Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Divadelní studia maior

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium maior (hlavní) studijní program
Jedná se o studium s dvěma studijními zaměřeními a tento studijní program bude maior (hlavním) studijním programem, ve kterém student píše závěrečnou práci a ke kterému je nutné přibrat jiný minor (vedlejší) studijní program.
Tento studijní program lze také studovat ve variantě minoritního (vedlejšího) studijního programu
V kombinaci s... Program lze volně sdružovat s vybranými programy v nabídce maior (hlavní)/minor (vedlejší).
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 20
Studium garantuje Lazorčáková Tatjana, prof. PhDr. Ph.D.

Anotace

Studium se zaměřuje na teorii a dějiny divadla, divadelní kritiku, tvorbu divadelní dokumentace, základy veřejné prezentace divadelních sbírek, praktickou divadelní dramaturgii či organizaci odborného výzkumu. Důraz je kladen na aktuální tendence divadelní tvorby, zejména na intermediální aspekty divadla, a na osvojení analytického myšlení. Klíčovou část studia zabírá příprava směřující k vyhotovení diplomové práce, během které si student osvojí pokročilé metodologické postupy a naučí se je aplikovat během konkrétního výzkumu. Čtyři semestry studia jsou vhodné pro získání zkušeností a praktických návyků v oblasti divadelní dramaturgie a managementu divadla: studenti samostatně připravují projekty v rámci veřejných akcí spolupořádaných katedrou (např. festival Divadelní Flora) a spolupracují s dalšími kulturními subjekty v regionu.

Požadavky na přijetí

UP - Ústní pohovor - otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce. Písemný projekt uchazeči zašlou na adresu katedry nejpozději 2 týdny před konáním ústního pohovoru.

 

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ). Doporučuje se přinést i výtisk bakalářské práce.

https://kdfs.upol.cz/

Profil absolventa

Absolvent získá základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v oboru divadelní věda, osvojí si metodologické postupy, které dokáže aplikovat v rámci konkrétního výzkumu. Je vyškoleným teatrologem s teoretickým zázemím, se základními praktickými zkušenostmi a s možností pokračovat ve vědecké přípravě doktorským studiem. Orientuje se ve světových a českých dějinách divadla chápaných jako souhrn estetických norem i v širších souvislostech divadelní tvorby a divadla jako společensko-politického fenoménu.

Předpoklad uplatnitelnosti

Uplatní se jako teoretik, kritik, historik, publicista či dramaturg ve všech institucích, které produkují, šíří nebo reflektují současnou divadelní tvorbu. Je připraven pro práci v denících, časopisech a dalších médiích, pro práci v oblasti public relations v oboru, najde uplatnění v oblasti divadelní dramaturgie a produkce, je vyškolen pro práci s prameny v archivech a muzeích, ovládá základy písemné a audiovizuální dokumentace současného divadelního procesu. Je schopen samostatného odborného výzkumu i organizace týmového výzkumnou práci.

Možné pracovní pozice

divadelní publicista, rozhlasový a divadelní dramaturg, festivalový dramaturg, kulturní pracovník, kurátor, archivář, divadelní produkční, divadelní analytik, filmový, divadelní výzkumník

Zpět