Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Mediální studia se specializací na komunikační studia

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 20
Studium garantuje Valček Peter, doc. PhDr. Ph.D.

Anotace

Studijní program Mediální studia se specializací na komunikační studia tematizuje jednak širší rámec sociální komunikace, přesahující oblast komunikace mediální, jednak však také (zejména) užší oblast interpersonální komunikace, která je ( současnosti obzvláště) zásadním způsobem (před)definovávána právě médii, mediálními institucemi a technologickými platformami.

 

Cílem specializace komunikační studia je osvojení si expertního vědění v širším rámci komunikace jako takové (epistemologické aspekty komunikace) s prohloubením specializovaného vědění vázaného na straně jedné na různé typy teoreticko-metodologických přístupů v rámci studia komunikace (paradigmata, školy atd.), stejně jako na straně druhé osvojení si konkrétních analytických nástrojů a postupů pro zkoumání různých aspektů a typů komunikace, a to zejména komunikace interpersonální.

Požadavky na přijetí

UP - Přijímací zkoušky jsou realizovány ústní formou a mají podobu pohovoru a rozpravy nad záměrem projektu (formulář pro jeho vypracování viz webové stránky katedry; předložený projekt není zadáním magisterské diplomové práce a nijak s ní nutně nesouvisí - projekt, stejně jako jeho obhajoba během pohovoru, mají pouze ověřit předpoklady ke studiu). Pohovor je zaměřen na zjištění uchazečovy motivace a jeho předpokladů ke studiu oboru, na jeho dosavadní profilaci (studovaný bakalářský obor) a předmět jeho zamýšlené profilační oblasti (specializační linie, téma diplomové práce apod.), případně na jeho další zaměření. V průběhu pohovoru musí uchazeč prokázat především aktivní zájem o problematiku studia komunikace se zřetelem k širšímu interdisciplinárnímu kontextu, znalost základní oborové literatury, osobností oboru atp. V případě, že se uchazeč hlásí na jiný studijní program, než byl původní obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru Diploma Supplement svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

http://zurnalistika.upol.cz

Profil absolventa

Absolvent bude vzdělaným odborníkem na problematiku komunikace s předpoklady pro uplatnění jak v rovině teorie, tak v rovině aplikace a výzkumu. Vzhledem k šíři oboru a jeho interdisciplinárnímu charakteru je současně kladen důraz na možnost profilace

 

studenta/absolventa a jejího prohloubení prostřednictvím kombinace volitelných předmětů. To umožňuje jak soustavnější a hlubší studium v jedné či více specifických oblastech zájmu komunikačních studií na úrovni magisterského stupně, tak prohlubování vědění získaného v rámci spektra oborů absolvovaných v bakalářském studiu.

 

Díky těmto kompetencím by měl absolvent nalézt uplatnění na trhu práce v komunikačních agenturách i v mediální sféře a dalších profesích, které souvisí s oblastí mediální a/nebo interpersonální komunikace, tedy např. jako odborník v oboru (mediální) komunikace, nebo jako analytik specializovaný na různé segmenty interdisciplinárního pole oboru.

 

Podstatnou složkou studia je expertní vědění, které lze využít i při pokračování v dalším studiu (DSP) či v pedagogické praxi.

Předpoklad uplatnitelnosti

Předpokládá se možnost uplatnění na různých pozicích v různých oblastech souvisejících s problematikou mediální a interpersonální komunikace i institucích mediálního prostředí:

 

- veřejné a komerční instituce zabývající se reflexí a analýzou médií ? např. výzkumné agentury (provádění komplexního i specializovaného monitoringu mediální produkce a mediálního trhu a jejich vlivu na současnou společnost; výzkumy mediálního diskursu ? tj. analýzy sledovanosti médií, analýzy trendů v programové skladbě médií, analýzy vývojových tendencí mediálního prostředí s cílem navrhovat strategie pro zadavatelskou instituci, pedagogická činnost aj.), expertní instituce, ale i akademická pracoviště a další vzdělávací instituce;

 

- mediální instituce (analytici, kteří se zabývají mediální produkcí, např. sledují v různých rovinách efektivitu a úspěšnost daného média, vytvářejí koncepce a dlouhodobé strategie apod.);

 

- externí konzultanti, kteří jsou najímáni pro řešení konkrétních otázek a problémů, spojených s problematikou komunikace a nabízejí analýzy nejrůznějším typům institucí veřejné správy, ale i komerčním institucím, s cílem zefektivnit jejich (vnitřní i vnější) komunikaci (např. komunikační poradci pro různé typy institucí, kteří analyzují komunikaci institucí i jednotlivců a poskytují poradenský servis);

 

- instituce veřejné správy, další veřejné instituce, neziskové organizace aj. ? specialisté na komunikaci (nejen) s médii (překračující rámec standardně provozovaného PR, které je obvykle založeno na účelově marketingových strategiích), kteří budou schopni komplexní analýzy a návrhu řešení komunikačních problémů, s nimiž se instituce tohoto typu setkávají.

Možné pracovní pozice

Absolvent se může uplatnit např. jako:

 

- expert ve všech oblastech, v nichž komunikace hraje důležitou roli ? a to jak v rovině tvůrce (navrhování komunikačních strategií, tvorba komunikátů nejrůznějších typů, od marketingových přes politické až po např. prezentaci veřejných institucí), tak v roli analytika komunikačních procesů/produktů (analytické agentury, marketingové agentury, poradenství); na různých pozicích, jejichž náplní práce je tvorba komunikačních strategií, ale i naopak jejich analýza například s cílem zefektivnění;

 

- vedoucí pracovník v médiích, odborný redaktor, pracovním oddělení vývoje a strategií apod.;

 

- výzkumný pracovník a vysokoškolský pedagog.

Zpět