Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Analytická chemie

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 20 (počet uchazečů 2019/2020: 23)
Studium garantuje Barták Petr, doc. RNDr. Ph.D.

Anotace

Analytická chemie je jedním ze základních chemických oborů. Jejím úkolem je zkoumání vlastností látek a chemických dějů s cílem využit je v kvalitativní i kvantitativní analýze chemických individuí i jejich směsí. Studijní obor zahrnuje teoretické předměty a praktická cvičení pokrývající všechny základní oblasti a metody analytické chemie.

Profesní profily absolventů

Absolvent je vysokoškolským odborníkem, který splňuje požadavky kladené na analytické chemiky v průmyslové, zemědělské a zdravotnické praxi i v aplikovaném a základním výzkumu. Je schopen samostatně řešit analytické problémy i tvůrčím způsobem vyvíjet, rozvíjet a aplikovat analytické postupy. Dokáže rovněž komunikovat na mezioborové úrovni a zapojit se tak i do řešení komplexnějších mezioborových výzkumných problémů. Absolvent je rovněž připraven pro další studium v doktorském programu analytické chemie nebo příbuzném u nás i v zahraničí.

Kvalifikační požadavky

Získání 120 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení diplomové práce.

Požadavky na přijetí

Uchazeči jsou přijímáni na základě úspěšného složení písemné přijímací zkoušky z chemie (zahrnující obecnou a anorganickou, organickou, fyzikální a analytickou chemii). Bez přijímacích zkoušek jsou přijímáni absolventi bakalářského studijního programu Chemie, oborů s přímou prostupností (Chemie, Bioanorganická chemie, Bioorganická chemie a chemická biologie). Uchazečům - absolventům jiných oborů studijního programu Chemie může být přijímací zkouška prominuta na písemnou žádost, pokud jejich vážený studijní průměr z bakalářského stupně studia je menší nebo roven 1,5 a složí státní závěrečnou zkoušku s průměrem A ("výborně"), z toho z předmětu Analytická chemie mají prospěch A ("výborně").

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/#c1901

Vzdělávací cíle programu

Studium připravuje odborníky v oblasti analytické chemie. Studenti získají teoretické i praktické znalosti v různých oborech analytické chemie, které jim umožní samostatně vyvíjet a optimalizovat analytické postupy. Tyto znalosti jsou budovány na solidních základech matematiky, fyziky a všech základních chemických disciplín. V rámci volitelných předmětů si studenti mohou ještě dále prohloubit své dovednosti ve zvolném směru. Studium směřuje k rozvoji schopností samostatného uvažování, tvůrčí práce i ke schopnosti obhájit své přístupy v odborné diskusi. Absolvent je vysokoškolským odborníkem, který splňuje požadavky kladené na analytické chemiky v průmyslové, zemědělské a zdravotnické praxi i v aplikovaném a základním výzkumu. Rozvíjena je rovněž dovednost interdisciplinární komunikace. Studenti jsou připravováni jak pro zastávání funkcí kvalitních odborníků a řídících pracovníků, tak případně pro další rozvoj své odbornosti v dalším studiu.

Profil absolventa

Absolvent je vysokoškolským odborníkem, který splňuje požadavky kladené na analytické chemiky v průmyslové, zemědělské a zdravotnické praxi i v aplikovaném a základním výzkumu. Je schopen samostatně řešit analytické problémy i tvůrčím způsobem vyvíjet, rozvíjet a aplikovat analytické postupy. Dokáže rovněž komunikovat na mezioborové úrovni a zapojit se tak i do řešení komplexnějších mezioborových výzkumných problémů. Absolvent je rovněž připraven pro další studium v doktorském programu analytické chemie nebo příbuzném u nás i v zahraničí.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi mohou najít uplatnění v řídících funkcích chemických podniků a v řadě různých laboratoří chemických, klinických, farmaceutických, environmentálních, zemědělských, potravinářských a v laboratořích kontrolních institucí.

Možné pracovní pozice

Viz katalog.nsp.cz

Zpět