzkumu. Vzhledem k šíři oboru a jeho interdisciplinárnímu charakteru je současně kladen důraz na možnost profilace studenta/absolventa a jejího prohloubení prostřednictvím kombinace volitelných předmětů. To umožňuje jak soustavnější a hlubší studium v jedné či více specifických oblastech zájmu žurnalistických studií na úrovni magisterského stupně, tak prohlubování vědění získaného v rámci spektra oborů absolvovaných v bakalářském studiu.

Podstatnou složkou studia je expertní vědění, které lze využít i při pokračování v dalším studiu (DSP) či v pedagogické praxi.

 

 

Díky těmto kompetencím by měl absolvent nalézt uplatnění na trhu práce v mediální sféře a dalších profesích, které souvisí s oblastí mediální produkce, nebo jako analytik specializovaný na různé segmenty interdisciplinárního pole oboru.

Předpoklad uplatnitelnosti

Předpokládá se tedy možnost uplatnění na různých pozicích v různých institucích mediálního prostředí:

 

- mediální instituce (pracovníci, kteří se zabývají mediální produkcí, vytvářejí koncepce a dlouhodobé strategie apod.);

 

- veřejné a komerční instituce zabývající se mediální produkcí;

 

- externí konzultanti, kteří jsou najímáni pro řešení konkrétních otázek a problémů, spojených s chodem médií, tak ostatním typům institucí veřejné správy, ale i komerčním institucím, s cílem zefektivnit jejich fungování v mediálním prostředí, jejich obraz v médiích atd. (např. mediální poradci pro různé typy institucí, kteří poskytují poradenský servis);

 

- instituce veřejné správy, další veřejné instituce, neziskové organizace aj. ? specialisté na mediální komunikaci.

Možné pracovní pozice

Absolvent se může uplatnit např. jako:

 

- (vedoucí) pracovník v médiích, odborný redaktor, pracovník oddělení vývoje a strategií apod.;

 

- výzkumný pracovník a vysokoškolský pedagog.

Zpět