Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Filmová studia maior

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium maior (hlavní) studijní program
Jedná se o studium s dvěma studijními zaměřeními a tento studijní program bude maior (hlavním) studijním programem, ve kterém student píše závěrečnou práci a ke kterému je nutné přibrat jiný minor (vedlejší) studijní program.
Tento studijní program lze také studovat ve variantě minoritního (vedlejšího) studijního programu
V kombinaci s... Program lze volně sdružovat s vybranými programy v nabídce maior (hlavní)/minor (vedlejší).
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 30
Studium garantuje Hudec Zdeněk, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Jádrem studia jsou teoreticky a historicky orientované předměty, které představují základní koncepty filmové teorie a historie od vzniku filmu po současnost. Teoretické znalosti oboru jsou představovány v širším kontextu uměnovědných disciplín. Hlavní pozornost je věnována představení filmu jako umění, ale podstatná část studia se soustřeďuje také na představení filmu jako průmyslu a sociálně-politického fenoménu se složitým institucionálním zázemím. Klíčovou část studia zabírá příprava směřující k vyhotovení diplomové práce, během které si student osvojí pokročilé metodologické postupy a naučí se je aplikovat během konkrétního výzkumu.

Požadavky na přijetí

UP - Ústní pohovor - otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce. Písemný projekt uchazeči zašlou na adresu katedry nejpozději 2 týdny před konáním ústního pohovoru.

 

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ). Doporučuje se přinést i výtisk bakalářské práce.

https://kdfs.upol.cz/

Profil absolventa

Absolvent je vyškoleným filmovým expertem s teoretickým a badatelským zázemím, se základními praktickými zkušenostmi a s možností pokračovat ve vědecké přípravě doktorským studiem.

Předpoklad uplatnitelnosti

Uplatní se jako teoretik, kritik, historik, publicista či dramaturg ve všech institucích, které produkují, šíří nebo reflektují současnou filmovou tvorbu. Je připraven pro samostatnou práci na dokumentačních a archivních pracovištích. Je schopen samostatného odborného výzkumu, organizace týmové výzkumné práce, je kompetentní získávat granty a řídit projekty. Může se uplatnit v public relations v oboru, ve státní správě či festivalové sféře.

Možné pracovní pozice

filmový publicista, filmový a TV dramaturg, festivalový dramaturg, kulturní pracovník, kurátor, archivář, filmový a TV produkční, filmový a TV analytik, filmový výzkumník

Zpět