Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Andragogika

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia kombinované, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 40
Studium garantuje Dopita Miroslav, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Cílem studia je rozvinout schopnost kritického myšlení v oblasti edukace jako souhrnu výchovy a vzdělávání dospělých, představení kontextu oboru a jeho navázání na konkrétní aplikace (rozvoj lidských zdrojů, sociální politika, teorie organizace a vzdělávání dospělých). Struktura studijního plánu rozvíjí znalosti a dovednosti v oblasti učení a vzdělávání dospělých vycházející z metodologie sociálních věd. Studijní program je v souladu se směřováním Univerzity Palackého v Olomouci v oblasti vzdělávání Neučitelská pedagogika. Studijní program nelze kombinovat s dalšími programy.

Požadavky na přijetí

UP - Ústní pohovor - zaměřený na orientaci v Andragogice (v rozsahu bakalářské státní závěrečné zkoušky) na základě u zkoušky předloženého seznamu prostudované odborné literatury k oboru. Ústní pohovor rovněž zahrnuje rozpravu nad projektem budoucí magisterské práce. Projekt budoucí magisterské práce (obsahující specifikaci cíle, předmětu, výzkumné otázky, metody a základních odborných zdrojů) o rozsahu tří stran předloží uchazeč přímo u zkoušky. V případě, že se uchazeč hlásí na jiný program, než byl program jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia.

http://www.ksoc.upol.cz/

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Andragogika je profilován do oblasti výchovy, vzdělávání a péče směřující k rozvoji člověka v oblastech profesního, sociálního, kulturního a celoživotního vzdělávání. Navazující magisterské studium rozšiřuje poznatky z bakalářského studia o teoretický kontext z oblasti společenských a humanitních věd, konkrétně pak ze sociologie výchovy a filozofie výchovy. Důraz je kladen také na metody sociálně-vědního výzkumu a jeho využitelnost v praxi. Absolvent je také vybaven znalostmi a dovednostmi z oblasti rozvoje lidských zdrojů v organizaci, které jsou využitelné v organizacích komerčního sektoru, veřejné správy či v neziskových organizacích.

 

Absolvent bude schopen:

 

- charakterizovat andragogiku jako vědní disciplínu v kontextu sociálních věd,

- popsat a aplikovat metody výzkumu v různých prostředích rozvoje člověka,

- identifikovat proměny vzdělávání a učení ve společnosti,

- navrhnout, realizovat a evaluovat systém vzdělávání v organizaci,

- vymezit přístupy k edukaci vycházejících z teorií sociologie výchovy,

- připravit a realizovat výzkumný projekt v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých,

- podílet se na práci výzkumných týmů.

Předpoklad uplatnitelnosti

Znalosti andragogické teorie, znalosti a dovednosti empirického výzkumu v oblasti vzdělávání dospělých, dovednosti v oblasti tvorby, realizace a evaluace vzdělávacích projektů, lektorské dovednosti. Znalosti a dovednosti z oboru psychologie, sociologie, managementu a řízení lidských zdrojů pro koncepční práci v oblasti vzdělávání, jeho organizace a v oblasti řízení lidských zdrojů.

Možné pracovní pozice

Absolventi studijního programu Andragogika nacházejí uplatnění v oblasti řízení vzdělávání a rozvoje dospělých, řízení lidských zdrojů, poradenství, či v oblastech kulturního života společnosti. Mezi možné pracovní pozice patří lektor vzdělávání dospělých, tvůrce vzdělávacích programů, evaluátor vzdělávacích akcí, pracovník oddělení lidských zdrojů, personalista, lektor na vysoké škole, výzkumný pracovník v oboru, zaměstnanec veřejné správy, odborný konzultant, analytik vzdělávání, pracovník v oblasti vzdělávání, pracovník v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Zpět