Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Etika a kultura v mediální komunikaci

Fakulta Cyrilometodějská teologická fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 25
Studium garantuje Franc Jaroslav, Mgr. Th.D.

Anotace

Cílem studia v programu je připravit absolventa, který získá základní přehled o tématech souvisejících s kulturou, spiritualitou, religiozitou a problémy aktuálního společenského diskursu a tato témata dokáže zhodnotit a konfrontovat s etickým rámcem v kontextu dané společnosti či kultury. Získá rovněž praktické dovednosti pro komunikaci těchto témat v mediálním prostoru takovým způsobem, který povede k otevření a zachování udržitelné komunikace mezi názorově rozdělenými skupinami.

Požadavky na přijetí

Ke studiu mohou být přijati ti uchazeči, jež úspěšně složili maturitní zkoušku a přijímací zkoušku. Přijímací zkouška se skládá z motivačního dopisu uchazeče a ústního pohovoru.

 

Jednotlivé části přijímací zkoušky jsou bodovány a celkový počet bodů za všechny části přijímací zkoušky tvoří 100%. Výsledky za všechny části přijímací zkoušky se sčítají a dohromady tvoří celkový výsledek uchazeče u příjímací zkoušky. Podmínkou pro přijetí je dosažení alespoň 51 % úspěšnosti celkového výsledku uchazeče.

Forma a rozsah přijímací zkoušky mohou být upraveny rozhodnutím AS CMTF UP.

Profil absolventa

Klíčovou dovedností absolventa programu je trvale udržitelná komunikace. Je teoreticky i prakticky připraven k vyhledávání, analýze, interpretaci, prezentaci a medializaci obsahů z oblasti soudobé kultury, spirituality, religiozity a témat aktuálního společenského diskursu. Je stabilním komunikátorem a mediátorem trvale udržitelné komunikace v oblastech, v nichž lze na základě historické zkušenosti předpokládat vznik nebo latentní výskyt konfliktních situací. Při komunikaci klade důraz především na její etický rámec a aktivně používá praktických dovedností v oblasti tvorby mediálních obsahů s ohledem na zachování důstojnosti zúčastněných stran. Absolvent bude mít rozvinuté komunikační a další z oblasti měkkých dovedností.

 

Absolvent získá znalosti

-základních koncepcí a problémů etiky jako filosofické disciplíny,

-základních koncepcí kultury, vzniku, zániku a proměny kultur,

-teorie a kontextů médií a komunikace, včetně komunikace v mediálním prostoru,

-dějin kultur a konfliktů,

-světových náboženství, soudobé spirituality a mezináboženského dialogu,

-základů křesťanství a křesťanské kultury v kontextu postmoderního světa,

-problematiky sociální nerovnosti a jejím dopadu na společnost a kulturu, a dalších tematech aktuálního společenského diskursu.

 

Dále získá dovednosti a způsobilosti

-komunikovat eticky problematické obsahy,

-reflektovat a zohledňovat etická dilemata a problémy při mediální komunikaci,

-mediálně komunikovat témata z oblastí etiky, kultury, spirituality, politiky apod.,

-odpovědně a s důrazem na kontinuální rozvoj iniciovat vznik mediálního obsahu,

-vytvářet mediální obraz organizace nebo instituce,

-zvládat krizovou komunikaci,

-vytvářet distribuovanou a personalizovanou komunikační strategii,

-zajišťovat integrovanou přítomnost v multimediálním prostoru,

-podporovat a rozvíjet mediální gramotnost ve společnosti.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent se uplatní jako komunikační specialista v:

-neziskových organizacích,

-náboženských a církevních institucích,

-komerční sféře,

-mediálních domech,

-zařízeních zdravotních a sociálních služeb,

-vzdělávacích zařízeních,

-státní správě a samosprávě.

Zpět