Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Aplikovaná fyzika

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 10
Studium garantuje Haderka Ondřej, doc. RNDr. Ph.D.

Anotace

Program Aplikovaná fyzika nabízí studium v širokém spektru fyzikálních oborů s důrazem na experimentální a aplikovanou fyziku.

Požadavky na přijetí

Přijímací zkouška z fyziky a matematiky v rozsahu učiva gymnázia. Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětům přijímací zkoušky. Stanovená podmínka pro prominutí přijímací zkoušky je průměr klasifikace na střední škole z fyziky menší nebo roven 2,00. Zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků SŠ, nezapočítává se maturita, u maturantů se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně.

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/#c1901

Vzdělávací cíle programu

Program poskytuje široký znalostní základ pro navazující magisterské studium a zároveň připravuje absolventy pro uplatnění v praxi na výrobních a vývojových pozicích průmyslu i vědeckých a výzkumných institucích.

Profil absolventa

Absolvent získá potřebné znalosti v oborech matematicko-fyzikálních, elektronice a přístrojové fyzice, v experimentální technice a měřicích metodách. Matematické předměty poskytnou potřebný základ pro úspěšné zvládnutí základního kurzu fyziky. Fyzikální kurzy jsou doplněny fyzikálními praktiky, sloužícími k experimentálnímu pochopení studovaných problémů. Program je dále profilován fyzikálními předměty zaměřenými na aplikovanou a experimentální fyziku zejména z oblastí elektroniky, přístrojové fyziky, fotoniky a měřicích metod. Vhodnou volbou povinně-volitelných předmětů se absolvent může zaměřit na oblast programování vč. programování laboratorní techniky, analýzy a zpracování experimentálních dat, elektroniky, přístrojové techniky, metrologie, oblast moderních materiálů a technologií, nebo si prohloubit svůj fyzikální základ.

Úspěšní studenti jsou již průběhu bakalářského studia zapojováni do výzkumných týmů garantujících pracovišť a spolupracují na řešení výzkumných projektů vč. mezinárodních vědeckých kolaborací. Získávají tak vynikající předpoklady pro budování vědecké kariéry již v průběhu studia na magisterském a doktorském stupni.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent bude připraven pro úspěšné pokračování v magisterském studiu fyzikálních studijních programů nebo pro uplatnění v praxi.

Možné pracovní pozice

vědecký pracovník či laborant ve výzkumných ústavech AV ČR nebo výzkumných centrech (se zaměřením na aplikovanou fyziku nebo přístrojovou techniku), pracovník oddělení výzkumu a vývoje nebo kontroly kvality v podnicích a firmách apod.

Zpět