Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Andragogika - IA

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia kombinované, doktorské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok
Studium garantuje Dopita Miroslav, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Doktorský studijní program Andragogika je zaměřen na vytváření tvůrčího vědeckého a výzkumného potenciálu

v akčních polích andragogiky vymezených Vladimírem Jochmannem (1992; 1994), tj. teoretických a empirických aspektů učení a vzdělávání dospělých v oblasti vzdělávání dospělých, kultury, personálního rozvoje a poradenství. Strukturace doktorského studijního programu andragogika je ovlivněna analýzou struktury andragogiky (Šimek, 1998) a analýzou studijních plánů doktorských studijních programů vzdělávání dospělých (andragogiky) v Severní Americe (Sonstrom, Rachal, Mohn, 2012). V souladu s § 47 odst. 1-3 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách je doktorský studijní program zaměřen na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele.

Cílem doktorského studijního programu oboru Andragogika je připravit vědecko-výzkumně kvalifikované odborníky, kteří budou schopni samostatné práce spočívající v původní recepci a tvůrčím rozvíjení vědeckých teorií na základě vlastního výzkumu společenské praxe. Na této bázi doktorské studium připravuje odborníky jak pro další vědeckou práci, tak pro koncepční a řídící činnosti na vyšších úrovních řízení, a to jak ve veřejné, tak

i soukromé sféře. Studium vedle teoretických znalostí poskytuje i rozvoj projektových dovedností přesahujících rámec vzdělávání dospělých. Tyto dovednosti předpokládají identifikaci vědeckého a výzkumného problému, jeho metodologické ukotvení a jeho objektivní interpretaci s využitím teoretických, kvalitativních

i kvantitativných výzkumných strategií. S přihlédnutím k transdisciplinaritě a interdisciplinaritě diskursu andragogiky směřuje doktorský studijní program i k postižení širších souvislostí andragogiky v oboru sociálních věd, zejména pedagogiky, sociologie a psychologie, včetně jejich vyústění do aplikovaných oblastí, jako jsou

teorie učení a vzdělávání dospělých, lidského rozvoje a teorie (sociálního a personálního) poradenství.

 

Literatura a zdroje:

Jochman, V. (1992). Výchova dospělých - andragogika. In Varia sociologica et andragogica (s. 11-21). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Jochmann, V. (1994). Integrální andragogika. In Andragogika. Teoretický seminář k pojetí andragogiky (s. 15-19). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Sonstrom, W. J., Rachal, J. R., Mohn, R. S. (2012). The Commission of Professors of Adult Education 2008 Standards as Evidenced in the Curricula of Doctoral Education in North America. Adult Education Quarterly, 63(2), 147-164.

Šimek, D. (1998). Approaches to the Curriculum of Andragogy. In Šimek, D. (ed.). The Individual and Society at the Turn of the Century: View from Both Sides (s. 472-479). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci

Vzdělávací cíle programu

Přijímání do doktorského studijního programu probíhá v souladu s § 48 odst. 3) Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a podle § 49 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Součástí přijímací zkoušky je ověření přehledu o základních a aktuálních tématech andragogiky a úspěšná obhajoba výzkumného záměru projektu disertační práce, který ověřuje metodologickou připravenost uchazeče a který je kompatibilní s vědeckobadatelským zaměřením školicího pracoviště.

Studium je určeno především pro absolventy navazujícího magisterského studijního programu Andragogika. Případní absolventi příbuzných oborů, zejména z oborů v programu pedagogika, ale i z programů sociálních věd (sociologie, sociální práce, politické vědy apod.), případně jiných příbuzných humanitních oborů, vykonají v rámci přijímací zkoušky rozdílovou zkoušku ze základů obecné andragogiky v rozsahu doporučené literatury oboru Andragogika.

- Úspěšné vykonání přijímacího řízení, v rámci kterého budou ověřovány:

a) předpoklady pro vědecko-výzkumnou práci,

b) dovednosti prezentovat a obhajovat projekt disertační práce (který bude v souladu s vědecko-výzkumným zaměřením pracoviště),

c) schopnost komunikovat alespoň v jednom cizím jazyce (anglický, německý nebo ruský jazyk) zejména v intencích tématu předloženého projektu disertační práce.

Přijímací zkouška má ústní formu. Přijímací zkouška spočívá především v rozpravě nad výzkumným projektem plánované disertační práce. Projekt v rozsahu přibližně pěti normostran je přílohou přihlášky ke studiu. Projekt musí obsahovat určení teoretického či empirického výzkumného pole, cíl výzkumné práce a jeho zdůvodnění, teoretické ukotvení, přehled současného stavu výzkumu k vybrané problematice, výzkumnou otázku a zdůvodnění metodologického přístupu k řešení daného problému. U empiricky orientovaných výzkumných prací musí projekt obsahovat zhodnocení etických souvislostí plánovaného výzkumu.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu má přehled o klasických a zejména současných teoretických

a metodologických přístupech v andragogice a jejích odvětvích v rámci své specializace dané výzkumným problémem. Má přehled o aktuální světové odborné literatuře a výzkumných studiích a dokáže s touto literaturou kvalifikovaně pracovat při řešení výzkumných otázek. Součástí odborných kompetencí je i schopnost prezentace

a vědecké diskuse nad specifickými teoretickými a metodologickými problémy oboru, orientace v aktuálních diskursech andragogiky a dovednost projektovat a vést výzkumy v oblasti vzdělávání dospělých.

Uvedené kompetence umožňují absolventovi uplatnění zejména ve vědeckobadatelské a vzdělávací činnosti na vysokých školách a ve vědeckovýzkumných institucích, jejichž hlavním předmětem činnosti je vzdělávání dospělých, jejich personální rozvoj a poradenství. Další možnosti uplatnění jsou na místech koncepčních a řídících pracovníků v institucích, které spadají do akčních polí andragogiky, jako např. organizace sociálních služeb, kulturní organizace, organizace veřejné správy a zejména organizace zaměřující se na vzdělávání a personální rozvoj dospělých.

Předpoklad uplatnitelnosti

Po absolvování doktorského studijního programu Andragogika bude absolvent schopen:

" přistupovat k tématu své odbornosti systémově a interdisciplinárně,

" v širším kontextu společenské reality prezentovat, kriticky reflektovat a interpretovat aktuální trendy v andragogice jako vědní disciplíně v ČR i v zahraničí, a to zejména ve vztahu ke své odborné profilaci,

" v kontextu vývoje příbuzných vědeckých disciplín a ve vztahu ke své odborné profilaci interpretovat, argumentovat a aplikovat soudobé teorie a proměny odborného diskurzu,

" při zachování etických zásad samostatně koncipovat a realizovat výzkumy směřující k rozšíření a obohacení stavu vědeckého poznání v souladu s relevantními diskurzy andragogiky a věd o výchově,

" vytvářet, prezentovat, argumentovat a obhajovat výsledky vlastní vědecko-výzkumné činnosti a konfrontovat jejich závěry s výstupy vědecké práce českých i zahraničních badatelů, a to například prostřednictvím publikační činnosti v mezinárodně uznávaných časopisech s náročným recenzním řízením,

" podílet se na vědecko-výzkumné projektové a grantové činnosti i v rámci větších vědeckých týmů.

" aktivně a odborně komunikovat na téma své odbornosti v jednom cizím jazyce na úrovni,

" implementovat téma své odbornosti do výuky na VŠ.

Absolvent se uplatní zejména jako akademický, vědecký, výzkumný a řídící pracovník se znalostmi z oboru.

Zpět