Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Katolická teologie

Fakulta Cyrilometodějská teologická fakulta
Forma, typ studia prezenční, magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 5
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 40
Studium garantuje Němec Damián, doc. lic. dr

Anotace

Studijní program Katolická teologie obsahuje kompletní filosoficko-teologický běh studií včetně studia pramenných jazyků v souladu s apoštolskou konstitucí papeže Františka Veritatis gaudium z 7. 12. 2017 a jejími prováděcími normami vydanými Kongregací pro katolickou výchovu z 27. 12. 2017. Je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v oblasti katolické teologie.

 

Studium vede nejen k systematickému bádání a reflexi křesťanské víry, ale i ke zvažování a promýšlení aktuálních výzev současného světa a nově kladených otázek v perspektivě dialogu s lidmi nejrůznějších kultur a hodnotového zaměření.

Požadavky na přijetí

Ke studiu mohou být přijati ti uchazeči, jež úspěšně složili maturitní zkoušku a přijímací zkoušku. Přijímací zkouška se skládá z testu z obecného kulturního, společenského a náboženského přehledu a z motivačního rozhovoru, kde jsou zjišťovány předpoklady pro studium v programu Katolická teologie.

Jednotlivé části přijímací zkoušky jsou bodovány a celkový počet bodů za všechny části přijímací zkoušky tvoří 100%. Výsledky za všechny části přijímací zkoušky se sčítají a dohromady tvoří celkový výsledek uchazeče u příjímací zkoušky. Podmínkou pro přijetí je dosažení alespoň 51 % úspěšnosti celkového výsledku uchazeče.

Forma a rozsah přijímací zkoušky mohou být upraveny rozhodnutím akademického senátu CMTF UP.

 

Doporučená literatura:

Písmo svaté Starého a Nového zákona

Konstituce "Lumen gentium" a "Dei Verbum", in: Dokumenty Druhého vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.

Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.

STÖRIG, H. J., Malé dějiny filozofie, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000.

ADAM, A. Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998.

ADAM, A., Liturgický rok. Historický vývoj a současná praxe, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008.

FRANZEN, A., Malé církevní dějiny. Třetí, doplněné a rozšířené vydání, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006.

Profil absolventa

Absolvent získává ucelené znalosti teologie na soudobé úrovni a je plně připraven pro praxi v běžných i specializovaných formách evangelizačně-pastorační práce v katolické církvi včetně katechetického a pedagogického působení.

Získá znalosti a dovednosti potřebné k vykonávání duchovenské činnosti, samostatné pastorační a evangelizační práce v institucích katolické církve, výuce náboženství na školách všech typů a katechetického působení, vědeckobadatelské činnosti v teologických oborech, práce ve státních organizacích i v terciární sféře, při níž se vyžadují náboženské znalosti a přístupy.

Absolventy je připraven k realizaci poslání katolické církve i k dalšímu samostatnému vědeckému bádání ve všech oblastech teologie v navazujících doktorských studijních oborech.

Předpoklad uplatnitelnosti

Typickou profesí teologa je duchovenská služba v některé z křesťanských církví. Absolvent teologie však nachází uplatnění také ve vzdělávacích, sociálních a kulturních institucích, a to jak církevní, tak i občanské společnosti. Otevřeny mu bývají též profese, které předpokládají obecný rozhled, náboženské znalosti a přístupy, komunikační schopnosti a flexibilitu.

Možné pracovní pozice

Duchovní nebo kazatel některé z křesťanských církví, učitel náboženství, katecheta, pastorační asistent, pracovník charitativně sociální instituce (Charita, Diakonie, ADRA apod.).

Zpět