Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Mediální studia

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 20
Studium garantuje Valček Peter, doc. PhDr. Ph.D.

Anotace

Studijní program Mediální studia se specializací na analýzu médií se soustřeďuje na mechanismy fungování mediálních institucí a na analýzu zejména zpravodajského obsahu, rozvíjí teoreticko-metodologické ?jádro? oboru formou důrazu na osvojení si vědění/kompetencí pro expertní analýzu mediálních systémů, produkce, vlivu atd.

 

Specializace na analýzu médií směřuje studenty k získání komplexního vědění v oboru mediální studia jak ve smyslu jeho teoretického zakotvení a vývoje (paradigmat, škol, přístupů atd.), tak především vědění vztaženého k nejnovějším trendům a charakteristikám dynamicky se proměňující mediální krajiny, jakož i komplexního osvojení si oborového analytického aparátu/instrumentária.

Požadavky na přijetí

UP - Přijímací zkoušky jsou realizovány ústní formou a mají podobu pohovoru a rozpravy nad záměrem projektu (formulář pro jeho vypracování viz webové stránky katedry; předložený projekt není zadáním magisterské diplomové práce a nijak s ní nutně nesouvisí - projekt, stejně jako jeho obhajoba během pohovoru, mají pouze ověřit předpoklady ke studiu). Pohovor je zaměřen na zjištění uchazečovy motivace a jeho předpokladů ke studiu oboru, na jeho dosavadní profilaci (studovaný bakalářský obor) a předmět jeho zamýšlené profilační oblasti (specializační linie, téma diplomové práce apod.), případně na jeho další zaměření. V průběhu pohovoru musí uchazeč prokázat především aktivní zájem o problematiku studia komunikace se zřetelem k širšímu interdisciplinárnímu kontextu, znalost základní oborové literatury, osobností oboru atp. V případě, že se uchazeč hlásí na jiný studijní program, než byl původní obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru Diploma Supplement svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

http://zurnalistika.upol.cz

Profil absolventa

Absolvent bude vzdělaným odborníkem na problematiku médií s předpoklady pro uplatnění jak v rovině teorie (všechny typy reflexe mediální produkce, ale i možnosti koncepčního působení v rámci mediálních institucí ? např. koncepce změn a rozvoje konkrétních médií apod.), tak v rovině aplikace a výzkumu (schopnost analýzy stavu a následného návrhu koncepčního řešení problémů, s nimiž se pracovníci v médiích setkávají na různých úrovních; schopnost reflektovat stav mediálního prostředí v rovině výzkumů mediální produkce ve všech jejích formách).

 

Podstatnou složkou studia je expertní vědění, které lze využít i při pokračování v dalším studiu (DSP) či v pedagogické praxi.

Předpoklad uplatnitelnosti

Předpokládá se tedy možnost uplatnění na různých pozicích v různých institucích mediálního prostředí:

 

- mediální instituce (analytici, kteří se zabývají mediální produkcí, např. sledují v různých rovinách efektivitu a úspěšnost daného média, vytvářejí koncepce a dlouhodobé strategie apod.);

- veřejné a komerční instituce zabývající se reflexí a analýzou médií ? např. výzkumné agentury (provádění komplexního i specializovaného monitoringu mediální produkce a mediálního trhu a jejich vlivu na současnou společnost; výzkumy mediálního diskursu ? tj. analýzy sledovanosti médií, analýzy trendů v programové skladbě médií, analýzy vývojových tendencí mediálního prostředí s cílem navrhovat strategie pro zadavatelskou instituci, pedagogická činnost aj.), expertní instituce, ale i akademická pracoviště a další vzdělávací instituce;

- externí konzultanti, kteří jsou najímáni pro řešení konkrétních otázek a problémů, spojených s chodem médií a nabízejí analýzy jak médiím, tak ostatním typům institucí veřejné správy, ale i komerčním institucím, s cílem zefektivnit jejich fungování v mediálním prostředí, jejich obraz v médiích atd. (např. mediální poradci pro různé typy institucí, kteří analyzují mediální prostředí a poskytují poradenský servis);

- instituce veřejné správy, další veřejné instituce, neziskové organizace aj. ? specialisté na komunikaci s médii (překračující rámec standardně provozovaného PR, které je obvykle založeno na účelově marketingových strategiích), kteří budou schopni komplexní analýzy a návrhu řešení komunikačních problémů, s nimiž se instituce tohoto typu setkávají; specialisté na monitoring mediálního prostředí s cílem strukturovat a plánovat strategie fungování těchto institucí v dynamicky se měnícím prostředí.

Možné pracovní pozice

- mediální analytik, (vedoucí) pracovník v médiích, pracovník oddělení vývoje a strategií apod.;

 

- výzkumný pracovník a vysokoškolský pedagog.

Zpět