Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Mediální studia se specializací na kulturální studia

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 20
Studium garantuje Valček Peter, doc. PhDr. Ph.D.

Anotace

Studijní program Mediální studia se specializací na kulturální studia akcentují širší oblast každodennosti a při analýze mediálních obsahů spíše ty fikční, s důrazem na proces vzniku populární kultury jakožto fenoménu vznikajícího mezi institucemi mediálního průmyslu a praktikami běžného života recipientů.

 

V rámci specializace kulturální studia je akcentována širší konceptualizace problematiky kultury zohledňující především anglosaskou tradici jejího studia akcentující symbiotickou provázanost mediálních studií a kulturálních studií; tato specializace akcentuje širší oborovou konceptualizaci založenou na úzkém propojení kultury per se a procesů v ní probíhajících s dominantní rolí médií, coby jedním z klíčových socio/kulturo-genních systémů (se zvláštním akcentem na mocenské vztahy ve společnosti a konstrukci identit).

Požadavky na přijetí

UP - Přijímací zkoušky jsou realizovány ústní formou a mají podobu pohovoru a rozpravy nad záměrem projektu (formulář pro jeho vypracování viz webové stránky katedry; předložený projekt není zadáním magisterské diplomové práce a nijak s ní nutně nesouvisí - projekt, stejně jako jeho obhajoba během pohovoru, mají pouze ověřit předpoklady ke studiu). Pohovor je zaměřen na zjištění uchazečovy motivace a jeho předpokladů ke studiu oboru, na jeho dosavadní profilaci (studovaný bakalářský obor) a předmět jeho zamýšlené profilační oblasti (specializační linie, téma diplomové práce apod.), případně na jeho další zaměření. V průběhu pohovoru musí uchazeč prokázat především aktivní zájem o problematiku studia komunikace se zřetelem k širšímu interdisciplinárnímu kontextu, znalost základní oborové literatury, osobností oboru atp. V případě, že se uchazeč hlásí na jiný studijní program, než byl původní obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru Diploma Supplement svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

http://zurnalistika.upol.cz

Profil absolventa

Absolvent bude vzdělaným odborníkem na problematiku současné kultury s předpoklady pro uplatnění jak v rovině teorie, tak v rovině aplikace a výzkumu. Vzhledem k šíři oboru a jeho interdisciplinárnímu charakteru je současně kladen důraz na možnost profilace studenta/absolventa a jejího prohloubení prostřednictvím kombinace volitelných předmětů. To umožňuje jak soustavnější a hlubší studium v jedné či více specifických oblastech zájmu kulturálních studií na úrovni magisterského stupně, tak prohlubování vědění získaného v rámci spektra oborů absolvovaných v bakalářském studiu.

 

Díky těmto kompetencím by měl absolvent nalézt uplatnění na trhu práce v komunikačních agenturách i v mediální sféře a dalších profesích, které souvisí s oblastí mediální a/nebo interpersonální komunikace, tedy např. jako odborník v oboru (mediální) komunikace, nebo jako analytik specializovaný na různé segmenty interdisciplinárního pole oboru.

 

Podstatnou složkou studia je expertní vědění, které lze využít i při pokračování v dalším studiu (DSP) či v pedagogické praxi.

Předpoklad uplatnitelnosti

Předpokládá se možnost uplatnění na různých pozicích v různých oblastech souvisejících s problematikou současné (mediální) kultury i institucích kulturního prostředí:

 

expert v oblasti nejrůznějších kulturních praktik, v oblastech spjatých s kulturou v institucích veřejné správy, dalších veřejných institucích a neziskových organizacích apod., jako kulturně/společensky profilovaný žurnalista apod., v oblasti aplikace a výzkumu (např. analýza a komparace trendů v rámci jednotlivých typů kulturních praktik apod.; výzkum vztahu kultury a dalších oblastí vědy a sociálního života apod.).

Možné pracovní pozice

Absolvent se může uplatnit např. jako:

 

- expert v oblasti nejrůznějších kulturních praktik, v oblastech spjatých s kulturou v institucích veřejné správy, dalších veřejných institucích a neziskových organizacích apod., jako kulturně/společensky profilovaný žurnalista apod., v oblasti aplikace a výzkumu (např. analýza a komparace trendů v rámci jednotlivých typů kulturních praktik apod.; výzkum vztahu kultury a dalších oblastí vědy a sociálního života apod.);

 

- výzkumný pracovník a vysokoškolský pedagog.

Zpět