Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Chemie

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 40
Studium garantuje Bednář Petr, doc. RNDr. Ph.D.

Anotace

Studium poskytuje teoretický základ v chemických oborech (anorganická chemie, organická chemie, fyzikální chemie, analytická chemie, biochemie) vybudovaný na potřebných základech matematiky a fyziky. Teoretické poznatky jsou propojovány s praktickými dovednostmi v rámci řešení úkolů v laboratorních cvičeních a seminářích. Studium tak rozvíjí samostatné uvažování a tvůrčí přístup studentů k řešení problémů.

Požadavky na přijetí

Přijímací zkouška z chemie a fyziky.

Přijímací zkouška může být prominuta, pokud jsou splněny následující podmínky:

1. možnost: průměr z chemie a fyziky je menší nebo roven 2,00

2. možnost: úspěšný řešitel krajského kola chemické olympiády

3. možnost: umístění na 1.-3. místě krajského kola SOČ v oboru chemie

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/#c1901

Vzdělávací cíle programu

Studenti během studia získají znalosti všech základních chemických disciplín (anorganická, organická, analytická, fyzikální chemie a biochemie) a praktické dovednosti a zkušenosti v laboratořích v rámci laboratorních cvičení a při řešení jejich kvalifikační práce. Znalosti získané v rámci hlavních předmětů dále rozvinou a profilují volitelnými předměty. Jsou schopni samostatně a koncepčně řešit úkoly moderní chemické praxe, propojit je s potřebami ostatních přírodovědných a technických oborů a adekvátním způsobem sdělit získané výsledky. Získané znalosti a dovednosti využijí při práci v řadě průmyslových, potravinářských, klinických, farmaceutických, forenzních a environmentálních oborů i na vědeckých pracovištích.

Cílem studia je připravit kvalitní odborníky vysokoškolsky vzdělané v základních oblastech chemie. Studium poskytuje teoretický základ v chemických oborech vybudovaný na potřebných základech matematiky a fyziky. Teoretické poznatky jsou propojovány s praktickými dovednostmi v rámci řešení úkolů v laboratorních cvičeních a seminářích. Studium tak rozvíjí samostatné uvažování a tvůrčí přístup studentů k řešení problémů. Student je pak dobře vybaven pro odchod do praxe i pro další studium. Silnou stránkou bakalářského studijního programu Chemie je obsahová vyváženost poskytující kvalitní výuku základních chemických disciplín zohledňující současnou úroveň poznání. Právě vyváženost studia v hlavních předmětech poskytuje absolventovi programu dostatečnou flexibilitu k jeho uplatnění na trhu práce a do značné míry i konkurenční výhodu před specializovanějšími chemickými programy.

Profil absolventa

Absolventi programu prokazují znalosti chemických a fyzikálních vlastností prvků a jejích sloučenin, podstatu molekulárních a makroskopických transformací a dalších jevů uplatňujících se během chemických reakcí, procesů a výrob. Rozumí principům a postupům měřících metod uplatňujících se v oblasti chemie, jejich možnostem a omezením a dokážou navrhnout vhodnou metodu pro daný účel s ohledem na její přesnost a správnost. Rozsah znalostí odpovídá tříletému bakalářskému chemickému studiu s vyrovnanou výukou ve všech hlavních chemických disciplínách.

Absolventi jsou vedeni k samostatnému a kritickému myšlení při řešení úkolů a problémů souvisejících s provozem chemických technologií a výrob a jsou schopni efektivně sbírat a vyhodnocovat výsledky experimentálních měření. Absolventi jsou schopni bezpečně pracovat v chemických laboratořích a provozech a odpovědně posuzovat rizika práce v chemickém výzkumu a praxi a v příbuzných oborech.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent se dobře uplatní v chemickém průmyslu a příbuzných průmyslových oborech, ve specializovaných laboratořích i v institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi. Je rovněž připraven pro navazující studium chemických programů na Univerzitě Palackého a dalších univerzitách doma i v zahraničí. Absolventi mají přímou prostupnost do všech navazujících magisterských chemických programů. Absolvent se rovněž uplatní v pozicích a profesích vyžadujících odbornou způsobilost pro výrobu nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické a v profesích zaměřených na měření emisí a měření úrovně znečištění. Má dostatečnou kvalifikaci pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a je osobou odborně způsobilou pro kontrolu činnosti výrobních zařízení z hlediska dopadů činností na životní prostředí a pro řízení a kontrolu činnosti ekologických zařízení. Má dostatečnou kvalifikaci pro práci ve výrobách farmaceutických a kosmetických produktů.

Možné pracovní pozice

Absolvent se uplatní v nejrůznějších laboratořích (syntetických i analytických), případně v provozech, a to jak chemických a farmaceutických, tak i potravinářských podniků, v laboratořích kontrolních institucí i laboratořích klinických. Uplatní se v podnicích chemického a farmaceutického průmyslu, ale i v dalších organizacích včetně např. institucí věnujících se nakládání a likvidaci chemických látek. V těchto provozech se může uplatnit i v řídicích funkcích.

Studijní program není primárně zaměřen na přípravu studentů k výkonu regulovaných povolání, absolventům však dosažené vzdělání umožňuje požádat příslušný odpovědný orgán o uznání odborné kvalifikace pro výkon regulovaných povolání a činností vyžadujících vzdělání v oboru chemie, případně po doplnění dalšího vzdělání v oborech příbuzných.

Zpět