Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Biotechnologie a genové inženýrství

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 24
Studium garantuje Šamaj Jozef, prof. RNDr. DrSc.

Anotace

Studijní program poskytuje studentům základní teoretické a praktické vědomosti o podstatě biologických, biochemických, biotechnologických a molekulárně biologických procesů spojených s uplatněním moderních biotechnologických metod. Tento obor vychovává odborníky pro laboratorní a technologická pracoviště, na kterých je možnost uplatnit základní znalosti molekulární biologie, biochemie, buněčné biologie, mikrobiologie, bioinženýrství a dalších přírodovědných disciplín.

Požadavky na přijetí

Písemná přijímací zkouška se skládá z testů z chemie a biologie v rozsahu výuky na gymnáziích. Studentům s výbornými studijními výsledky s průměrným prospěchem ze všech předmětů ve všech posledních čtyřech ročnících střední školy (průměr menší nebo roven 1,30, za poslední ročník se zohledňuje pololetní vysvědčení) a úspěšným řešitelům krajského, celostátního nebo mezinárodního kola SŠ soutěží (1.-3. umístění v krajském či vyšším kole SŠ soutěží v oborech Bi nebo Ch, kdy tito uchazeči zároveň musí mít na SŠ ve všech posledních 4 ročnících klasifikaci z každého PPZ menší nebo rovnu 1,80) bude přijímací zkouška prominuta.

https://www.prf.upol.cz/katedra-biochemie/pro-zajemce-o-studium/obor-biotechnologie/

Vzdělávací cíle programu

Studijní program Biotechnologie a genové inženýrství je postaven na základech chemického a biochemického vzdělávání a odpovídá svou náplní a zaměřením oblasti vzdělávání chemie. V rámci přednášek, seminářů a laboratorních praktik těchto předmětů studenti získávají znalosti z obecné a anorganické chemie, teorie chemických výpočtů a laboratorní techniky, základů organické chemie, základů fyzikálně-chemických metod, mikrobiologie, biochemie, proteomiky, základů buněčné, vývojové a molekulární biologie, biotechnologie, mikroskopie, anatomie, histologie, embryologie a genetiky rostlin, biologie stresu a pletivových kultur u rostlin a ze základů šlechtění a genového inženýrství. Těsná návaznost programu Biotechnologie a genové inženýrství na vědeckou problematiku řešenou na garantujícím výzkumném pracovišti, vychází z potřeby genového inženýrství, které dovoluje přímý zásah do genomu organismů pomocí moderních technologií DNA. Zaměření tohoto studijního oboru navazuje na získané chemické a biochemické znalosti, které umožňují praktické využití v rámci biotechnologických procesů.

Profil absolventa

Absolvent se orientuje v moderních biotechnologických metodách a postupech, které je schopen prakticky uplatňovat. Je schopen využívat metody analýzy biologického materiálu včetně klonovaní genů a rekombinantní DNA technologie, transformace mikrobů a rostlin, izolace a charakterizace genů a molekulárních markérů s biotechnologickým využitím. Ovládá molekulární metody a techniky kultivace mikroorganizmů a rostlin, tkáňových kultur a přípravy biotechnologicky významných látek. Absolvent se tím stává odborníkem v různých oblastech průmyslu, akademické sféry a státní správy s biotechnologickým, biochemickým a environmentálním zaměřením.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi se orientují v moderních biotechnologických metodách a postupech, které jsou schopni prakticky uplatňovat. Ovládají molekulární metody a techniky kultivace mikroorganizmů a rostlin, tkáňových kultur a přípravy biotechnologicky významných látek. Stávají se tím odborníky v různých oblastech průmyslu, akademické sféry a státní správy s biotechnologickým, biochemickým a environmentálním zaměřením. Můžou se proto uplatnit v oblasti zemědělských, potravinářských, chemických, farmaceutických a environmentálních biotechnologií. A to v laboratořích, výrobních a biotechnologických zařízeních firem a výrobních podniků v oblastech zemědělství, potravinářství a farmaceutického průmyslu, včetně akademických institucí, výzkumných a šlechtitelských ústavů a státní správy zajišťující kontrolu životního prostředí.

Možné pracovní pozice

pracovník laboratorních a technologických pracovišť výrobních podniků, biotechnologických provozů, zemědělského a potravinářského výzkumu a produkce, pracovník akademických, zdravotnických a farmaceutických laboratoří, pracovník kontrolních a inspekčních institucí státní správy

Zpět