Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Aplikovaná fyzika

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 10
Studium garantuje Peřina Jan, prof. RNDr. Ph.D.

Anotace

V tematické rovině se program Aplikovaná fyzika zaměřuje na fyziku materiálů, aplikovanou kvantovou a nelineární fotoniku, částicovou fyziku a astrofyziku, jaderné spektroskopické metody, optické měřicí a diagnostické metody, technologie, modelování a simulace v těchto oblastech fyziky. V oblasti optických technologií se studium věnuje různým optickým metodám pro bezkontaktní 3D topografii, jako jsou optické topografické metody, interferometrické metody a metody založené na koherenční zrnitosti.

V oblasti aplikované kvantové a nelineární fotoniky jsou studovány metody generace a detekce neklasických stavů světla, aplikace kvantových korelací a kvantové provázanosti v oblastech metrologie, zobrazování a kvantového zpracování informace. Speciální pozornost je věnována procesu sestupné frekvenční konverze a studiu vlastností slabých i silných optických polí tvořených fotonovými páry. Oblast fyziky materiálů zahrnuje zejména fyzikální metody přípravy materiálů a studium fyzikálních vlastností materiálů. Jsou studovány optické a mechanické vlastnosti materiálů, vrstevnatých struktur povrchů a rozhraní. Pro toto studium jsou využívány i jaderné spektroskopické metody, zejména Mössbauerova spektroskopie, kde je řešena problematika detekce záření gama a řízení pohybového ústrojí. Kromě toho se studium v této oblasti zaměřuje na speciální metody, jako je spektroskopie konverzních elektronů nebo jaderný dopředný rozptyl synchrotronového záření. Pozornost je věnována i metodám in-situ studia vlastností materiálů pomocí vybraných jaderných spektroskopických metod. V rámci této oblasti jsou vyvíjena i nová měřicí zařízení a software pro vyhodnocení dat. V oblasti částicové fyziky a astrofyziky je studijní program orientován na studium produkce a vlastností těžkých částic, zejména top kvarku, v experimentu ATLAS v laboratoři CERN. Dále je pozornost věnována tzv. dopředné fyzice elastických či difrakčních protonů s poddetektory ALFA a AFP, na jejichž provozu, simulaci ale i vývoji se garantující pracoviště důležitou měrou podílí. V oblasti astrofyziky je program orientován na studium zejména kosmického záření a stavbu experimentálních komponent a zařízení pro astrofyzikální observatoře a mezinárodní spolupráci na prestižních projektech v oboru. Probíhají fyzikální analýzy s využitím dat z těchto detektorů. Současně pracoviště nabízí astročásticová témata spojená s mezinárodními experimenty Pierre Auger Observatory a Cherenkov Telescope Array ve spolupráci s FZÚ AVČR.

Požadavky na přijetí

Uchazeč musí být absolventem bakalářského studia oboru fyzika nebo oboru příbuzného, který garantuje odpovídající znalosti potřebné pro absolvování navazujícího magisterského studia Aplikované fyziky. Přijímací řízení probíhá formou pohovoru.

Absolventům bakalářských studijních oborů Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie, Optika a optoelektronika může být přijímací zkouška prominuta (přímá prostupnost).

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/#c1901

Vzdělávací cíle programu

Program si klade za cíl vychovávat absolventy se samostatným a tvůrčím přístupem k experimentální práci se specializacemi na (1) Fotoniku a její aplikace, (2) Jaderné spektroskopické metody a (3) Experimentální částicovou fyziku a astrofyziku. Studenti získávají potřebné znalosti v aplikované fyzice počínaje schopností navrhovat, analyzovat a realizovat experimentální uspořádání, zpracovávat a interpretovat naměřená data, rozvíjet teoretické modely potřebné pro interpretaci naměřených dat a konče publikací získaných výsledků. Student se seznámí s výpočetní technikou a programováním, řízením experimentu a moderními elektronickými měřicími metodami. Osvojí si také schopnost matematicky rigorózně formulovat fyzikální představy do formy modelů jejichž predikce jsou ověřovány experimentem. Student je veden k týmové práci, je zapojován do řešení vědeckých a výzkumných projektů. Rozvíjí také své znalosti angličtiny v předmětech vyučovaných v anglickém jazyce.

Profil absolventa

Absolvent získá potřebné znalosti v oborech matematicko-fyzikálních, elektronice a přístrojové fyzice, výpočetní technice, v experimentální technice a měřicích metodách, v oblasti teoretického modelování fyzikálních experimentů a vyhodnocování a interpretaci naměřených dat. V laboratorních podmínkách si ověří užití aplikačních programů při návrhu a realizaci měřicích přístrojů a systémů. Absolvent se během studia specializuje na jeden z vybraných oborů: (1) Aplikovaná fotonika, (2) Jaderné spektroskopické metody, nebo (3) Experimentální částicová fyziku a astrofyzika. Absolvent Aplikované fyziky nalezne uplatnění v průmyslu, vývoji, v základním i aplikovaném fyzikálním výzkumu, v regionálních výzkumných centrech.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent je připraven působit zejména v průmyslových podnicích orientovaných do oblastí zastoupených ve výuce Aplikované fyziky. Může se také ucházet o další studium v odpovídajícím doktorském studijním programu, např. orientovaném na aplikovanou fyziku a posléze najít uplatnění v základním výzkumu organizovaném ve specializovaných institucích nebo na vysokých školách. Záběr jeho znalostí, zkušeností a dovedností je široký. Je schopen samostatně řešit zvolené úkoly, navrhovat fyzikální experimenty, zpracovávat a vyhodnocovat naměřená data, psát výzkumné zprávy a odborné publikace. Absolvent umí k vyhodnocení a prezentaci naměřených dat využívat moderní software. Je také schopen řešit komplexní praktické úlohy s fyzikální tematikou včetně navrhování experimentálních sestav a uspořádání. Je schopen vytvářet, analyzovat a interpretovat odpovídající teoretické modely.

Možné pracovní pozice

v průmyslových podnicích, v základním výzkumu organizovaném ve specializovaných institucích nebo na vysokých školách

Zpět