Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Andragogika maior

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium maior (hlavní) studijní program
Jedná se o studium s dvěma studijními zaměřeními a tento studijní program bude maior (hlavním) studijním programem, ve kterém student píše závěrečnou práci a ke kterému je nutné přibrat jiný minor (vedlejší) studijní program.
Tento studijní program lze také studovat ve variantě minoritního (vedlejšího) studijního programu
V kombinaci s... Program lze volně sdružovat s vybranými programy v nabídce maior (hlavní)/minor (vedlejší).
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 30
Studium garantuje Dočekal Vít, Mgr. Ph.D.

Anotace

Cílem studia je poskytnutí kompetencí pro kvalifikovaný výkon profesí v rámci andragogiky ve veřejné správě, neziskových a komerčních organizacích. Uvedené kompetence mají základ v teoretických znalostech z andragogiky chápané jako teorie vzdělávání dospělých, podpůrných vědách, jako je psychologie a sociologie a v praktických dovednostech v oblasti rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání a rozvoje dospělých. Studijní program je v souladu se záměry Univerzity Palackého v Olomouci. Studijní program Andragogika lze kombinovat pouze se studijním programem Sociologie.

Požadavky na přijetí

Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědních disciplínách.

http://www.ksoc.upol.cz/

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Andragogika je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oboru andragogika, úžeji vzdělávání dospělých, aplikovanými znalostmi psychologických a sociálních aspektů edukace se zaměřením na vzdělávání a osobnostní rozvoj. Uplatnění absolventa se očekává v oblasti dalšího vzdělávání a celoživotního učení dospělých v oblasti práce, ale i zájmových činností, konkrétně při přípravě vzdělávacích akcí v různých oblastech lidské činnosti a koncipování vzdělávání v oblasti personální práce. Důraz je v průběhu studia kladen i na kompetence absolventa pokračovat v sebevzdělávání, rozvíjení odborných znalostí, schopností a dovedností.

 

Absolvent bude schopen:

 

- charakterizovat andragogiku jako vědní disciplínu, subjekt, objekt, předmět vzdělávání,

- popsat a aplikovat metody výzkumu pro identifikaci vzdělávací reality,

- identifikovat vzdělávací potřeby jednotlivce a cílových skupin,

- analyzovat vzdělávací poptávku a nabídku ve vztahu k profesnímu, zájmovému či občanskému vzdělávání,

- navrhnout, realizovat a evaluovat vzdělávací akci,

- vymezit vzdělávací proces ve vztahu k andragogice,

- použít v praxi formy a metody v jednotlivých oblastech andragogiky.

Předpoklad uplatnitelnosti

Znalosti andragogické teorie, znalosti a dovednosti empirického výzkumu v oblasti vzdělávání dospělých, dovednosti v oblasti tvorby, realizace a evaluace vzdělávacích projektů, lektorské dovednosti. Znalosti a dovednosti z oboru psychologie, sociologie, managementu a řízení lidských zdrojů pro koncepční práci v oblasti vzdělávání, jeho organizace a v oblasti řízení lidských zdrojů.

Možné pracovní pozice

Absolventi studijního programu Andragogika nacházejí uplatnění v oblasti řízení vzdělávání a rozvoje dospělých, řízení lidských zdrojů, poradenství, či v oblastech kulturního života společnosti. Mezi možné pracovní pozice patří lektor vzdělávání dospělých, tvůrce vzdělávacích programů, evaluátor vzdělávacích akcí, pracovník oddělení lidských zdrojů, personalista, lektor na vysoké škole, výzkumný pracovník v oboru, zaměstnanec veřejné správy, odborný konzultant, analytik vzdělávání, pracovník v oblasti vzdělávání, pracovník v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Zpět