Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Analytická chemie

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Forma, typ studia kombinované, doktorské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok (podle počtu vyhlášených disertačních témat)
Studium garantuje Lemr Karel, prof. RNDr. Ph.D.

Anotace

Studium je zaměřeno na porozumění základům analytických procesů se zaměřením na efektivní řešení širokého spektra analytických problémů. Důraz je kladen na syntézu vědomostí a kritického hodnocení experimentů. Kromě praktických dovedností v používání moderních analytických technik, včetně ovládání složitých přístrojů pro řešení nejrůznějších problémů, jsou rozvíjeny schopnosti navrhovat nové analytické postupy pro komplexní vzorky, identifikaci metabolitů, chirální separace, kontrolu výrobních procesů, analýzu předmětů kulturního dědictví, studium peptidů a interakcí proteinů s malými molekulami, evaluace originality potravin, detekce nezákonné manipulace s kontrolovanými látkami, např. léky a prekurzory chemických zbraní, jakož i schopnosti konstruovat nová analytická zařízení.

Požadavky na přijetí

Absolvování přijímacího pohovoru zaměřeného na diskuzi o dosavadní odborné činnosti uchazeče, o jeho odborných zájmech a jeho dalších cílech při studiu.

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/#c1625

Vzdělávací cíle programu

Cílem doktorského studijního programu je vychovat odborníky s širokými znalostmi v oboru analytické chemie a zároveň s hlubokými vědomostmi a dovednostmi ve vybrané výzkumné oblasti, kteří budou dosahovat nových vědeckých poznatků v dané oblasti výzkumu, připravovat výzkumné projekty a sdělovat dosažené poznatky odborné veřejnosti na mezinárodní úrovni. Během studia studenti získávají dovednosti pro samostatnou tvůrčí činnost a mezioborovou spolupráci. Absolventi jsou kvalitními odborníky připravenými na odbornou činnost ve státních institucích i v komerční sféře. Mohou se podílet na základním výzkumu a stejně tak na aplikovaném výzkumu nebo řešit úkoly inovací v průmyslu.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia má zvládnut teoretický i metodický základ analytické chemie. Je schopen matematicky popsat analytické postupy a procesy, zpracovat matematicky a statisticky experimentální výsledky, vyvíjet, optimalizovat validovat nové analytické postupy. Zná vědní obory chemie jako celek ve vzájemných souvislostech. Je jazykově vybaven pro komunikaci s kolegy z jiných zemí a schopen prezentovat své výsledky na vědeckých setkáních většinou v anglickém jazyce. Je seznámen s informačními technologiemi ve smyslu získávání informací, jejich výměny a zpracování vlastních dat. Ovládá základní laboratorní a statistický software. Je seznámen s činnostmi, kontrolou a prací na přístrojích pod normami ISO. Má základní předpoklady pro zprovoznění, úpravy a modifikace sofistikované laboratorní přístrojové techniky. Je schopen se podílet na vývoji nových zařízení. Ovládá analytické metody a techniky kvalitativní, kvantitativní a strukturní analýzy a to techniky elektrochemické, optické, separační, biochemické i některé speciální metody moderní fyziky.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi jsou schopni pracovat ve všech vědeckých týmech, které potřebují k řešení problémů kontrolovat složení a chemické přeměny v jakémkoli hmotném systému. Pracovišti absolventů mohou být vysoké školy, akademická, resortní, i podniková výzkumná pracoviště, průmyslové a zemědělské podniky, chemický a farmaceutický průmysl, zdravotnická zařízení, veškeré chemické a kontrolní laboratoře. Vedoucí postavení mohou absolventi zaujímat v kontrolních laboratořích, monitorujících pracovištích (např. kontroly léčiv, potravin, životního prostředí), jsou připraveni i k řízení kontrolních institucí a projektů.

Možné pracovní pozice

Viz katalog.nsp.cz

Relevantní profese: Výzkumný pracovník, příp. vedoucí výzkumný pracovník na pracovištích vysokých škol, v ústavech Akademie věd, ve výzkumných ústavech a kontrolních laboratořích s chemickým, farmaceutickým, zemědělským, potravinářským, hygienickým, klinickým, veterinárním, environmentálním, geologickým, ekologickým, strojírenským, stavebním či jiným průmyslovým zaměřením. Aplikační specialista ve sféře vývoje, výroby, prodeje a servisu analytických přístrojů.

Zpět