Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Analytická chemie

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Forma, typ studia prezenční, doktorské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok (Dle počtu vyhlášených disertačních témat na aktuální akademický rok.)
Studium garantuje Lemr Karel, prof. RNDr. Ph.D.

Anotace

Studium je zaměřeno na porozumění základům analytických procesů se zaměřením na efektivní řešení širokého spektra analytických problémů. Důraz je kladen na syntézu vědomostí a kritického hodnocení experimentů. Kromě praktických dovedností v používání moderních analytických technik, včetně ovládání složitých přístrojů pro řešení nejrůznějších problémů, jsou rozvíjeny schopnosti navrhovat nové analytické postupy pro komplexní vzorky, identifikace metabolitů, chirální separace, studium peptidů a interakcí proteinů s malými molekulami, evaluace originality potravin, detekce nezákonné manipulace s kontrolovanými látkami, např. léky a prekurzory chemických zbraní, jakož i schopnosti konstruovat nová analytická zařízení.

Profesní profily absolventů

Absolventi jsou schopni pracovat ve všech vědeckých týmech, které potřebují k řešení problémů kontrolovat složení a chemické přeměny v jakémkoli hmotném systému. Pracovišti absolventů mohou být vysoké školy, akademická, resortní, i podniková výzkumná pracoviště, průmyslové a zemědělské podniky, chemický a farmaceutický průmysl, zdravotnická zařízení, veškeré chemické a kontrolní laboratoře. Vedoucí postavení mohou absolventi zaujímat v kontrolních laboratořích, monitorujících pracovištích (např. kontroly léčiv, potravin, životního prostředí), jsou připraveni i k řízení kontrolních institucí a projektů.

Požadavky na přijetí

Absolvování přijímacího pohovoru zaměřeného na diskuzi o dosavadní odborné činnosti uchazeče, o jeho odborných zájmech a jeho dalších cílech při studiu.

http://www.ach.upol.cz

Vzdělávací cíle programu

Připravit absolventa na odbornou činnost ve vědeckých a státních institucích i v komerční sféře.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia má zvládnut teoretický i metodický základ analytické chemie. Je schopen matematicky popsat analytické postupy a procesy, zpracovat matematicky a statisticky experimentální výsledky. Zná vědní obory chemie jako celek ve vzájemných souvislostech. Je jazykově vybaven pro komunikaci s kolegy z jiných zemí a schopen prezentovat své výsledky na vědeckých setkáních většinou v anglickém jazyce. Je seznámen s informačními technologiemi ve smyslu získávání informací, jejich výměny a zpracování vlastních dat. Ovládá základní laboratorní a statistický software. Je seznámen s činnostmi, kontrolou a prací na přístrojích pod normami ISO. Má základní předpoklady pro zprovoznění, úpravy a modifikace sofistikované laboratorní přístrojové techniky. Je schopen se podílet na vývoji nových zařízení. Ovládá analytické metody a techniky kvalitativní, kvantitativní a strukturní analýzy a to techniky elektrochemické, optické, separační, biochemické i některé speciální metody moderní fyziky.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi jsou schopni pracovat ve všech vědeckých týmech, které potřebují k řešení problémů kontrolovat složení a chemické přeměny v jakémkoli hmotném systému. Pracovišti absolventů mohou být vysoké školy, akademická, resortní, i podniková výzkumná pracoviště, průmyslové a zemědělské podniky, chemický a farmaceutický průmysl, zdravotnická zařízení, veškeré chemické a kontrolní laboratoře. Vedoucí postavení mohou absolventi zaujímat v kontrolních laboratořích, monitorujících pracovištích (např. kontroly léčiv, potravin, životního prostředí), jsou připraveni i k řízení kontrolních institucí a projektů.

Možné pracovní pozice

Viz katalog.nsp.cz

Zpět