Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Ergoterapie

Fakulta Fakulta zdravotnických věd
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 15
Studium garantuje Vyskotová Jana, Mgr. Ph.D.

Anotace

Studijní program Ergoterapie umožňuje získat vysokoškolské bakalářské vzdělání a odbornou způsobilost potřebnou pro výkon nelékařského zdravotnického povolání ergoterapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejm. novely č. 201/2017 Sb.

Studium poskytuje souhrn teoretických poznatků, klinických a dalších aplikací, které odpovídají požadavkům vyhlášky č. 39/2005 Sb., v platném znění, aktuálnímu stavu vědeckého poznání a poskytují východiska pro efektivní realizaci programů medicínské rehabilitace a základ potřebný pro poskytování ergoterapeutické péče. Výuka ergoterapie s podporou klinického prostředí fakultní nemocnice napomáhá exaktní medicínské orientaci, osvojení funkčního myšlení a potřebných znalostí z lékařských disciplín.

 

Cílem bakalářského studijního programu Ergoterapie je:

-absolventy pro výkon povolání ergoterapeuta, tj. vykonávání činností v rámci preventivní, diagnostické nebo léčebné a rehabilitační péče v oboru ergoterapie (léčba prací),

-vysokoškolsky vzdělané odborníky podílející se na rozvoji výzkumu v ergoterapii a podporující integraci teorie s praxí,

-absolventy disponující potřebnými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi pro celoživotní vzdělávání ve své odbornosti a pro další akademické vzdělání,

-zdravotnické odborníky schopné samostatného rozhodování při výkonu činností ergoterapeutické péče a týmové spolupráce.

Požadavky na přijetí

Obecné požadavky na přijetí:

- úspěšné ukončené středoškolské vzdělání,

- splnění požadavků přijímací zkoušky,

- umístění v rámci stanoveného počtu přijímaných studentů.

Cizí státní příslušníci musí splňovat požadavky právních dokumentů ČR týkajících se studia cizích státních příslušníků v bakalářském studiu.

 

Podrobné informace k přijímací zkoušce:

Přijímací zkouška má podobu písemného testu, který se skládá ze dvou částí: biologie člověka (somatologie) a výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů. Každá část obsahuje 50 otázek *. Otázky testu jsou tvořeny typem, kdy jedna z nabídnutých odpovědí je správná. Za každou správnou odpověď obdrží uchazeč 1 bod. Za nesprávné odpovědi nebo nezodpovězené otázky se body neodečítají. Pro splnění požadavků přijímací zkoušky je třeba získat v každé části testu alespoň 20 bodů. Testy jsou hodnoceny anonymně. Uchazečům s celkovým studijním průměrem ze SŠ do 1,90 (včetně) je k dosaženým bodům přičtena bonifikace za středoškolský prospěch (max. 10 bodů). Celkový počet dosažených bodů určuje pořadí uchazečů splňujících požadavky přijímací zkoušky. Umístění v rámci tohoto pořadí je dalším kritériem pro přijetí ke studiu v případě, že požadavky přijímací zkoušky splní více uchazečů, než kolik kapacita oboru umožňuje přijmout. Časový limit pro vypracování testu je 100 minut.

* doplňující informace ke 2. části písemného testu (Výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů): 20 otázek z oblasti společenských věd (sociologie, psychologie), 20 otázek z oblasti přírodních věd (obecná biologie, fyzika, chemie), 10 otázek prověřující obecné studijní předpoklady.

 

Doporučená literatura:

www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Prijimacky/2019-2020/www_okruhy_PRZK_pro_cerven_2019.pdf

 

Další informace (termíny, poplatky, náležitosti přihlášky, kritéria pro přijetí bez přijímací zkoušky): www.fzv.upol.cz/studujte-u-nas/

Požadovaná zdravotní způsobilost

Požadavek na zdravotní způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka je stanoven zákonem č.96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, v § 3. Posudek o zdravotní způsobilosti vydává všeobecný praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost.

Profil absolventa

Absolvent, který získá odbornou způsobilost absolvováním bakalářského studijního oboru Ergoterapie, může dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vykonávat činnost v rámci preventivní, diagnostické nebo léčebné, rehabilitační a paliativní péče v oboru ergoterapie.

Absolvent je:

- schopen provádět na základě indikace lékaře v souladu s diagnózou a doporučeným postupem lékaře a na základě vlastních vyšetření optimální varianty a kombinace ergoterapeutických postupů tak, aby bylo dosaženo požadovaného cíle,

- připraven vést zdravotnickou dokumentaci,

- schopen poskytovat pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře,

- schopen se podílet se na praktickém vyučování ve studijních programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo na přípravě standardů oboru,

- schopen provádět ergoterapeutické vyšetření zaměřené na analýzu aktivit pacienta, hodnocení senzomotoriky, mobility a lokomoce, orientační vyšetření kognitivních funkcí ve vztahu k analýze běžných denních činností (ADL), provádět hodnocení a nácvik běžných denních činností (ADL) v nemocničním i ve vlastním sociálním prostředí,

- připraven provádět hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit v kontextu fyzického a sociálního prostředí, na základě ergoterapeutického vyšetření a analýzy funkčních schopností sestavovat krátkodobý a dlouhodobý plán ergoterapie, vybírat specifické ergoterapeutické postupy a metodiky, v rámci multidisciplinárního týmu pak vytvářet dlouhodobý plán komplexní rehabilitace,

- schopen aplikovat ergoterapeutické postupy a metodiky v individuální i skupinové ergoterapii s cílem zlepšení funkční schopnosti pacienta,

- schopen navrhovat a popřípadě zhotovovat kompenzační a technické pomůcky a učit pacienty, jimi určené osoby a ošetřovatelský personál tyto pomůcky využívat,

- schopen v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti v rámci ergodiagnostiky, analyzovat zbylý pracovní potenciál, trénovat toleranci zátěže a vytrvalosti a ve spolupráci s ostatními odborníky doporučovat vhodné pracovní a studijní začlenění zdravotně postižených,

- připraven navrhovat a provádět preventivní opatření proti vzniku komplikací a strukturálních změn u imobilních pacientů, spolupracovat a edukovat v tomto směru všeobecnou sestru, pacienty a jimi určené osoby, v rámci ošetřovatelského týmu jako odborník zaměřený na uspokojování specifických potřeb pacientů, seznamovat pacienty s možnostmi sociální péče a v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti v rámci sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením,

- schopen v rozsahu své odborné způsobilosti provádět na základě indikace klinického psychologa, klinického logopeda nebo lékaře výcvik komunikačních a rozumových funkcí.

Dále může absolvent programu provádět poradenskou činnost a instruktáž v oblasti prevence vzniku nemocí z povolání a úprav pracovního prostředí, aplikovat zásady ergonomie v rámci primární a sekundární prevence poruch pohybového aparátu, doporučovat vhodné úpravy domácího a pracovního prostředí ve vztahu k funkčním schopnostem pacienta a bariérám tohoto prostředí.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi, kteří získali odbornou způsobilost v bakalářském studijním programu Ergoterapie, mohou vykonávat činnost v rámci preventivní, diagnostické nebo rehabilitační péče v oboru ergoterapie v rámci lůžkových či ambulantních oddělení zdravotnických pracovišť, v lázních nebo agenturách domácí péče. V rámci sociálních služeb mohou působit v denních stacionářích, chráněných pracovních dílnách a bydlení pro osoby se zdravotním i duševním onemocněním, v programech rané péče, osobní asistence nebo programech předpracovní a pracovní rehabilitace. V rámci vzdělávání a školství pak mohou pracovat ve speciálních školkách, školách a zařízeních pro děti a osoby se specifickými potřebami.

Regulované povolání

Dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, je profese Ergoterapeut podrobně specifikována v § 7.

Možné pracovní pozice

Ergoterapeut

Zpět